งานประชุมวิชาการระดับชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Quality Management And Technology Innovation) กิจกรรม วันที่ 1.เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ […]