มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9  ในวันเสาร์ที่  21  พฤษภาคม  2565 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์            ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต  ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย  ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หมดเขตรับสมัคร วันที่  30  เมษายน  2565

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์  ศรีโสภา  ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์   (045)283772   , 089-846-9151   หรือทางอีเมล์  [email protected]

 

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน และกลุ่มการนำเสนอ

ไฟล์แนบ
1. กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ
2. ใบสมัครและกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ
3. รายละเอียด/รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย