ปริญญาตรี


 

 


ขั้นตอนการรับสมัคร

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) 

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้==> ที่นี่

2. เตรียมเอกสารทั้งหมดต่อไปนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 แผ่น

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 แผ่น

2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 แผ่น

2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น

3. ยื่นเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่จุดรับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้==> ที่นี่

2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.045 283 772

หลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
     -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     -สาขาการจัดการ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิตละ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 132 1,200
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
     -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 132 1,200
     -สาขาการจัดการ 126 1,200
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 133 1,200
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 126 1,200
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 145 1,200
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 168 1,200
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 153 1,200
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 130 1,200
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวม ค่าบำรุงการศึกษาแยกตามสาขาวิชา นักศึกษาสามารถทำเรื่องกู้ยืมได้และสามารถทำเรื่องขอแบ่งชำระค่าเรียนได้