ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมประชุม”ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย”


ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และระบบ ThaiJo โดยมีเป้าหมายที่จะนำระบบ metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo
ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น