พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ประเทศไทย) ร่วมกับ Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (ประเทศไทย)

ร่วมกับ Curtin University (ประเทศออสเตรเลีย)

ณ ห้องฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President

 

โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ คือ UMT และ Curtin ตกลงที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองฝ่ายของตน ด้านความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆจะรวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งเพื่อจุดประสงค์ในการทำวิจัยและกิจกรรมด้านการศึกษาอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการผ่านการจัดสัมมนาการประชุมทางวิชาการและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น

โดยผู้อำนวยการ อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังรายนามต่อไปนี้

อาจารย์เลิศลักษณ์  ตั้งพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนนารีนุกูล
สิบเอกศรายุทธ  สุทธิสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิณโท
ซิสเตอร์สุพัตรา  ทองขาว หัวหน้าแผนกประถมศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา
อาจารย์มะลิวัลย์  ผ่องแผ้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อาจารย์ศุภลักษณ์  อุตรา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อาจารย์ภัสนี  สุวรรณกูฎ หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
อาจารย์ไพทูรย์  บุญไชย อาจารย์โรงเรียนฮั่วเฉียว อุบลราชธานี
อาจารย์วีรศักดิ์   มีทรัพย์ อาจารย์โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี
อาจารย์บังอร  จันโทวงษ์ หัวหน้างานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาจารย์สุภาพร นิสินส่ง อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาจารย์ศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์ อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาจารย์ลักขณา  แสนสีดา อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี