Get Adobe Flash player

เรียนสาขาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต แล้วเป็น...... ผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ทำงานด้านวิชาการ, เจ้าหน้าที่กรมวิชาการ, ผู้ประเมินภายนอก, ครู, เจ้าหน้าที่การศึกษา ฯลฯ   ** เรียนเสาร์ - อาทิตย์   **สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง

Home ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร ::

     ชื่อภาษาไทย            :: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     ชื่อภาษาอังกฤษ        :: Master of Education

ชื่อปริญญา ::

     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      :: ศษ.ม.
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    :: Master of Education
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :: M.Ed.


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์้สมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

     1. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง
     2. เป็นผู้ไม่มีโรคติอต่อร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์รับรอง
     3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาและค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
     5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
     6. สอบได้คะแนนเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.00
     7. ผ่านการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ และวิธีการที่สถาบันกำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 )
     2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (UMT)

ดร. สกุลรัตน์    กมุทมาศ  (ผอ. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)   089-8967047
ผศ. จุฑาพิน  รุ่งโรจน์  (ผอ. สำนักบัณฑิตวิทยาลัย)    089-8462255

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (UMT)
749/1 ถ. ชยางกูร  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.  045-283770-2
Fex.  045-283773
www.umt.ac.th


 


ดร. สกุลรัตน์   กมุทมาศ
ผอ. หลักสูตร

Ed.D. (บริหารการศึกษา)
Columbia University, U.S.A.
Ph.D. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยแบริงตัน นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
M.Ed. (บริหารการศึกษา)
Northeast Missouri States University
M.Ed. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ฺB.Ed. (การศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Email:sakoonrat.k@umt.ac.th
Phone: 089-8967047