พิธีเปิดชมรมศิษย์เก่า UMT ประจำแขวงจำปาสัก(ปากเซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นได้ทำพิธีเปิดชมรมศิษย์เก่า UMT ประจำแขวงจำปาสัก(ปากเซ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (UMT Alumni in Champasak Province) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และมีเข้าร่วมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในความสนใจเข้าร่วมอย่างมากมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งดำเนินงานโดยคณะทำงาน คุณสาลี สิลิโพคา (ประธานชมรมฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย และ ดร.พรสวรรค์ สุตาคาน (ที่ปรึกษาชมรมฯ) ในโอกาสนี้คณาจารย์มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นได้แนะแนวศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ผู้สนใจ