คณะบริหารธุรกิจปรัชญาและความสำคัญของคณะ

ปรัชญา

     ปัญญา  นะรานัง  ระตะนัง  หมายความว่า ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ปณิธาน

     ความรู้ทำให้เกิดปัญญา  ปัญญาทำให้เกิดความสุข

วิสัยทัศน์

     มุ่งจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านการจัดการธุรกิจ  โดยใช้เทคโนโลยีกับการวิจัยในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

พันธกิจ หลักของคณะบริหารธุรกิจ

  1. ผลิตบัณฑิต

  2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  3. บริการวิชาการ

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีความสามารถในระดับสูง เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

  2. บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ  เป็นผู้ที่มีความสารถในการใช้ IT อย่างคล่องแคล่ว

  3. บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากลของโลดในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว อย่างน้อย 1 ภาษา

  4. มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถสูงในการสอน  การทำวิจัย  รวมทั้งความสามารถในการแต่งตำรา

  5. มีเจ้าหน้าที่คุณภาพสูง

  6. มีความเป็นเลิศทางด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ

  7. มีความใกล้ชิดกับชุมชนและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

  8. บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้มีจริยธรรมและศีลธรรม

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสและชื่อหลักสูตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  Bachelor of Business Administration Program In Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

วิชาเอก

  -ไม่มี-

รูปแบบของหลักสูตร

  1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

  2. ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

  3. การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ อย่างดี

  4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

  5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา    

  1)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  2)  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

  3)  นักโปรแกรม

  4)  ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

  5)  นักพัฒนาเว็บไซต์

  6)  ผู้จัดการซอฟต์แวร์

  7)  ผู้จัดการฐานข้อมูล

  8)  ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการจัดการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

  ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.. (การจัดการ)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

วิชาเอก

  การจัดการ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  126 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

  1. รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  2. ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

  3. การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  4. การร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

  5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

  1)  เจ้าของธุรกิจ

  2)  ผู้ประกอบการการค้าปลีกค้าส่ง

  3)  นักบริหารงานทั่วไป

  4)  ผู้บริหารโครงการ

  5)  นักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ

  6)  นักธุรกิจ

  7)  พนักงานธนาคาร

  8)  ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน) 39 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต
   2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
   2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– กลุ่มวิชาภาษาฯ GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ GED-4XX (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ) 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน GED-4XX (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ) 3 (2 – 2 – 5)
– กลุ่มวิชาแกน BBA-103 หลักการเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-104 หลักการบัญชี 3 (3 – 0 – 6)
BBA-101 หลักการตลาด 3 (3 – 0 – 6)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (17 – 2 – 35)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– กลุ่มวิชาภาษาฯ GED-312 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ GED-4XX (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ) 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
– กลุ่มวิชาแกน BBA-102 องค์การและการจัดการ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-303 การเงินธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BBC-102 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 – 5)
BBC-103 ระบบปฏิบัติการ 3 (2 – 2 – 5)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (17 – 4 – 34)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– กลุ่มวิชาภาษาฯ GED–3XX (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (3 – 0 – 6)
GED–3XX (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน BBA-302
BBA-201
ภาษีอากร
การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BBC–101 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5)
BBC–202 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2 – 2 – 5)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (17 – 4 – 34)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– กลุ่มวิชาภาษาฯ GED-3XX (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ GED-1XX (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์) 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน BBA-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BBC-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2 – 2 – 5)
BBC-301 การออกแบบพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (17 – 4 – 34)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ GED-2XX (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์) 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
– กลุ่มวิชาแกน BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ

 

