พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ประเทศไทย) ร่วมกับ Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ประเทศไทย) ร่วมกับ Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย) ณ ห้องฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ คือ UMT […]


ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมประชุม”ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย”

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และระบบ ThaiJo […]


หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ผ่านการรับรอง

หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต จากคณะอนุกรรมการคุรุสภาฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือคุรุสภาแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และได้มีการวางแผนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป Certificate of […]


กำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวน นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา   เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 59 รูป เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู   (กิจกรรมบังคับ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 7.00 น. ณ. บริเวณตึก President เวลา07.00 น. […]
ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศล บำเพ็ญพระกุศล และบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 28 […]


เข้าร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเข้าร่วมพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตยาธิษฐาน ปฏิญาณตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.


เล่ม Proceeding งานประชุมวิชาการ TAM2017

Download ผลงานวิจัยเล่ม Proceeding จากงานประชุมวิชาการ TAM2017 ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>ปก ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>ส่วนนำเล่ม ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>สารบัญ ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก==>เล่มแก้ไข