ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต 2562


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ภาพดาวโหลด

ดาวโหลดไฟล์ PDF รายชื่อ

ลำดับ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล กลุ่มบุคคล เลขที่ใบเสร็จ ห้องสอบ
โรงเรียน
1 191/1 นางสาวศศิธร   แก้วคำสอน ทั่วไป ชุมชนบ้านบุเปือย 191/1 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
2 191/2 นางอุดมรัตน์    เบที ครูผู้สอน ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง) 191/2 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
3 191/3 นางสาวอรทัย   ชูยศ ครูผู้สอน บ้านหนองขอนดอนยูง 191/3 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
4 191/4 นางสาวมะลิ   ขำจร ทั่วไป วัดลำประดาใต้ 191/4 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
5 191/5 นางสาวฉัตรชนก   อ่อนศรี ครูผู้สอน อนุบาลศรีเมืองใหม่ 191/5 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
6 191/6 นางสาวนิภา   สังขะวรรณ ครูผู้สอน บ้านเลาะ 191/6 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
7 191/7 นางสาวกรรณภิรมย์   ประดับศรี ครูผู้สอน เทศบาลอำนาจ 191/7 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
8 191/8 นางสาวเกตุวดี  สีพิมพ์ ทั่วไป บ้านพะลอง 191/8 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
9 191/9 นางสาววิลาวัลย์   บุญหยด ครูผู้สอน บ้านหนองหว้า 191/9 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
10 191/10 นางสาวจันทร์เพ็ญ   สุดท้าย ครูผู้สอน บ้านคุมแสนชะนี 191/10 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
11 191/11 นางสาวจุฑามณี   จำใจ ครูผู้สอน บ้านหนองแก 191/11 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
12 191/12 นางสาวพัชรีพร   โคสารคุณ ทั่วไป หนองนกเขียน 191/12 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
13 191/13 นางสาวอัจฉราภรณ์   ทาสะอาด ทั่วไป บ้านโพนแพง 191/13 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
14 191/14 นางสาวนิศานาศ  ทักษิณัตว์ ทั่วไป  – 191/14 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
15 191/15 นางสาวสุพรรษา   สร้อยมาตร ทั่วไป เก่าขามวิทยา 191/15 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
16 191/16 นางสาวยอดทอง   บรรพตาธิ ครูผู้สอน เทศบาลอำนาจ 191/16 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
17 191/17 นางสาวเสาวลักษณ์   สีสุวะ ครูผู้สอน หนามแท่งพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 191/17 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
18 191/18 นางสาวจิรารัตน์   กีฬา ครูผู้สอน อุบลวิทยาคม 191/18 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
19 191/19 นางสาวณัฐธิดากร   หอมดวงศรี ครูผู้สอน อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 191/19 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
20 191/20 นางสาวหงษ์หยก   สุขเจริญ ครูผู้สอน ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 191/20 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
21 191/21 นางสาวณิชกานต์   เถาว์โท ครูผู้สอน เทศบาลพนา  (สามัคคีวิทยา) 191/21 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
22 191/22 นางสาวสโรชา   ไชยรักษ์ ครูผู้สอน บ้านตำแย  (ประชาสงเคราะห์ 191/22 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
23 191/23 นางสาวนพวรรณ   อังกาพย์ ครูผู้สอน เทศบาลพนา  (สามัคคีวิทยา) 191/23 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
24 191/24 นางสาววรัญญา   มาเหง่า ทั่วไป บ้านโนนขวางโนนกุง 191/24 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
25 191/25 นางสาวอชิรญา   พวงผะกา ทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 191/25 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
26 191/26 นายวุฒิชัย   พรมวงค์ ครูผู้สอน อนุบาลบุณฑริก 191/26 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
27 191/27 นางสาวเจนจิรา   มาศิริ ครูผู้สอน บ้านตบหู 191/27 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
28 191/28 นางสาวทัศติยาพร   แสนดี ครูผู้สอน สารพัดช่างอุบลราชธานี 191/28 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
29 191/29 นางสาวศิริลักษณ์   ขันตินัติ ทั่วไป นาสะไมพิทยาคม 191/29 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
30 191/30 นางระพีพรรณ   นามสองชั้น ครูผู้สอน บ้านนาเลิง 191/30 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
