คณะศิลปศาสตร์


ปรัชญาและความสำคัญของคณะ

ปรัชญา

          การผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามหลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการยุคใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีสมรรถนะในสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีคุณภาพ จริยธรรม มีความรักในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้เป็นพลังสำคัญของชาติ ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

ความสำคัญ

          สภาพเหตุกรณีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมบริการในระดับต่างๆได้ดี เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  2. ความรู้และความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติในการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

  4. มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับสังคมโลกยุคปัจจุบัน สามารถทำงานและปรับตัวให้เข้ากับผู้คนจากหลากลายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

  5. มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกันและบุคคลอื่นในชุมชน ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ

  6. สามารถสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้จากทีมงาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมวดที่ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Service Industry Tourism and Hotel

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ศศ.. (อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts in Service Industry - Tourism and Hotel

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Service Industry - Tourism and Hotel)

3. วิชาเอก

     -ไม่มี-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     156 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  หลักสูตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้

  ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเอกสารและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสวิชาในหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การร่วมมือกับสถาบันอื่น     

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

  1) สามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการการบริการ ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต

  2) นักศึกษาที่สนใจด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  3) นักศึกษาที่สนใจกลุ่มธุรกิจการบินสามารถเข้าทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เช่น การท่าอากาศยาน สายการบิน

  4) การศึกษาที่สนใจกลุ่มที่พัก อาหารและงานครัว สามารถเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือทำธุรกิจส่วนตัว

  5) นักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำโครงการธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 114 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
           ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 30 หน่วยกิต
           ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม 30 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
           ก.กลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
           ข.กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
4) การฝึกปฏิบัติงาน 6 หน่วยกิต

4.1.3 รายวิชา

1) ความหมายของอักษรย่อรหัสวิชา

GED หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวเลขมีความหมายดังนี้   เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

SIM หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

ตัวเลขมีความหมายดังนี้   เลขหลักร้อย คือ กลุ่มวิชา

เลขหลักสิบและหลักหน่วย คือ ลำดับวิชา

2) ความหมายของตัวเลขหน่วยกิต

ตัวเลขหน้าวงเล็บ   หมายถึง  จำนวนหน่วยกิต

ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ   หมายถึง   จำนวนชั่วโมงบรรยาย

ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ    หมายถึง   จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ

ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ   หมายถึง   จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
เลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
GED-101 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6)
  (Logical Thinking)  
GED-102 ปรัชญาและตรรกวิทยา 3(3-0-6)
  (Philosophy and Logic)  
GED-103 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)
  (History of Western Philosophy)  
GED-104 ประวัติปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)
  (History of Eastern Philosophy)  
GED-111 จริยศาสตร์ 3(3-0-6)
  (Ethics)  
GED-112 พุทธศาสนากับการใช้ชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Buddhism for Daily Life)  
GED-113 พระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
  (Tipitaka and Ways of Life)  
GED-121 อารยธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
  (Comparative Civilization)  
GED-122 ไทยศึกษา 3(3-0-6)
  (Thai Studies)  
GED-123 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)
  (Thai Heritage and Wisdom)  
GED-131 มนุษย์สัมพันธ์ 2(2-0-4)
  (Human  Relations)  
GED-132   การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
   (Leadership  and  Personality Development)  
GED-141 การสืบค้นสารนิเทศออนไลน์และสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Online Information Searching and Communication)

 

