Get Adobe Flash player

เรียนสาขาบัญชีมหาบัณฑิต แล้วเป็น..... ผู้บริหารทางบัญชีระดับสูง (High Level Accounting Manager/officer), ผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีระดับสูง (High Level Accounting Specialist), นักวิชาการทางบัญชี (Accounting Academia), ** เรียนเสาร์ - อาทิตย์    **สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง

Home บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร ::

     ชื่อภาษาไทย            :: หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
     ชื่อภาษาอังกฤษ        :: Master of Accountancy Program


ชื่อปริญญา ::

     ชื่อเต็มภาษาไทย        :: บัญชีมหาบัณฑิต  การบัญชี
     ชื่อย่อภาษาไทย         :: บช.ม.
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    :: Master of Accountancy
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :: M.Acc.

          หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางบัญชีให้เป็นผู้บริหารระดับสูง โดยการบูรณาการความรู้ทางบัญชีและศาสตร์บริหารจัดการอื่นๆ มาใช้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร…

โครงการบัญชีมหาบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์้สมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          1. จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาอื่น ต้องเรียนเพิ่มวิชาทางด้านการบัญชี ในระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร) และ
         2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และ
         3. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ
         4. เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ หรือไม่วิกลจริต และ
         5. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอื่น สามารถสมัครเรียน และขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

         ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตที่จะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้

การคัดเลือกเข้าศึกษา
         1. มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
         2. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
         1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 )
         2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น (UMT)

ดร. จินติยา        จินารัตน์    (ผอ. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต)     088-4743131
อาจารย์จุฑาพิน  รุ่งโรจน์     (ผอ. สำนักบัณฑิตวิทยาลัย)           089-8462255

สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีิสเทิร์น
749/1 ถ. ชยางกูร  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี 34000
โทร.  045-283770-2
Fax.  045-28377
www.umt.ac.th


 
คณาจายร์ประจำหลักสูตร


ดร. จินติยา จินารัตน์
ผอ. หลักสูตร

- Doctor of Business Administration,
(Golden Gate University ,USA.)
- Master Accountancy with Honored
(Golden Gate University ,USA.)
- บัญชีบัณฑิต   (ม. ธรรมศาสตร์)
E-mail: jintiya.j@umt.ac.th
Phone: 088-4743131

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ. ประทุมวรรณ อุดมสุวรรณกุ
M.S (Accounting)
Fort Hays Kansas State College, USA.
บัญชีบัณฑิต  ม. ธรรมศาสตร์

รศ. วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์
M.S. (Finance)
 University of Illinois, USA.
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

รศ. สุมาลี ศรีบุญเรือง
M.B.A. (Accounting)
Syracuse University, USA.
บัญชีบัณฑิต  ม. ธรรมศาสตร์