31 191/31 นางสาวสมใจ   ศรีมณี ครูผู้สอน มารีย์นิรมล 191/31 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
32 191/32 นางสาววราภรณ์   พันวิไล ครูผู้สอน อาเวมารีอา 191/32 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
33 191/33 นางสาวนลินนี  ไสวเงิน ครูผู้สอน บ้านหนองแสงหนองเม็ก 191/33 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
34 191/34 นางสาววริศรา   ชาววัง ทั่วไป บ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) 191/34 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
35 191/35 นายอาชว์สุพงศ์   ขันแข็ง ทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 191/35 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
36 191/36 นายสุชล  ขันแข็ง ครูผู้สอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 191/36 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
37 191/37 นางสาววันทนา   สะภา ครูผู้สอน จินดาสินธวานนท์ 191/37 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
38 191/38 นางสาวสุรีรัตน์   ศิริโส ทั่วไป  – 191/38 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
39 191/39 นางสาวสุภาพร   ทองโสม ทั่วไป เมืองยโสธร 191/39 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
40 191/40 นายอดิศักดิ์   โทนะพันธ์ ครูผู้สอน ธันยธรณ์พิทยา 2 191/40 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
41 191/41 นางสาวปวีณา   ทาระ ครูผู้สอน บ้านอิปาด 191/41 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
42 191/42 นางสาวจิระภา   ไชยพัฒน์ ทั่วไป บ้านสุขสมบูนณ์ 191/42 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
43 191/43 นางสาววรรณรัตน์   สีแสด ครูผู้สอน ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 191/43 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
44 191/44 นางสาวจิรัฐิติกาล   ทิมา ครูผู้สอน บ้านเก่ากลาง 191/44 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
45 191/45 นางสาวพัชริดา   โพธิ์งาม ทั่วไป พิบูลมังสาหาร 191/45 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
46 191/46 นายดนุพล   ลาภเย็น ทั่วไป  – 191/46 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
47 191/47 นายเฉลิมพล   วันจรัญ ทั่วไป บ้านพรานอน์ 191/47 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
48 191/48 นางสาวทิพย์สุดา   พันธ์กว้าง ครูผู้สอน บ้านหัวคำ 191/48 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
49 191/49 นางสาวกรกนก   หมุนแพง ครูผู้สอน บ้านหัวคำ 191/49 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
50 191/50 นายชูเกียรติ   บุญเชิญ ครูผู้สอน บ้านภูมิซรอล 191/50 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
51 192/51 นางสาวพัชราภรณ์   ส่งเสริม ทั่วไป  – 192/1 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
52 192/52 นางสาวชณัชดา   เอกนิตย์ ครูผู้สอน บ้านท่าข้องเหล็ก 192/2 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
53 192/53 นางอุมาพร   มรดก ทั่วไป ทต.กุดประทาย 192/3 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
54 192/54 นางสาวสุวรรณา   รุ่งเรือง ครูผู้สอน บ้านนาเดื่อ 192/4 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
55 192/55 นางสาวอนุสรา   กันหาวัน ครูผู้สอน บ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห์) 192/5 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
56 192/56 นายศรายุธ   นามวงษา ครูผู้สอน บ้านนาพิน 192/6 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
57 192/57 นางสาวจิตราวดี   สมศรี ทั่วไป บ.แอดวานซ์คอนแทคเซ็นเตอร์ 192/7 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
58 192/59 นางสาวอินทุอร  เฉลิมสุข ครูผู้สอน บ้านหัวคำ 192/9 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
59 192/60 นางสาวจิราพร   ขวัญรักษ์ ทั่วไป เบ็ญจะมะมหาราช 192/10 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
60 192/61 นางสาวปิยะนุช   สุดตา ครูผู้สอน บ้านหนองแสงหนองเม็ก 192/11 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
61 192/62 นางอรจิรา   ทรัพย์สิน ทั่วไป เบ็ญจะมะมหาราช 192/12 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
62 192/63 นางสาวปิยรัตน์   ชำนิสาร ทั่วไป บ้านแก้งนาคำ 192/13 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
