คณะการบัญชี


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

          มุ่งผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ให้แก่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี  ตรงตามความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

  2. เพื่อสร้างบัณฑิตบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์

  3. เพื่อสร้างบัณฑิตบัญชีที่มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

  4. เพื่อสร้างบัณฑิตบัญชีให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสามารถด้านวิชาชีพ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

  5. เพื่อสร้างบัณฑิตบัญชีให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า

  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) ให้การรับรอง

  3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาสาขาอื่น จากสถาบันที่  กระทรวงศึกษาธิการ และก..ให้การรับรอง

  4. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย  :  บัญชีบัณฑิต

  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Accountancy Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต

  ชื่อย่อ : บช..

  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy

  ชื่อย่อ : B.Acc.

3. วิชาเอก

  -ไม่มี-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

  5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  5.2 ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

  5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย / นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี

  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

  1) ด้านการทำบัญชี

  2) ด้านการสอบบัญชี

  3) ด้านบัญชีบริหาร

  4) ด้านการภาษีอากร

  5) ด้านการวางระบบบัญชี

  6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

  7) ด้านการตรวจสอบภายใน

  8) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC-101 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 3 (2-2-5)
ACC-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6)
ACC-106 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
GED-401 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
GED-211 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3 (2-2-5)
ACC-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
ACC-105 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
ACC-107 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)
GED-312 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6)
GED-404 สถิตเบื้องต้น 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC-211 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6)
ACC-209 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 (3-0-6)
ACC-212 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
ACS-201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (3-0-6)
GED-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
GED-313 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC-208 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
ACC-210 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
ACS-202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (3-0-6)
GED-111 จริยศาสตร์ 3 (3-0-6)
GED-314 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 3 (3-0-6)
GED-421 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 72  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC-313 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
ACS-306 การบัญชีต้นทุน 1 3 (3-0-6)
ACS-303 การสอบบัญชี 3 (3-0-6)
ACS-304 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3 (3-0-6)
ACS-308 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6)
GED-201 การเมืองและการปกครองไทย 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 90  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC-314 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3 (3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5)
ACS-307 การบัญชีต้นทุน 2 3 (3-0-6)
ACS-309 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (3-0-6)
XXX-XXX (วิชาเลือกเสรี) 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 105  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACS-210 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (3-0-6)
ACS-211 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3 (3-0-6)
ACS-212 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 (2-2-5)
ACF -XXX วิชาชีพเลือก 3 (3-0-6)
ACF -XXX วิชาชีพเลือก 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 120  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACF -XXX วิชาชีพเลือก 3 (3-0-6)
ACF -XXX วิชาชีพเลือก 3 (3-0-6)
ACF -XXX วิชาชีพเลือก 3 (3-0-6)
XXX -XXX (วิชาเลือกเสรี) 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 132  

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา,

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ปี พ.. ที่สำเร็จการศึกษา

1.

นางสาวอรชุดา  ปรีชานาวารัฐ

อาจารย์

- บช.. การบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

- บช.. การสอบบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ, 2543

2.

นางวาสนา  ศรีมะเรือง

อาจารย์

- บช.. .มหาสารคาม, 2550

- บช.. .โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544

3.

นางสาวเข็มทอง  แก้วประทุม

อาจารย์

- บช.. .บูรพา, 2552

- บช.. .โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544