ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.สิริพร แสนทวีสุข ผอ.หลักสูตร โทร. […]