หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (อุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

เรียนสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต แล้วเป็น.....

          สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์
ฯลฯ

สมัครเรียน Online


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร ::
     ชื่อภาษาไทย            :: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
                                       (อุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
     ชื่อภาษาอังกฤษ        :: Bachelor of Arts Program in Services Industry
                                       Tourism and Hotel

ชื่อปริญญา ::
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :: ศิลปศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      :: ศศ.บ.
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    :: Bachelor of Arts
                                        (Services Industry Tourism and Hotel)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :: B.A.


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

     1. สามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการการบริการ ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต
     2. นักศึกษาที่สนใจด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     3. นักศึกษาที่สนใจกลุ่มธุรกิจการบินสามารถเข้าทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เช่น การท่าอากาศยาน สายการบิน
     4. การศึกษาที่สนใจกลุ่มที่พัก อาหารและงานครัว สามารถเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือทำธุรกิจส่วนตัว
     5. นักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำโครงการธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์้สมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 )
     2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (poly)

ดร. สุนันทา ชูตินันท์

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (poly)
749/1 ถ. ชยางกูร  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.  045-283770-2
Fex.  045-283773

www.umt.ac.th


....
ผอ. หลักสูตร

         E-mail  :: .s@umt.ac.th
       Phone  :: -