ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นาย อภิยศ ปัทมภัมภ์
2 นาย กวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
3 นาย จุลเดช ธรรมวิเศษ
4 นาง ฉัตรภาพร วงศ์ชินวิทย์
5 นางสาว กชพร ยลสุข
6 นาย จามร อยู่เย็น
7 นาง สุภนิตย์ บุตรกาล
8 นางสาว ภัทรนิภา กันหะคุณ
9 นางสาว ธิชาพร ชื่นตา
10 นางสาว วิภาวรรณ สมบูรณ์
11 นางสาว สุภาวดี จันทร์ส่อง
12 นางสาว สมฤทัย อนุดำ
13 นาย วันชนะ เบญจมาศ
14 นางสาว จารุณี ปวงจักร์ทา
15 นาย ศุภฤกษ์ สิมาพันธ์
16 นางสาว สุกัญญา การญจนธำรงค์
17 นางสาว เสาวณีย์ สัมผัสบุญ
18 นางสาว สุพิชชา สุนทรักษ์
19 นางสาว ศิวพร ปานรักษา
20 นางสาว วราภรณ์ สายสิทธิ์
21 นาย วัลลภ หลุมทอง
22 นางสาว ณัฐติยา โนนกอง
23 นางสาว มณฑณา อักโข
24 นางสาว สุภารัตน์ รอดคำทุย
25 นาย สมบัติ พงษ์ภา
26 นาย สัมฤทธิ์ อานนท์
27 นางสาว สุวรรณี หอมเย็น
28 นางสาว นิทรา เชื้อทอง
29 นาย อัครชัย ศรีใส
30 นางสาว สุทธินี แก้วยนต์ประเสริฐ
31 นางสาว มนัสวี อุทัยดา
32 นางสาว มนัสนันท์ แก้วอมตวงศ์
33 นางสาว เจนจิรา ภาวะโคตร
34 นางสาว สุดาภรณ์ โสภาพ
35 นางสาว ปทุม บัวขาว
36 นาย อภินันท์ รัตนวัน
37 นางสาว กฤตพร กิตติโกสินท์
38 นางสาว ประกาทิพย์ พุ่มจันทร์
39 นางสาว กานต์พิชชา ทองงอก
40 นางสาว เทพธิดา บุติพันดา
41 นางสาว กุลธิดา เสนสร
42 นางสาว อภิญญา แสงเดือน
43 นางสาว พัชรศรี พินิจ
44 นางสาว ผกามาศ เมืองจันทร์
45 นางสาว กันย์สิรญา โพธิ์คำ
46 นางสาว พรทิพย์ บุญไสย์
47 นางสาว สุชาวดี หงษา
48 นางสาว นิภาพร บุญโสภา
49 นางสาว ปานทิพย์ บุญรอง
50 นางสาว ทิพรัตน์ มารดายัง
51 นาง ศลิลทิพย์ แสงวงษ์
52 นางสาว ศิริพร จันทร์แก่น
53 นาย อำนาจ โสมณาวัตร
54 นางสาว จุฑารัตน์ ดอกบัว
55 นางสาว อังคณา บุญขจร
56 นางสาว เพ็ญมณี มงคล
57 นางสาว สถิดาภรณ์ ดวงแก้ว
58 นางสาว พัทธมน จันทนะชาติ
59 นาย อัครวิชญ์ บุญใส
60 นางสาว ปัทมา ทองเติม
61 นางสาว กัญญาภัค นามเจริญ
62 นางสาว ภัทราภรณ์ ลาผ่าน
63 นาย เจนวิทย์ ศรีพิมพ์
64 นางสาว ขวัญฤดี หมายเกื้อ
65 นางสาว อาภัสรา ทองพรม
66 นางสาว ไพลิน บุญป้อง
67 นางสาว สิริมาภรณ์ ทาทอง
68 นางสาว วรรณา แจ่มใส
69 นางสาว ยุภาวดี ครั้งพิบูล
70 นาย กฤชนนท์ ลอดบุญมา
71 นางสาว พิลาวรรณ เรืองสา
72 นาง พัชรินทร์ ศรีสง่า
73 นาย ทัศนัย คำศรี