 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GED-205 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
  (ASEAN   Studies)  
และเลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
GED-201 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6)
  (Thai Government)  
GED-202 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Introduction to Sociology)  
GED-203 สังคมกับวัฒนธรรม 3(3-0-6)
  (Society and Culture)  
GED-204 ภูมิศาสตร์โลก 3(3-0-6)
  (Geography of World)  
   GED-206 ประชากรและการพัฒนา 3(3-0-6)
  (Population and Development)  
GED-207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
  (Thai Culture)  
GED-211 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
  (General Psychology)  
GED-212 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน 3(3-0-6)
  (Psychology for Life and Work)  
GED-221 ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
  (Introduction   to Law)  
GED-231 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
  (Principle of Economics)  
GED-232 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
  (Sufficiency Economy for  Sustainable   Development)  
GED-233 ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง 3(3-0-6)
  (Risk Management)  
GED-241 การสื่อสารของมนุษย์ 3(3-0-6)
  (Communication of Humanity)  
GED-242 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคม 3(3-0-6)
  (Information Technology and Society)  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
GED-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Thai Language for Communication)  
GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
  (Foundation English I)  
GED-312 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
  (Foundation English 2)  
GED-313 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3(3-0-6)
  (Foundation English 3)  
GED-314 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 3(3-0-6)
  (Foundation English 4)  
GED-315 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6)
  (English for Public Speaking)  
GED-316 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
  (English for Public Relations)  
GED-317 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาด้านเทคนิค 3(3-0-6)
  (English for Technical Studies)  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
GED-401 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Fundamentals Of Mathematics)  
GED-402 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
  (General Mathematics 1)  
GED-403 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
  (General Mathematics 2)  
GED-404 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Introduction to Statistics)  
GED-411 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6)
  (General Physics 1)  
GED-412 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(1-0-3)
  (General Physics Laboratory 1)  
GED-413 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6)
  (General Physics 2)  
GED-414 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(1-0-3)
  (General Physics Laboratory 2)  
GED-415 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
  (Applied Chemistry for Daily Life)  
GED-416 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
  (General Chemistry)  
GED-417 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(1-0-3)
  (General Chemistry Laboratory)  
GED-421 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Human  and  Environment)  
GED-422 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งเเวดล้อม 2(2-0-4)
  (Environmental Conservation and Development)  
GED-423 วิทยาศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ 2(2-0-4)
  (Earth Science and  Astronomy)  
GED-424 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวอนามัย 3(3-0-6)
  (Introduction to Occupational Health)  
GED-425 โภชนาการและการดำรงชีวิตอย่างผาสุก 3(3-0-6)
  (Nutrition and Healthy Living)  
GED-441 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
  (Introduction to Computer)  
GED-442 เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
  (Information Technology)  
GED-443 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Applied Information Technology in Daily Life)  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                             114 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                               30 หน่วยกิต
SIM-101 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  English for Service Industry  
SIM-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
  Introduction to Tourism Industry and Hotel  
SIM-103 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
  Service Psychology  
SIM-104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
  Tourist Behavior  
SIM-105 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบริการ 3(2-2-5)
  Technology for Service Business  
SIM-106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
  Professional Ethics and Law for Service Business  
SIM-107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
  Human Resource Management for Service Business  
SIM-108 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
  Cross Cultural Communication  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                60 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                                                                                                               30 หน่วยกิต
SIM-201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Tourism  
SIM-202 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
  Logistics for Tourism Industry  
SIM-203 การดำเนินงานนำเที่ยว 3(3-0-6)
  Tour Operation  
SIM-204 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
  Tour Guide  
SIM-205 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 3(3-0-6)
  Tour Planning and Organizing  
SIM-206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
  Tourism Resource Development  
SIM-207 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Tourism Planning and Development  
SIM-208 หลักการตลาด 3(3-0-6)
  Principle of Marketing for Service Business  
SIM-209 สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)
  Seminar for Service Industry  
SIM-219 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
  Community-Based Tourism  
กลุ่มวิชาการโรงแรม                                                                       30 หน่วยกิต
SIM-210 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)
  Front Office Operation and Management  
SIM-211 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
  Food and Beverage Operation and Management  
SIM-212 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(3-0-6)
  Housekeeping Operation and Management  
SIM-213 การดำเนินงานและการจัดการครัว 3(3-0-6)
  Kitchen Operation and Management  
SIM-214 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
  Marketing and Sales for Service Business  
SIM-215 การสัมมนาการโรงแรม 3(3-0-6)
  Seminar on Hotel  
SIM-216 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6)
  Restaurant Management  
SIM-217 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
  Accounting and Finance for Service Industry  
SIM-218 การวางแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
  Project development and Planning for Tourism and Hotel Business  
SIM-220 การดำเนินงานและการจัดเลี้ยง 3(3-0-6)
  Banquet Operation and Service  
กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                                             30 หน่วยกิต
กลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน                                                                  15 หน่วยกิต
SIM-301 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ 3(3-0-6)
  เป็นรางวัล  MICE Management  
SIM-302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน 3(2-2-5)
  Introduction to Airline  
SIM-303 การท่องเที่ยวทางเลือก 3(3-0-6)
  Alternative Tourism  
SIM-304 การจัดการสปา 3(3-0-6)
  Spa Management  
SIM-305 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 3(3-0-6)
  Introduction to Culinary Arts  
SIM-306 ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและศิลปะการชงกาแฟ 3(3-0-6)
  Coffee Knowledge and Art of Barista 3(3-0-6)
SIM-307 การสำรองที่นั่งสายการบิน 3(2-2-5)
  Airline Reservation  
SIM-308 การคิดอัตราค่าโดยสารและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5)
  Airfare and Ticketing  
SIM-309 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(3-0-6)
  Tourism Geography  
SIM-310 มรดกไทย 3(3-0-6)
  Thai Cultural Heritage  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                        15 หน่วยกิต
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา      
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
SIM-316 ภาษาอังกฤษระดับ 1 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  English I for Service Business  
SIM-317 ภาษาอังกฤษระดับ 2 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  English II for Service Business  
SIM-318 ภาษาอังกฤษระดับ 3 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  English III for Service Business  
SIM-319 ภาษาอังกฤษระดับ 4 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  English IV for Service Business  
SIM-320 ภาษาอังกฤษระดับ 5 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  English V for Service Business  
กลุ่มวิชาภาษาจีน
SIM-321 ภาษาจีนระดับ 1 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Chinese I for Service Business  
SIM-322 ภาษาจีนระดับ 2 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Chinese II for Service Business  
SIM-323 ภาษาจีนระดับ 3 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Chinese III for Service Business  
SIM-324 ภาษาจีนระดับ 4 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Chinese IV for Service Business  
SIM-325 ภาษาจีนระดับ 5 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Chinese V for Service Business  
กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม
SIM-326 ภาษาเวียดนามระดับ 1 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Vietnamese I for Service Business  
SIM-327 ภาษาเวียดนามระดับ 2 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Vietnamese II for Service Business  
SIM-328 ภาษาเวียดนามระดับ 3 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Vietnamese III for Service Business  
SIM-329 ภาษาเวียดนามระดับ 4 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Vietnamese IV for Service Business  
SIM-330 ภาษาเวียดนามระดับ 5 สำหรับธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)
  Vietnamese V for Service Business  
             
หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
หมวดวิชาการฝึกปฏิบัติงาน 6 หน่วยกิต
SIM-401 การฝึกปฏิบัติงาน 6(0-12-12)
  Internship  
  (หมายเหตุ นักศึกษาเลือกการฝึกปฏิบัติงาน ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 นก. เพื่อให้ครบ 150 นก. ตามหลักสูตร)
               นักศึกษาที่ประสงค์จะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ จะต้องทำตามกฎระเบียบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์กับกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติตามเส้นทางที่กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวกำหนด (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฝึกปฏิบัติไม่ได้รวมอยู่ในค่าหน่วยกิต)

แผนการศึกษา/รายวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
SIM-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
GED-XXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
SIM-103 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-XXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
GED-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-101 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ 2(2-0-4)
SIM-104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-210 การดำเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 1  ภาษาอังกฤษ 1/ ภาษาจีน 1/ ภาษาเวียดนาม 1 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6)
                                                                                                         รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-202 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-203 การดำเนินงานนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-211 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
SIM-212 การดำเนินการและการจัดการงานแม่บ้าน 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 2  ภาษาอังกฤษ 2/ ภาษาจีน 2/ ภาษาเวียดนาม 2 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 2 3(3-0-6)
                                                                                                         รวม 18 หน่วยกิต
 ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-108 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
                                                                                                          รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-204 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
SIM-205 การวางแผนและการจัดการนำเที่ยว    3(3-0-6)
SIM-213 การดำเนินงานและการจัดการครัว    3(3-0-6)
SIM-105 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบริการ    3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 3  ภาษาอังกฤษ 3/ ภาษาจีน 3/ ภาษาเวียดนาม 3    3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 3 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 21 หน่วยกิต
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-207 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-215 การสัมนาการโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-301 กาการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 4  ภาษาอังกฤษ 4/ ภาษาจีน 4/ ภาษาเวียดนาม 4 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 4 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 5 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-209 สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)
SIM-214 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-216 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6)
SIM-217 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-218 การวางแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 5  ภาษาอังกฤษ 5/ ภาษาจีน 5/ ภาษาเวียดนาม 5 3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาเลือกการฝึกปฏิบัติงาน เลือกวิชาชีพเลือกอีก 1 รายวิชา 3 นก. ในปีการศึกษา 4ภาคการศึกษาที่ 1

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-401 การฝึกปฏิบัติงาน 6(0-12-12)
                                                                                                          รวม 6 หน่วยกิต

บุคลากร

ชื่อ: อาจารย์ณัฐพล หิรัญเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อีเมล : Nattapon.h@umt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 aj002

ชื่อ : อาจารย์นริศรา เพียรความสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อีเมล : Narissara.P@umt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน

 

 aj001