“ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ”

“ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ” จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกปฐมวัย @Umt      อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  น.ส.สุภัตรา สลามเต๊ะ   นางนฤมล สายเสนา  น.ส.ธัญชนก เจริญมิ่งขวัญ และน.ส.จารุมล นวลแย้ม […]


ขยายเวลารับสมัคร ประชุมวิชาการระดับชาติ TAM2018

สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา โทร.089-846-9151 สนใจคลิ๊กสมัคร=>ที่นี่ หนังสือตอบรับการนำเสนอบทวาม TAM2018 **หนังสือตอบรับกิติกรณ์ **หนังสือตอบรับคงเดช **หนังสือตอบรับชณิดา **หนังสือตอบรับนราธิป **หนังสือตอบรับปรเมษฐ์ **หนังสือตอบรับพิศณุพงษ์ **หนังสือตอบรับเพชรรัตน์ **หนังสือตอบรับไพลิน **หนังสือตอบรับภิสรา **หนังสือตอบรับวราภรณ์ […]


ประกาศรายชื่อผลสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560

ประกาศรายชื่อผลสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560 ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 รายชื่อผู้สอบ ผ่าน สอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2560 รายชื่อผู้สอบ ไม่ผ่าน สอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี […]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ประเทศไทย) ร่วมกับ Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ประเทศไทย) ร่วมกับ Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย) ณ ห้องฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ คือ UMT […]


ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมประชุม”ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย”

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และระบบ ThaiJo […]


หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ผ่านการรับรอง

หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต จากคณะอนุกรรมการคุรุสภาฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือคุรุสภาแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และได้มีการวางแผนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป Certificate of […]


กำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวน นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา   เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 59 รูป เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู   (กิจกรรมบังคับ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 7.00 น. ณ. บริเวณตึก President เวลา07.00 น. […]