74 นางสาว นริศรา กล้าจริง
75 นาง ปริชญา โมคาพันธ์
76 นางสาว ธิดารัตน์ แสงสุข
77 นาย โสภณัฐ พละศักดิ์
78 นางสาว สมบูรณ์ เค้าซื่อ
79 นางสาว เกศราทิพย์ กุมภิโร
80 นางสาว จุรีพร พันโบ
81 นางสาว ปาริชาติ นามน้าวแสง
82 นางสาว ทิพย์สุดา รัตนศรี
83 นาย นำพล จุหลิน
84 นาย ภวิศ พิมพ์แน่น
85 นางสาว ขนิษฐา แซ่ติ้น
86 นางสาว เนตรนภา นิจรันดร์
87 นางสาว ธัญญา วรพิมพ์รัฐ
88 นางสาว ปรียานุช กำเนิดสิงห์
89 นางสาว ธิดารัตน์ ขันคำ
90 นางสาว ปฐมา แสนทวีสุข
91 นางสาว บุษบง หงษ์คำผิว
92 นางสาว จุรีย์พร โสภาจันทร์
93 นาย กฤษฎา ทองผุย
94 นางสาว กรรณิการ์ ครองยุติ
95 นาย อนุสรณ์ มะนุโย
96 นาย สงกรานต์ สิงห์แก้ว
97 นาย ศิวพงษ์ พิพัฒนมงคล
98 นาย สุรพล เทียนคูณ
99 นางสาว วรินท์นิภา ชูรา
100 นางสาว จรุงขวัญ ลาภเย็น
101 นางสาว จิราพร พันธุวรรณ
102 นางสาว วิสุทธิณี ศรีสะอาด
103 นางสาว นันทิยา จะโรจร
104 นาย วิทยา สีสลับ
105 นาย รณกร โพธิ์พรหม
106 นาย ประสิทธิ์ คนเพียร
107 นางสาว อุบลรัตน์ ร้อยมิตร
108 นางสาว อุมาพร สาลี
109 นางสาว เกศณี ศรีคราม
110 นางสาว รัตนพร แสงกล้า
111 นางสาว ปภัสสร บุญลา
112 นางสาว สิริกาญจน์ ประยงค์หอม
113 นาย ภศิณชกร เหล็กกล้า
114 นางสาว ณัฐพร ปัตตัย
115 นางสาว นิศารัตน์ สุวรรณสิทธิ์
116 นางสาว ษมล วงษาสน
117 นาย วิทรัตน์ ทองผา
118 นาย สุพล ศรีโชค
119 นาย ณัฐพงศ์ บุญยืน
120 นาย ภัทรดนัย สัมปันโณ
รายชื่อ สำรอง
1 นางสาว กัลชนา มุ่งนากลาง
2 นางสาว สุกัลยา ชะโกฐิ์
3 นางสาว กุลณดา ชมภูพวง
4 นางสาว นริศรา ทำมาเกษ
5 นางสาว ประภาพร มุ่งหมาย
6 นาง มรกต สมศรี
7 นาย เศรษญราวุฒิ กิติราช
8 นางสาว มัทรี แก้วยนต์ประเสริฐ
9 นางสาว วิริยา โยธา
10 นางสาว ยลธวา เทียรแก้ว
11 นางสาว ขวัญฤทัย ทองคำจันทร์
12 นางสาว ฐิตาถา บุตรพิมพ์
13 นางสาว ศิริลักษณ์ ตรียาวณิชย์
14 นางสาว รติรส สาระพันธ์
15 นางสาว ดาหวัน รัตนวงศ์
16 นาย จักรพงษ์ ทานะเวช
17 นางสาว ปรางทิพย์ มั่นธร
18 นางสาว ฉัตรชนก อ่อนศรี
19 นางสาว ธารทิพย์ พิณโท
20 นาง อรจิรา ทรัพย์สิน
21 นางสาว ชนธิชา น้อยชิน
22 นาย เกียรติศักดิ์ เหลากลม
23 นางสาว อังคณา โนนสูง
24 นางสาว นฤชล ลาพันธ์
25 นางสาว วันวิสาข์ ละเลิศ
26 นางสาว สุจิตรา ผาคำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด