ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย และกองทุน กยศ.- กรอ.


1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
หรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
2.1 เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555 หรือปีการศึกษา 2556 หรือปีการศึกษา 2557 หรือปีการศึกษา 2558 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
2.2 เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 หรือ
2.3 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2559 และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
3. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
4. เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
4.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนรายใหม่ ตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
4.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
5. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
5.1 กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.1) ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง
5.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
5.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
6. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
7.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
7.2 หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2559
8. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามจำนวนปีที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดเงื่อนไขทุนการศึกษา

1.ทุนกีฬา(สำหรับนักศึกษาใหม่)

(1.) จำนวนทุนการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
     2.1 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
     2.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับเหรียญ รางวัลในการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้

   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

   การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

   การแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

   การแข่งขันกีฬาที่กรมพลศึกษา หรือกรุงเทพมหานครหรือสมาคมกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด

   การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ในระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง ทั้งนี้ต้องเป็นการได้รับเหรียญรางวัลมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่สมัครขอรับทุน

      2.3 มีหลักฐานรับรองผลงานจากคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬา หรือการกีฬา แห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือสโมสรต้นสังกัด หรือประกาศนียบัตรจากการแข่งขันนานาชาติตามที่ได้แจ้ง ไว้ตามข้อ 2.2 มาแสดง
     2.4 มีหนังสือรับรองความประพฤติ จากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาหรือการกีฬา แห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือสโมสรต้นสังกัด

(3.) ลักษณะของทุนการศึกษา
     3.1 เป็นทุนที่สนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
     3.2 เป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แต่ไม่ เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตร 4  ปี และไม่เกิน 2 ปีการ ศึกษาสำหรับหลักสูตรเทียบโอน
     3.3 การให้ทุนแต่ละประเภทของการกีฬา ในแต่ละ

ปีการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและผู้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการให้ทุน 

(4.) เงื่อนไขการได้รับทุน
     4.1 ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านการ กีฬาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

    4.2 ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    4.3 ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

    4.4 ผู้รับทุนต้องศึกษาให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมใน แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

     4.5 ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละ ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต

    4.6 กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4.4 และ 4.5 ได้ มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนในภาค การศึกษานั้น และผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาเองในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา

    4.7 กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาถูกระงับทุนการศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติครบตามข้อ 4.4 และ 4.5 ผู้รับ ทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามปกติตามข้อเสนอของ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา

    4.8 ผู้รับทุนต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถไปเล่นกีฬาให้กับสโมสรต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นได้
    4.9 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามคำสั่งและทำการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ผู้ฝึก สอน ผู้ควบคุมทีม หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

    4.10 ผู้รับทุนต้องทำสัญญาการขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่รายงาน ตัวเข้าเป็นนักศึกษา

    4.11 ผู้รับทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ตั้งใจในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน หรือไม่เข้าร่วมในการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำ ให้แตกความสามัคคี หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะหมดสิทธิ์ในการได้รับทุนตามข้อเสนอของผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

    4.12 การพิจารณาให้หมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาให้ถือคำสั่งของอธิการบดี เป็นที่สิ้นสุด

2.ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (สำหรับนักศึกษาใหม่)

(1.) จำนวนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาสาขาละ 2 ทุน(หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนเห็นสมควร)

     1.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ 2 ทุนสาขาการจัดการ2ทุน

     1.2 คณะการบัญชี 2 ทุน

     1.3 คณะนิติศาสตร์ 2 ทุน

     1.4 คณะรัฐศาสตร์2ทุน

     1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน

     1.6 คณะศิลปศาสตร์ 2 ทุน

     1.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ทุน

     1.8 คณะศึกษาศาสตร์ 2 ทุน

 (2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
   2.1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
   2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 จากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหรืออาชีวะศึกษา

 (3.) ลักษณะของทุนการศึกษา
    3.1 เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา ปกติ
   3.2  เป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา  ของแต่ละหลักสูตร โดยผู้รับทุนต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของการให้ทุน 

 (4.) เงื่อนไขของการได้รับทุน

    4.1 ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    4.2 ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
    4.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมใน แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
    4.4 ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละ ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
    4.5 กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4.3 และ 4.4 ได้มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนในภาคการศึกษานั้น และผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา
    4.6 กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาถูกระงับทุนการศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติครบตามข้อ 4.3 และ 4.4 ผู้รับทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามปกติตามข้อเสนอของ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แต่จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุนการศึกษา
    4.7 ผู้รับทุนต้องทำสัญญาการขอรับทุนกับมหาวิทยาลัยในวันที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
    4.8 ผู้รับทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย  หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของของมหาวิทยาลัยจะหมดสิทธิ์ในการได้รับทุนตามข้อเสนอของผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
    4.9 การพิจารณาให้หมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาให้ถือคำสั่งของอธิการบดี เป็นที่สิ้นสุด

3.ทุนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ(สำหรับนักศึกษาใหม่)
    (1.) จำนวนทุนการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
    (2.) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
    (3.) ลักษณะของทุน เป็นทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยสนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 30,000บาท โดยจะลดหย่อนค่าหน่วยกิต 2 ภาคเรียนในปีการศึกษาแรกภาคเรียนละ 15,000 บาท

4.ทุนภาคใต้ (สำหรับนักศึกษาใหม่)

      ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยในแต่ละปี

5.ทุนเรียนดีประจำปี (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกคณะที่มีผลการเรียนดี และมีความ ประพฤติเรียบร้อย ปีละ 20-25 ทุน  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ทุกรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
   2. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
   3. มีผลการเรียนได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
   4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งมหาวิทยาลัยจะมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในวันพิธีไหว้ครูของแต่ละปีการศึกษาเป็นทุนที่คัดเลือกจากนักศึกษาแต่ละคณะชั้นปีทื่ 2 ขึ้นไป มีชั่วโมงจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษา

ม.ค.- 31 มี.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษา / กำหนดการรับสมัคร

30 เม.ย.  2560

ผู้ขอรับทุน ยื่นคำขอทุนพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา

ต้น พ.ค. 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ เข้ารับการสัมภาษณ์

10 พ.ค. 2560

นักศึกษาใหม่เข้ารับสัมภาษณ์

15 พ.ค. 2560

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา

31 พ.ค. 2560

รายงานตัวนักศึกษาที่ได้รับทุน