63 192/64 นางสาวพัทธนันท์   วงษ์สวัสดิ์ ทั่วไป เบ็ญจะมะมหาราช 192/14 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
64 192/65 นางสาวพิมพ์ชนก   กุจะพันธ์ ครูผู้สอน บ้านแมดคำลือชา (ราษฎร์สามัคคี) 192/15 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
65 192/66 นางสาวสิริประภา  โทนะกุล ทั่วไป เบ็ญจะมะมหาราช 192/16 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
66 192/67 นางสาวสุทธิดา   วัฒนะ ครูผู้สอน บ้านหนองท่ม 192/17 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
67 192/68 นางสาวพัชรินทร์   ทองวิเศษ ครูผู้สอน บ้านค้อ 192/18 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
68 192/69 นางสาวสรัญญา   เพลินสมบัติ ทั่วไป  – 192/19 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
69 192/70 นางสาวนิตยา  สาระปัญญา ทั่วไป บ้านแก่งกอก 192/20 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
70 192/71 นางสาวดวงกมล   สุริยงค์ ครูผู้สอน วท.อุบลราชธานี 192/21 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
71 192/72 นางสาวสุภาพร   สุนทร ทั่วไป  – 192/22 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
72 192/73 นางสาวปิยธิดา   กัลปดี ครูผู้สอน เซนต์เอเมลี 192/23 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
73 192/74 นางสาวจุฬาลักษณ์   สาทาวงศ์ ทั่วไป บ้านหัวตะพาน 192/24 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
74 192/75 นางสาวปณิสตา  ยุทธกิจ ครูผู้สอน บ้านเหล่าเสือโก๊ก 192/25 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
75 192/76 นายสุพจน์   สุราช ครูผู้สอน บ้านเหล่าเสือโก๊ก 192/26 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
76 192/77 นางสาวชุตินันท์   แก้วบั่น ครูผู้สอน คุรุประชาสรรค์ 192/27 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
77 192/78 นางสาวชญานุช   ชาตะเคน ทั่วไป บ้านบอน 192/28 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
78 192/79 นายสุรศักดิ์   อินไชย ครูผู้สอน บ้านหัวตะพาน 192/29 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
79 192/80 นางสาวนันทิกานต์   มิ่งมูล ทั่วไป  – 192/30 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
80 192/81 นางสาวณัฎฐนันท์   เสนิทัย ครูผู้สอน เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 192/31 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
81 192/82 นางสาววิชุดา   ปุญญวัศพล ครูผู้สอน มารีวิทยา 192/32 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
82 192/83 นางสาวปริยานุช   บุญอุ้ม ครูผู้สอน บ้านหนองหล่มหนองเชื่อมใต้ 192/33 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
83 192/84 นางสาวอุไร  ไกยวงศ์ ทั่วไป นาวังกุดตากล้า 192/34 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
84 192/85 ว่าที่ ร.ต. ก้องเกียรติ   รัตนะโสภา ครูผู้สอน บ้านโนนผักหวาน 192/35 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
85 192/86 นางสาวบังอร   นาคพันธ์ ครูผู้สอน บ้านคำบอน 192/36 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
86 192/87 นางสาวณฐมน   อินทะวงค์ ทั่วไป  – 192/37 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
87 192/88 นางสาวอลิสรา   มุสิกา ทั่วไป บ้านม่วง 192/38 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
88 192/89 นางสาวฐาปนี   ทองเชื้อ ครูผู้สอน หนองสนมพะลาน 192/39 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
89 192/90 นายนรินทร์   ดัดถุยาวัตร ทั่วไป บมจ.ไทยประกันชีวิต 192/40 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
90 192/91 นายธงชัย   เฉลียวธรรม ครูผู้สอน อุบลปัญญานุกูล 192/41 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
91 192/94 นางสาวภาวิณี   ประดับพรม ครูผู้สอน นาสะไมพิทยาคม 192/44 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
92 192/95 นางสาวธิดาพร   นามสูงเนิน ครูผู้สอน ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 192/45 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
93 192/96 นางสาวรัชดาภรณ์   ประถมชัย ทั่วไป บุณฑริกวิทยาคาร 192/46 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
94 192/97 นางสาวสุนิษา   ธิอามาตย์ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 192/47 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
95 192/98 นายธนดล   สาระบูรณ์ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 192/48 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
96 192/99 นายมนต์ธร   สาระบูรณ์ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 192/49 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
97 192/100 ว่าที่ ร.ต. ยุทธพงษ์   ทองสวัสดิ์ ทั่วไป  – 192/50 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
98 193/101 นางสาวปรางค์ทิพย์   มานุพันธ์ ครูผู้สอน เทศบาลวารินวิชาชาติ 193/1 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
99 193/102 นางสาวจิรัฐิติกาล   หอมแดง ครูผู้สอน บ้านอีเติ่ง 193/2 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
100 193/103 นางสาวอารณีย์  สำเภา ครูผู้สอน วัดไร่น้อย 193/3 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
101 193/104 นางสาวกมลทิพย์   สิถิระบุตร ครูผู้สอน บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง 193/4 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
102 193/105 นางสาวธนัญญา   สิงหพัฒน์ ครูผู้สอน บ้านดงแถบ 193/5 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
103 193/106 นายพีรเดช   โมลัยรักษ์ ทั่วไป บ้านดอนแดงนาโนน 193/6 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
104 193/107 นางสาวขวัญฤดี   สำราญรื่น ครูผู้สอน บ้านดงแถบ 193/7 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
105 193/108 นางสาวรวิภา   คำผาลา ครูผู้สอน บ้านหนองเรือ 193/8 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
106 193/109 นางสาวอภิญญา   ทวีสุข ทั่วไป  – 193/9 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
107 193/110 นางสาวพรวิมล   มีแก้ว ทั่วไป บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 193/10 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
108 193/111 นางสาวระวีวรรร   ฤทธิ์เนติกุล ทั่วไป บ้านห้วยน้ำไซ 193/11 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
109 193/112 นางสาวจตุพร   ดวงศรี ครูผู้สอน บ้านโคกป่าจิกหนองปลา 193/12 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
110 193/113 นางสาวอัญญาภรณ์   ไชยโย ทั่วไป บ้านงิ้ว 193/13 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
111 193/114 นางสาวอัจฉรา   ศรีลาโพธิ์ ครูผู้สอน วัดเวตวันวิทยาคม 193/14 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
112 193/115 นางสาวไอยดา   รวมโคตร ทั่วไป บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 193/15 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
113 193/116 นางสาวปวีณา   จารุการ ครูผู้สอน บ้านคำบ่า 193/16 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
114 193/117 นางสาวศิริญญา   พุทธรัตน์ ครูผู้สอน ปลายยาววิทยานุสรณ์ 193/17 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
115 193/118 นางสาวมานี   ชาญสมร ครูผู้สอน บ้านนายูง 193/18 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
116 193/119 นางสาวเกษราภา   พรหมลักษณ์ ทั่วไป  – 193/19 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
117 193/120 นางสาวสุดาพร   แสนทวีสุข ครูผู้สอน บ้านปะอาว 193/20 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
118 193/121 นายอรรถพล   ไชยโกฎิ ครูผู้สอน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 193/21 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
119 193/122 นางสาวพรพรรณ   ลัทธิมนต์ ทั่วไป อนุบาลยีราฟ 193/22 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
120 193/123 นางสาวพรประกานต์   คำบาล ครูผู้สอน น้ำยืนวิทยา 193/23 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
121 193/124 นางสาวกาญจนา   วะราพุทธ ครูผู้สอน บ้านโซง 193/24 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
122 193/125 นางสาวศศิวิมล   อุไรวงษ์ ครูผู้สอน บ้านหนองโน 193/25 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
123 193/126 นางสาวสุนันทา   บัวใหญ่ ครูผู้สอน เวตวันวิทยา 193/26 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
124 193/127 นางสาวอาริยา   บุญฤทธิ์เดช ครูผู้สอน เวตวันวิทยา 193/27 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
125 193/128 นางสาวอรอนงค์   คำธิวงษ์ ครูผู้สอน บ้านสมสะอาด 193/28 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
126 193/129 นางสาวสุภัททา   เคลือจัททึก ครูผู้สอน บ้านม่วงโคน 193/29 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
127 193/131 นางสาววิลาสินี   สุวรรณศรี ครูผู้สอน บ้านคำสร้อย 193/31 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
128 193/132 นางสาวนงนุช   ปานสนาม ทั่วไป หว่าท่าสมอวิทยา 193/32 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
129 193/133 นายวีระพงษ์   ทองสุข ทั่วไป บ้านกระหวัน 193/33 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
130 193/134 นายจันทสอน   ศรีมารินทร์ ทั่วไป สพป.ศรีสะเกษ  เขต3 193/34 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
131 193/135 นางสาวกัลยา   โฮมฬุมาแก้ว ทั่วไป บ้านโนนสวรรค์ 193/35 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
132 193/136 นางสาวสุพัฒตรา   แสนหยุด ครูผู้สอน บ้านท่าบ่อ 193/36 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
133 193/137 นายวรเชษฐ์   เดชสังข์ ครูผู้สอน บ้านท่าบ่อ 193/37 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
134 193/138 นางสาวกนกวรรณ   อินทร์พันธ์ ทั่วไป  – 193/38 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
135 193/139 นางสาวจุรีรัตน์   เพ้ชรรักษา ทั่วไป บ้านท่าบ่อ 193/39 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
136 193/140 นางสาววรรณนา   วรรณศรี ทั่วไป บ้านแก้งสะอวน 193/40 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
137 193/141 นางสาวปฐมาวฬี   มาลัย ทั่วไป อุ่นไอรัก  กาแฟสด 193/41 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
138 193/142 นางสาวพรรนิดา   หวังสวัสดิ์ ครูผู้สอน บ้านทุ่งช้าง 193/42 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
139 193/143 นางดุมริน   ปาทังคะโร ทั่วไป การบินทหารบก 193/43 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
140 193/144 นายมทวีทรัพย์   บุรีรัตน์ ทั่วไป บ้านจิกเทิง 193/44 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
141 193/145 นางสาวศิริลักษณ์   สิงห์แก้ว ครูผู้สอน ศรีน้ำคำศึกษา 193/45 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
142 193/146 นางสาวจันจิรา   หม้อแก้ว ครูผู้สอน บ้านนาพิน 193/46 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
143 193/147 นางสาวพรรณทิวา   มีโพธิ์ ครูผู้สอน บ้านหนองสามสี่หนองดินคำ 193/47 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
144 193/148 นางสาวสุภาภรณ์   ไชยมาตร ทั่วไป บ้านหนองสามสี่หนองดินคำ 193/48 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
145 193/149 นางศิรัณญา   ลีลาชัย ครูผู้สอน วัดเวตวันวิทยาคม 193/49 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
146 193/150 นางสาวอรญา   แถลงสุข ครูผู้สอน น้ำขุ่นวิทยา 193/50 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
147 194/151 นายเกษม   แก้วกอ ครูผู้สอน งามจิตวารินชำราบ 2 194/1 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
148 194/152 นางสาววิไลวรรณ   อดกลั้น ทั่วไป ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองบก 194/2 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
149 194/153 นายชาตรี   แก้วญวน ทั่วไป บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 194/3 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
150 194/154 นางสาวสายสมร   เห็มอ่อน ทั่วไป ศดว.ยางกระเดา 194/4 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
151 194/155 นางสาววาสนา   พูลเพิ่ม ครูผู้สอน บ้านกุดกะเสียน 194/5 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
152 194/156 นางสาวเกศสุดาพร   โสมณี ครูผู้สอน อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 194/6 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
153 194/157 นางสาวภัสราภรณ์   ทาโคตร ทั่วไป อบต. นาคาย 194/7 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
154 194/158 นางสาวอนุสรา  พิลาวุฒิ ทั่วไป บ้านไหล่สูง 194/8 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
155 194/159 นายเกียรติศักดิ์   หอมหวน ทั่วไป เมืองไทย  แคปปิตอล 194/9 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
156 194/160 นางสาวการะเกต   หอมหวน ทั่วไป  – 194/10 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
157 194/161 นางสาววิชชุดา   แก่นกุล ทั่วไป  – 194/11 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
158 194/162 นางสาวอภิมลรัตน์   แสนปลื้ม ครูผู้สอน บ้านนาคำ 194/12 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
159 194/163 นางสาวกนกพร   กลิ่นปทุมทิพย์ ครูผู้สอน ธันยธรณ์พิทยา 194/13 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
