ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับนักศึกษา


“ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ”

“ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ” จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกปฐมวัย @Umt      อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  น.ส.สุภัตรา สลามเต๊ะ   นางนฤมล สายเสนา  น.ส.ธัญชนก เจริญมิ่งขวัญ และน.ส.จารุมล นวลแย้ม […]


ขยายเวลารับสมัคร ประชุมวิชาการระดับชาติ TAM2018

สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา โทร.089-846-9151 สนใจคลิ๊กสมัคร=>ที่นี่ หนังสือตอบรับการนำเสนอบทวาม TAM2018 **หนังสือตอบรับกิติกรณ์ **หนังสือตอบรับคงเดช **หนังสือตอบรับชณิดา **หนังสือตอบรับนราธิป **หนังสือตอบรับปรเมษฐ์ **หนังสือตอบรับพิศณุพงษ์ **หนังสือตอบรับเพชรรัตน์ **หนังสือตอบรับไพลิน **หนังสือตอบรับภิสรา **หนังสือตอบรับวราภรณ์ […]


หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ผ่านการรับรอง

หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต จากคณะอนุกรรมการคุรุสภาฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือคุรุสภาแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และได้มีการวางแผนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป Certificate of […]กำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวน นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา   เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 59 รูป เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู   (กิจกรรมบังคับ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 7.00 น. ณ. บริเวณตึก President เวลา07.00 น. […]