คณะวิศวกรรมศาสตร์


เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร

          การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนการสร้างสมองกลที่จะช่วยแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติและประชาชน ซึ่งเป็นหนทางแห่งการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้ ได้รับการออกแบบขึ้นโดย แนวคิดการบริหารการจัดการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  และการสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ (New  Entrepreneurs) โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ และให้สามารถประยุกต์นำความรู้เหล่านั้นมาก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของสังคมที่ตนอยู่ อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องการให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนและที่จะได้มาในอนาคตทำให้ตนเองอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความสงบสุข รู้จักปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาที่สำคัญทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการทำงาน หรือการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในทางกว้างหรือการเรียนรู้ที่เจาะลึกเป็นพิเศษในบางสาขาให้อยู่ในรูปแบบ Interdisciplinary Studiesโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

     2.1.1  Academic Knowledge:  เป็นผู้รู้และคิดเป็นทำเป็น

     2.1.2 Technical Know-How: เป็นผู้มีความรู้ลึกทางเทคนิค

     2.1.3 Business-Oriented: สามารถทำงานได้ในเชิงธุรกิจ

     2.1.4  Professional Skill: มีทักษะอย่างมืออาชีพ

     2.1.5  International Competency: มีความสามารถในการทำงานระดับสากล

2.2  ส่งเสริมและอบรมนักศึกษาให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนการจัดระบบความคิดและการปฏิบัติงาน รวมถึงความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพเป็นเลิศและตรงตามกำหนดเวลา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพียงพอต่อการรับใช้สังคม หรือศึกษาต่อในระดับสูง

คุณลักษณะบัณฑิต

     B usiness-Oriented : สามารถทำงานได้ในเชิงธุรกิจ

     P rofessional Skill : มีทักษะอย่างมืออาชีพ

     A cademic Knowledge : เป็นผู้รู้และคิดเป็นทำเป็น

     International C ompetency : มีความสามารถในการทำงานระดับสากล

     Technical Know-How : เป็นผู้มีความรู้ลึกทางเทคนิค

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  อักษรย่อ : วศ.. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

  อักษรย่อ : B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน ด้านวิศวกรรมและด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการ องค์ความรู้ ความเชื่อมโยงของระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ขั้นตอนวิธีซอฟต์แวร์ และการนำไปใช้งาน ควบคู่ไปกับการสอนในศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านวิศวกรรม สามารถประยุกต์ใช้งาน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  134  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

  5.1 รูปแบบ : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  5.2 ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย

  5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1) วิศวกรคอมพิวเตอร์

  2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์

  4) นักเขียนโปรแกรม

  5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่สาย

  6) ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

  7) นักพัฒนาเว็บไซต์

  8) ผู้จัดการซอฟต์แวร์

  9) หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

  10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ศาสตร์วิศวกรรรมคอมพิวเตอร์

  11) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิต 134 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134
2. องค์ประกอบของหลักสูตร  
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
          2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9
          2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
          2.1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
          2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 98
          2.2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม 34

          2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

1) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

2) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์

4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

55

          2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก 9
    2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6

 

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GED -402 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3 (3-0-6)
  General Mathematics I  
ECC-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-6)
  Engineering Drawing  
ECC-102 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
  Engineering Physics  
ECC-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (0-2-4)
  Engineering Physics Laboratory  
ECC-104 กฎหมาย,ข้อบังคับและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
  Legal Technology Laws, Regulations, and Ethics  
GED -311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (3-0-6)
  Foundation English  1 (Language)  
GED-XXX

วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)

GED-102,GED-111,GED-121,GED-131

3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 19

 

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GED–442 เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
  Information Technology  
ECC-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
  Engineering Mechanics  
ECC-106 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3 (2-2-6)
  Data Structures and Algorithms  
ECC-107 ภาษาและการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3 (2-2-6)
  Modern Programming Language  
GED-321 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์) 3 (3-0-6)
  Foundation English 2  
GED-403

