ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร
11 พ.ค – 23 พ.ค. 2561
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
25 พ.ค. 2561
3
สอบข้อเขียน
27 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
29 พ.ค. 2561
5
สอบสัมภาษณ์
30 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร คลิกที่นี่ 
1 มิ.ย. 2561
7
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน คลิกรายละเอียด 
2 – 3 มิ.ย. 2561
8
ปฐมนิเทศและเปิดเรียน
9 – 10 มิ.ย. 2561

 

 

สอบถามเพิ่มเติม : ดร.ศิริพร    แสนทวีสุข (คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์) Tel.081-8770167