การประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7
(7th National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อ่าจารย์และนักศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (7th National Conference on Quality Management and Technology Innovation) ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

เอกสารประการส่งบทความ Download
1. ใบสมัคร ใบสมัคร(PDF)
2. กำหนดการประชุมวิชาการ กำหนดการประชุมวิชาการ(PDF)
3. รายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความ รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย(PDF)