หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

เรียนสาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต แล้วเป็น.....

                     ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย,  นักวิชาการ / พนักงานสายสนับสนุนการสอน / ผู้ดูแลเด็ก,  วิทยากรเกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัย,  นักผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยสำหรับการเรียนการสอน,  เจ้าของธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย / โรงเรียนระดับอนุบาล

                                                                                                                                              ** หลักสูตร 5 ปีสมัครเรียน Online

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร ::
     ชื่อภาษาไทย            :: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อภาษาอังกฤษ        :: Bachelor of Education Program
                                       in Early Childhood Education

ชื่อปริญญา ::
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :: ศึกษาศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      :: ศษ.บ.
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    :: Bachelor of Education (Early Childhood Education)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :: B.Ed.


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์้สมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
     2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีความพิการหรือทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     3. มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 )
     2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

     เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (poly)

ดร. สกุลรัตน์     กมุทมาศ            โทร. 089-8967047
ดร. สหัสนัยน์    กฤษณสุวรรณ     โทร. 086-2472561
อ. ศันสนีย์        บุญเฉลียว          โทร. 081-7305776
อ. นฤมล          สังโขบล             โทร. 081-7605573

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (poly)
749/1 ถ. ชยางกูร  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.  045-283770-2
Fex.  045-283773

www.umt.ac.th


รศ.ดร. นวลละออ    สุภาผล
ผอ. หลักสูตร

กศ.อ. (พัฒนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม. (มัธยม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

         E-mail  :: .s@umt.ac.th
       Phone  :: -