Get Adobe Flash player
Home นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร ::

    ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program

ชื่อปริญญา ::

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    : น.ม.
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Laws
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : LL.M.


คณะนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์้สมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันทั้งในและนอกประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง
     2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 จากระบบ 4 หรือเทียบเท่า
     3. รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
     4. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันเดิม หรือจากนายจ้าง 1 ฉบับ
     5. เป็นผู้ไม่มีโรคติอต่อร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์รับรอง
     6. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
     7. เป็นผู้มีความประพฤติดี
     8. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาและค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
     9. ผ่านการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ และวิธีการที่สถาบันกำหนด

          ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 )
     2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (UMT)

อ. ศรันย์ พันธ์มณี   (คณะบดี คณะนิติศาสตรมหาบัณฑิต)   086-4609762
อาจารย์จุฑาพิน  รุ่งโรจน์  (ผอ. สำนักบัณฑิตวิทยาลัย)    089-8462255

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (UMT)
749/1 ถ. ชยางกูร  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.  045-283770-2
Fex.  045-283773
www.umt.ac.th


 


อ. ศรันย์   พันธ์มณี
คณะบดี คณะนิติศาสตร์

- น.ม.(นิติศาสตร์) ม.รามคำแหง
- น.ท.บ.(เนติบัณฑิตไทย)

 E-Mail :: sarun.p@umt.ac.th
 Phone :: 086-4609762