“ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ”


“ก้าวแรก สู่ความสำเร็จ”

จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกปฐมวัย @Umt

     อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ว่าที่บัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  น.ส.สุภัตรา สลามเต๊ะ   นางนฤมล สายเสนา  น.ส.ธัญชนก เจริญมิ่งขวัญ และน.ส.จารุมล นวลแย้ม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ที่สามารถผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  ประจำปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สําหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการนําร่องการผลิตครูระบบจํากัดรับ (ระบบปิด) ในสาขา วิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สํานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) โดยดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษา วิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเมื่อสําเร็จการ ศึกษาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู แล้วบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลําเนาของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและลดปัญหาเรื่องการ โยกย้าย

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   สำหรับน.ส.สุภัตรา สลามเต๊ะ   นางนฤมล สายเสนา  น.ส.ธัญชนก เจริญมิ่งขวัญ และน.ส.จารุมล นวลแย้ม ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยได้อย่างภาคภูมิ แสดงถึงศักยภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล พร้อมจะสร้างครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :