คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์  ช่างเรียน
นายกสภามหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.จินติยา  จินารัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ชุติมา  จินารัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  จำนงไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์มานิตย์   จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงศ์  เอื้อวัฒนามงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พันตำรวจเอก(พิเศษ)ศุภชัย  เพ็ญโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพิน  รุ่งโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีรัตน์   ศรีโสภา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย