ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดใบสมัคร                                               ดาวน์แผ่นพับรายละเอียด

ใบสมัคร <== คลิ๊ก                                                                      แผ่นพับ <== คลิ๊ก

 


1.ทุนนักกีฬา(สำหรับนักศึกษาใหม่)

(1.) จำนวนทุนการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
2.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับเหรียญ รางวัลในการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้

– การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

– การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

– การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

– การแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

– การแข่งขันกีฬาที่กรมพลศึกษา หรือกรุงเทพมหานครหรือสมาคมกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด

– การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ในระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง ทั้งนี้ต้องเป็นการได้รับเหรียญรางวัลมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่สมัครขอรับทุน

2.3 มีหลักฐานรับรองผลงานจากคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬา หรือการกีฬา แห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือสโมสรต้นสังกัด หรือประกาศนียบัตรจากการแข่งขันนานาชาติตามที่ได้แจ้ง ไว้ตามข้อ 2.2 มาแสดง
2.4 มีหนังสือรับรองความประพฤติ จากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาหรือการกีฬา แห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือสโมสรต้นสังกัด

(3.) ลักษณะของทุนการศึกษา
3.1 เป็นทุนที่สนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
3.2 เป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แต่ไม่ เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตร 4  ปี และไม่เกิน 2 ปีการ ศึกษาสำหรับหลักสูตรเทียบโอน
3.3 การให้ทุนแต่ละประเภทของการกีฬา ในแต่ละ

ปีการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและผู้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการให้ทุน

(4.) เงื่อนไขการได้รับทุน
4.1 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านการ กีฬาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

4.2 ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.3 ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

4.4 ผู้รับทุนต้องศึกษาให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมใน แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

4.5 ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละ ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต

4.6 กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4.4 และ 4.5 ได้ มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนในภาค การศึกษานั้น และผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาเองในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา

4.7 กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาถูกระงับทุนการศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติครบตามข้อ 4.4 และ 4.5 ผู้รับ ทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามปกติตามข้อเสนอของ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา

4.8 ผู้รับทุนต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถไปเล่นกีฬาให้กับสโมสรต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นได้
4.9 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามคำสั่งและทำการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ผู้ฝึก สอน ผู้ควบคุมทีม หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

4.10 ผู้รับทุนต้องทำสัญญาการขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่รายงาน ตัวเข้าเป็นนักศึกษา

4.11 ผู้รับทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ตั้งใจในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน หรือไม่เข้าร่วมในการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำ ให้แตกความสามัคคี หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะหมดสิทธิ์ในการได้รับทุนตามข้อเสนอของผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4.12 การพิจารณาให้หมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาให้ถือคำสั่งของอธิการบดี เป็นที่สิ้นสุด

2.ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (สำหรับนักศึกษาใหม่)

(1.) จำนวนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาสาขาละ 2 ทุน(หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนเห็นสมควร)

1.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ 2 ทุนสาขาการจัดการ2ทุน

1.2 คณะการบัญชี 2 ทุน

1.3 คณะนิติศาสตร์ 2 ทุน

1.4 คณะรัฐศาสตร์2ทุน

1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน

1.6 คณะศิลปศาสตร์ 2 ทุน

1.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ทุน

1.8 คณะศึกษาศาสตร์ 2 ทุน

 (2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 จากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหรืออาชีวะศึกษา

 (3.) ลักษณะของทุนการศึกษา
3.1 เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา ปกติ
3.2  เป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา  ของแต่ละหลักสูตร โดยผู้รับทุนต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของการให้ทุน

 (4.) เงื่อนไขของการได้รับทุน

4.1 ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.2 ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
4.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมใน แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4.4 ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละ ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
4.5 กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4.3 และ 4.4 ได้มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนในภาคการศึกษานั้น และผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา
4.6 กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาถูกระงับทุนการศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติครบตามข้อ 4.3 และ 4.4 ผู้รับทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามปกติตามข้อเสนอของ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา
4.7 ผู้รับทุนต้องทำสัญญาการขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยในวันที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
4.8 ผู้รับทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย  หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของของมหาวิทยาลัยจะหมดสิทธิ์ในการได้รับทุนตามข้อเสนอของผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4.9 การพิจารณาให้หมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาให้ถือคำสั่งของอธิการบดี เป็นที่สิ้นสุด

3.ทุนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ(สำหรับนักศึกษาใหม่)

(1.) จำนวนทุนการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
(2.) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(3.) ลักษณะของทุน เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยสนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 30,000บาท โดยจะลดหย่อนค่าหน่วยกิต 2 ภาคเรียนในปีการศึกษาแรกภาคเรียนละ 15,000 บาท

4.ทุนภาคใต้ (สำหรับนักศึกษาใหม่)

      ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยในแต่ละปี

5.ทุนเรียนดีประจำปี (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกคณะที่มีผลการเรียนดี และมีความ ประพฤติเรียบร้อย ปีละ 20-25 ทุน  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ทุกรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
3. มีผลการเรียนได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งมหาวิทยาลัยจะมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในวันพิธีไหว้ครูของแต่ละปีการศึกษาเป็นทุนที่คัดเลือกจากนักศึกษาแต่ละคณะชั้นปีทื่ 2 ขึ้นไป มีชั่วโมงจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษา

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม สถานที่
ม.ค.-31 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษา / กำหนดการรับสมัคร –  เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯ http://www.umt.ac.th/-  เพจสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาumt
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง  30 เม.ย.  2561 ผู้ขอรับทุน ยื่นคำขอทุน  (พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสัมภาษณ์ –  เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯ http://www.umt.ac.th/-  เพจสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาumt
วันเสาร์ที่13 พ.ค. 2561 (เริ่มเวลา 09.00 น.) ผู้มีสิทธิ เข้ารับการสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่18 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา –  เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯ http://www.umt.ac.th/-  เพจสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาumt-  บอร์ดประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2561 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย umt(ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) –   สำนักอธิการบดี  (ตึกอธิการบดี ชั้น1)