สถิติเบื้องต้น

Introduction to Statistics

3 (3-0-6)
GED-XXX วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์) 3 (3-0-6)
  GED-201,GED-207,GED-211,GED-221  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 40

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECC-208 คณิตศาสตร์ดีสครีต 3 (3-0-6)
  Discrete Mathematics  
ECC-209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (2-2-6)
  Electric Circuit Analysis  
ECC-210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
  Engineering Mathematics  
ECC-211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-6)
  Object Oriented Programming  
ECS-201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ 3 (2-2-6)
  Digital Circuit and Logic Design  
GED-XXX วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์) 3 (3-0-6)
  เลือก 1 วิชา GED-102,GED-111,GED-121,GED-131  
GED-XXX วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์) 3 (3-0-6)
  GED-313,GED-314,GED-319  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 61

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECS-202 อิเลคทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-6)
  Basic Electronics for Computer Engineering  
ECS-203 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
  Software Engineering  
ECS-204 ระบบฐานข้อมูล 3 (3-0-6)
  Database Systems  
ECS-205 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
  Operating Systems  
ECS-206 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
  Computer Organization and Architecture  
GED-443 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
  Legal Technology Laws, Regulations, and Ethics  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 79

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECS-307 หลักการสื่อสารเบื้องต้น 3 (3-0-6)
  Principle of Communication  
ECS-308 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
  Data Communications and Computer Networks  
ECS-309 สถาปัตยกรรมอินเตอร์เน็ตและโปรโตรคอล 3 (3-0-6)
  Internet Architecture and Protocols  
ECS-310 ระบบควบคุม 3 (3-0-6)
  Control Systems  
ECS-311 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งาน 3 (2-2-6)
  Microprocessor and Interfacing  
ECS-312 การโปรแกรมในตระกูลภาษาซีและยูนิกซ์ 3 (3-0-6)
  Programming: The C Family and UNIX  
ECS-313 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบโครงข่าย 3 (3-0-6)
  Network programming  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 100

 แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECC-312 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
  Engineering Economics  
ECS-314 การทำแบบโครงสร้างและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
  Computer Systems Modeling and Analysis  
ECS-315 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจ 3 (3-0-6)
  Computer Application in Business  
ECS-316 โครงงานกลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
  Software Engineering Group Project  
XXX-XXX หมวดวิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
     
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 115

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECS-317 สหกิจศึกษา (0-300-0)
  Co-operative Education  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 0
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 115

 แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECS-418 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
  Computer Engineering Project Preparation  
ECS-419 สัมมนาและบรรยายพิเศษสำหรับวิชาชีพวิศวกรรม 1 (3-0-6)
  Special Lectures and Seminars for Engineering Professional  
ECF-XXX วิชาในหมวดเฉพาะ (กลุ่มวิชาเลือก) 3 (3-0-6)
  Elective Course in Computer Engineering  
ECF-XXX วิชาในหมวดเฉพาะ (กลุ่มวิชาเลือก) 3 (3-0-6)
  Elective Course in Computer Engineering  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 125

แผนการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ECS-420 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
  Computer Engineering Project  
ECF-XXX วิชาในหมวดเฉพาะ (กลุ่มวิชาเลือก) 3 (3-0-6)
  Elective Course in Computer Engineering  
XXX-XXX หมวดวิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
  Free Elective Course  
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 134

บุคลากร

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
นางสาวศิริมาเมธ์วดี  ศิรธนิตรา วศ.ม.ไฟฟ้าเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
  บธ.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2542
นายจิรเชษฐ์  โนรีรัตน์ วท.ม. ( การศึกษาวิทยาศาสตร์ )  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
  วศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2540
นายชัยพร  อัดโดดดร วศ.ม. (ไฟฟ้า )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549
วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2541
นางสาววันวิสา  เขียวอ่อน วท.ม  ( ฟิสิกส์ )  มหาลัยนเรศวร 2546
กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาลัยนเรศวร 2544
นางนพมาศ  เจริญลาภ En.g (Computer Engineering ) University of Central Florida . USA. 2546