คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology
(Extension Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Information Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง
ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย / นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(5) นักพัฒนาระบบ
(6) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(7) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
(8) นักพัฒนาเว็บไซต์

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15

3

3

6

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาแกน

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์

2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3) วิชาเลือก

51

6

33

6

15

9

3

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101

GEN-201

GEN-302

GEN-301

GEN-401

SIT-101

การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

การจัดการสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(18-0-36)

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIC-102

SIT-105

SIT-102

SIT-103

SIT-104

SIT-106

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการเขียนโปรแกรม

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและการจัดการเครือข่าย

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(16-4-34)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIT-205

SIT-206

SIT-203

SIT-204

SIT-201

SIC-201

การบริหารจัดการเครือข่าย

การจัดการโลจิสติกส์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

การผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(0-6-0)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

XXX-XXX

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(กลุ่มวิชาเลือก)

(วิชาเลือกเสรี)

(วิชาเลือกเสรี)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18(X-X-X)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก  
1 นายคำภีร์ นิลแสง อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 นางสาวเพชราพรรณ  เพชราเวช อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

ม.อุบลราชธานีม.อุบลราชธานี
3 นายชนัฐพงษ์  อารีรมย์ อาจารย์ คอ.ม.

วท.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังม.ราชภัฏอุบลราชธานี