วารสารวิชาการ UMT Poly Journal


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

บทบรรณาธิการ
             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นคำนึงมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre ) โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 1) โดยมีค่าThai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 อยู่ที่ 0.337         

               กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย
     บรรณาธิการ

ปีที่ 13

1.มกราคม-มิถุนายน 2559

2.กรกฎาคม-ธันวาคม 2559  ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับที่2 ปี2559

ปีที่ 14

1. มกราคม – มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับที่1 ปี2560,ปกหน้า,ปกหลัง