คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

(3) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

4.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.นักพัฒนาระบบ

6.ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

7.ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

8.นักพัฒนาเว็บไซต์

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

ดาวน์โหลดเอกสาร==>คลิ๊ก

[photo_gallery_wp id="10"]

อาจารย์ประจำหลักสูตร

                

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)(วท.บ.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

Bachelor of Science Program in Information Technology (Extension Program)( B.Sc.  (Information Technology))

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      72  หน่วยกิต