ใบรับสมัครการประกวด Miss 3U

“ MISS  3 U girls  (UBON  UMT UNITED  2017)” การประกวดสุดยอดสาวสวย สดใส ที่มีความมั่นใจ สไตล์สปอร์ตเกิร์ล เพื่อร่วมเชียร์ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ สโมสรฟุตบอลอุบล ยู เอ็มที ยูไนเต็ด […]ประมวลภาพ :ร้อยดวงใจยูเอ็มทีแปรอักษร

ที่บริเวณลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาการ และนักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยโปลีเทคนิค […]


กำหนดการกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่  26  พฤศจิกายน  2559 กำหนดการกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยฯประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559 ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th/ และ http://uis.ocsc.go.th/ ตามลำดับ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ได้กำหนดให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  ซึ่งในปีการศึกษา  2558  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ และให้ผลการดำเนินงานในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เป็นไปตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตร/คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยบูรณาการจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะหน่วยงานใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา […]


น.ศ.กู้ยืม กยศ. เทอม2

ให้นักศึกษากองทุนกู้ยืม กยส. ทุกคนมาเซ็นยืนยันการกู้ยืมกองทุนของภาคเรียนที่2 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พร้อมให้นำเอกสารต่อไปนี้แนบ 1.สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 3 ชุด 2.ทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ชุด 3.ใบกิจกรรม พร้อมรูปภาพประกอบ 18 ชั่วโมง


กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ครบรอบการดำเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่  4-5  พฤศจิกายน  2559 โดยเชิญคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกและภายใน ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ท่าน คือ รศ.ดร.กุณฑล […]