ประกาศรายชื่อผลสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560


ประกาศรายชื่อผลสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี ปีการศึกษา2560

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2561

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านและขาดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และให้ผู้มีรายชื่อไม่ผ่านและขาดสอบเข้ารับการอบรมและทำการทดสอบครั้งที่ 2 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการ : การเข้ารับการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 ใน วันที่ 25 มีนาคม 2561

1.ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ  วันที่ 25 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 – 11.30 น.

2.ให้นักศึกษาเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 2  วันที่ 25 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.

3.สถานที่รับการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษที่  ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอธิการ