โครงการจิตอาสาจากพี่สู่น้องและแนะแนวการศึกษา


โครงการจิตอาสาจากพี่สู่น้องและแนะแนวการศึกษา

กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560