BBC-302 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3 – 2 – 5)
BBC-203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3 – 2 – 5)
BBC-304 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3 – 2 – 5)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (15 – 6 – 33)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
– กลุ่มวิชาแกน BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BBC-305
BBC-401
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3 (3 – 0 –6)
3 (3 – 2 – 5)
และสารสนเทศในงานธุรกิจ
– กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก BBS-XXX (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (x – x – x)
BBS-XXX (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (x – x – x)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (x – x – x)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BBC-402 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3 – 0 – 6)
BBC-403 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ 3 (3 – 2 – 5)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก BBS-XXX (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (x – x – x)
BBS-XXX (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (x – x – x)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXX-XXX (วิชาเลือกเสรี) 3 (x – x – x)
XXX-XXX (วิชาเลือกเสรี) 3 (x – x – x)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 (x – x – x)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BBC-404 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 – 5)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก BBS-XXX (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (x – x – x)
รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 6(x – x – x)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต
– วิชาแกน 39 หน่วยกิต
– วิชาเนื้อหาบังคับ 33 หน่วยกิต
– วิชาเนื้อหาเลือก 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต
– วิชาแกน 39 หน่วยกิต
– วิชาเนื้อหาบังคับ 33 หน่วยกิต
– วิชาเนื้อหาเลือก 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GED-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3 – 0 – 6)
GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3 – 0 – 6)
GED-211 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน GED-401 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6)
BBA-104 หลักการบัญชี 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน BGC-202 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
รวม 18 (18 – 0 – 36)

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

GED-111 จริยศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
GED-312 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3 – 0 – 6)
GED-404 สถิติเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน

 

BBA-303 การเงินธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-107 องค์การและการจัดการ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BGC-201 ภาวะผู้นำ 3 (3 – 0 – 6)
รวม 18 (18 – 0 – 36)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

GED – 313 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3 – 0 – 6)
GED – 402 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน

– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ

BBA – 103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
BBA – 106 หลักการตลาด 3 (3 – 0 – 6)
BBA – 106 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ 3 (3 – 0 – 6)
BGC – 202 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (3 – 0 – 6)
รวม 18 (18 – 0 – 36)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GED-314 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2 (3 – 0 – 6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาแกน

 

BBA-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3 – 0 – 6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BGC- 203 การจัดการนวัตกรรมและธุรกิจเอเชีย 3 (3 – 0 – 6)
รวม 15 (15 – 0 – 30)

  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
– กลุ่มวิชาแกน BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BGC- 204 ทฤษฎีองค์การ 3 (3 – 0 – 6)
BGC- 206 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก
BGS – xxx (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (3 – 0 – 6)
BGS – xxx (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (3 – 0 – 6)
รวม 15 (18 – 0 – 30)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
–  กลุ่มวิชาแกน BBA – 302 การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6)
BBA – 304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ BGC – 207 การศึกษาและการวางแผนความเป็นไปได้ทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6)
– กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก BGS – xxx (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (3 – 0 – 6)
BGS – xxx (วิชาเนื้อหาเลือก) 3 (3 – 0 – 6)
  รวม 15 (15 – 0 – 30)

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อนามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถานศึกษา

ปีที่

สำเร็จการศึกษา

นางสาวธนาภรณ์ ทองคุณ

วท..(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ..(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยโปลีเทคนิค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.. 2551

.. 2548

นางสาวภูวญา กฤษฏาธนกิตติ์

วท..(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ..(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

.. 2550

.. 2543

นายราชชสาส์น  อินสิงห์

วท..(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บธ..(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยโปลีเทคนิค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.. 2549

.. 2543

 

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ

ชื่อนามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถานศึกษา

ปีที่

สำเร็จการศึกษา

นายวรกฤต  ศิรธนิตรา

บัญชีบัณฑิต

วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

..2547

บธ..(บริหารธุรกิจ)

วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

..2551

นางสาวจิตรานันท์  วรรณพินิจ

บธ..(การตลาด)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

..2549

บธ..(การตลาด)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

..2551

นางชัชฏาภรณ์  ทวีบุตร

บธ..(การโรงแรม)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

..2542

บธ..(บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

..2550

นายเอก  สิทธิชัย

บธ..(บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

..2540

บธ..(บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

..2546

นายวีระชาติ  ยาวะโนภาสน์

ศศ. (การตลาด)

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

..2543

บธ..(บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

..2552