คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ

          หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม มีความสามารถในการจัดการ การบริการทางด้านเทคโนโลยีความงามมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงามได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม แบบองค์รวมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและความงาม

  2. มีทักษะและความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการ การตลาดเครื่องสำอางและการจัดการธุรกิจความงามและสปา

  3. สร้างและผลิตงานวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  ความงาม และเครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง การผลิตเครื่องสำอาง

  4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะด้านสุขปัญญา (Health literacy) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ

ปณิธาน

          มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

เอกลักษณ์

          เรียนกับมืออาชีพ

อัตลักษณ์

          ทักษะด้านวิชาชีพด้านความงาม

วิสัยทัศน์

          ศูนย์กลางความรู้ด้านเครื่องสำอางและความงาม เพื่อพัฒนาสังคม

พันธกิจ

  - ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่สามารถนำหลักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้จริง

  - ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และ/หรือรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี เพื่อถ่ายโอนความรู้แก่สาธารณะ พัฒนาศักยภาพของประชาชนไทยให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของโลก และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

  - เสริมสร้างเครือข่าย บูรณาการองค์ความรู้ระดับสากลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงามหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คณะ/สาขาวิชา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม

  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Cosmetic and Aesthetic Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย   

  ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม)

  ชื่อย่อ : วท..(เทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม) 

ภาษาอังกฤษ

  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Cosmetic and Aesthetic Technology)

  ชื่อย่อ :  B.Sc. (Cosmetic and Aesthetic Technology)       

วิชาเอก

  เทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม(Cosmetic and  Aesthetic  Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้

  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

  รับนักศึกษาไทย / นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1)  ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  สถานเสริมความงามครบวงจร

  2)  ที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สถานเสริมความงาม และสุขภาพความงาม

  3)  ผู้ควบคุมคุณภาพและการผลิตเครื่องสำอาง

  4)  นักวางแผนการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง  และสุขภาพความงาม

  5)  นักการจัดการทางด้านเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          130          หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  94  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  25  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาชีพบังคับ  69  หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาชีพเลือก  10  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-111 จริยศาสตร์ 3 (3-0-6)
GED-211 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
GED-311 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (3-0-6)
SCC-101 หลักชีววิทยา 3 (2-2-5)
SCC-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ 3 (3-0-6)
SCC-103 กายวิภาคศาสตร์ภายนอกสำหรับความงาม 3 (2-2-5)
SCC-104 การดูแลสุขภาพและความงามเบื้องต้น 3 (2-2-5)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-201 การเมืองและการปกครองไทย 3 (3-0-6)
GED-312 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6)
GED-421 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
SCC-105 สรีรวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0-4)
SCC-106 เคมีทั่วไป 3 (2-3-5)
SCS-101 เทคโนโลยีความงามเบื้องต้น 3 (2-2-5)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 38
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-403 สถิติเบื้องต้น 3 (3-0-6)
GED-313 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 (3-0-6)
SCC-207 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0-4)
SCC-209 อินทรีย์เคมี 3 (2-2-5)
SCS-202 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น 2 (2-0-4)
SCS-203 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 3 (3-0-6)
SCS-204 คอลลอยด์และวิทยาศาสตร์พื้นผิวระหว่างเฟสสำหรับเครื่องสำอาง 2 (2-0-4)
SCS-210 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (2-0-4)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 58
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED-314 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 3 (3-0-6)
GED-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
SCS-205 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 3 (3-0-6)
SCS-206 ความปลอดภัยในเครื่องสำอาง 3 (3-0-6)
SCS-207 เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง 4 (3-2-7)
SCS-208 การปรนนิบัติผิวหน้า 4 (3-2-7)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 78
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SCS-311 สุคนธบำบัดและวารีบำบัด 4 (3-2-7)
SCS-315 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการดูแลเส้นผม 4 (3-2-7)
SCS-312 เทคนิคการแต่งเล็บ 4 (3-2-7)
SCS-318 การจัดธุรกิจสถานเสริมความงามและสปา 3 (3-0-6)
SCS-319 การตลาดเครื่องสำอางและความงาม 2 (2-0-4)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 95
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SCS-317 ศัลยศาสตร์ความงามเบื้องต้น 2 (2-0-4)
SCS-313 เทคนิคการออกแบบทรงผม 3 (2-2-5)
SCS-320 กฎหมายและจริยธรรมธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม 2 (2-0-4)
SCS-314 เทคนิคการแต่งหน้า 3 (2-2-5)
SCS-209 อาหารเพื่อความงาม 3 (2-2-5)
XXX-XXX (วิชาเลือกเสรี) 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 111
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SCS-421 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม 3 (0-6-3)
SCF-XXX (วิชาชีพเลือก) 3
XXX-XXX (วิชาเลือกเสรี) 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 120
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SCS-422 ปัญหาพิเศษ 2 (0-4-2)
SCS-423 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (0-300-0)
SCF-XXX (วิชาชีพเลือก) 3
SCF-XXX (วิชาชีพเลือก) 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 130

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา,

ปี พ.. ที่สำเร็จการศึกษา 

1.

ภก.ดำรงศักดิ์  จินารัตน์

อาจารย์

- วท.. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

- .. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

2.

นางสาวญาณิฐา ชนแดง

อาจารย์

- วท.. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

- สธ.. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548

3.

นพ.สถาพร จินารัตน์

อาจารย์

.. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2532

- ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ความงาม American Academy of Aesthetic Medicine, 2551

4.

นายจิรเชษฐ์  โนรีรัตน์

อาจารย์

- วท.. (การศึกษาวิทยาศาสตร์เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

- วศ.. (เคมี) .เทคโนโลยีสุรนารี, 2540