160 194/164 นางสาวนัยนา   ลีลาวรรณ ทั่วไป อบต.โนนผึ้ง 194/14 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
161 194/165 นางสาวณัฐศิริ   วงษ์แสง ทั่วไป ม.อุบลราชธานี 194/15 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
162 194/166 นางสาวศศิวิมล   วิริยะ ครูผู้สอน ห้วยยางอมมมณี 194/16 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
163 194/167 นางสาวกฤตยาภรณ์   ชุมนุม ครูผู้สอน เซนต์เอเมลี 194/17 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
164 194/168 นางสาวภัทราภรณ์   เกษคำ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 194/18 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
165 194/169 นางสาวสาวตรี   ใยขันธ์ ทั่วไป  – 194/19 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
166 194/170 นางสาวนัฐริกา  ทาสมบูรณ์ ครูผู้สอน ชุมชนโพนเมืองวิทยา 194/20 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
167 194/171 นางสาวอรฐินี   ศิริวงษ์ ครูผู้สอน บ้านทมน้อย 194/21 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
168 194/172 นางสาวพิมพ์ชนก   ชนะเคราะห์ ครูผู้สอน อนุบาลอรุณจิตร 194/22 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
169 194/173 นางสาววราภรณ์   บัวศรี ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  จ.มุกดาหาร 194/23 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
170 194/174 นางสาวเจนจิรา   วันทา ครูผู้สอน ทุ่งศรีเมืองวิทยา 194/24 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
171 194/175 นางสาวฐิติมาภรณ์   ธรรมวิเศษ ครูผู้สอน ทุ่งศรีเมืองวิทยา 194/25 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
172 194/176 นางสาวธวัลยา   ศรีนาม ครูผู้สอน ทีโอเอวิทยา (เทศบาล1 วัดคำสายทอง) 194/26 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
173 194/177 นายสุทัศน์   ภูโท ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 194/27 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
174 194/178 นายสงวนศักดิ์   กิตติวุฒิไกร ครูผู้สอน บ้านป่าหวาย 194/28 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
175 194/179 นางสาวศิรินธร   สายอุราช ทั่วไป มหาชัยวิทยาคม 194/29 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
176 194/180 นายธนวินท์   ดวงปากดี ทั่วไป บ้านนาชุม 194/30 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
177 194/181 นางสาวกิตติยาภรณ์   โลมรัตน์ ทั่วไป สำนักวิจัยเกษตรและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 194/31 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
178 194/182 พระขวัญชัย   มั่นชาติ ทั่วไป ศรีใครวิทยา 194/32 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
179 194/183 นายเพชรพิทักษ์   วิเศษหมื่น ทั่วไป ที่ทำการปกครอง จ.ศรีสะเกษ 194/33 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
180 194/184 นางสาวมณีรัตน์   วิเศษหมื่น ทั่วไป บจก.ดีโมลดี บิกซิดอร์ฟ (ประเทศไทย) 194/34 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
181 194/185 นางสาวพรรณผกา  หงษ์ทอง ครูผู้สอน บ้านตรอย 194/35 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
182 194/186 นางสาวอุมาวดี   ฉลาดล้ำ ครูผู้สอน บ้านเขือง 194/36 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
183 194/187 นางสาวเกศสุดา  ดวงเดือน ครูผู้สอน บ้านนาพิน 194/37 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
184 194/188 นายทินกร   ต้นพิกุล ครูผู้สอน บ้านทมน้อย 194/38 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
185 194/189 นางสาวภัณฑิลา   วงศาสนธิ์ ครูผู้สอน บ้านอีต้อม 194/39 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
186 194/190 นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจสว่าง ครูผู้สอน บ้านคำเกิ่ง 194/40 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
187 194/191 นางสาวนิศาชล   ขันทอง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวเลิงนกทา 194/41 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
188 194/192 นายธีรัช   พันธ์สวัสดิ์ ครูผู้สอน บ้านโนนสว่าง 194/42 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
189 194/193 นางสาวสิริลักษณ์   รักษา ทั่วไป บ.หยงผิงอุดร สกล มุกดาหาร 194/43 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
190 194/194 นางสาวณฐมน   วรรณสาร ทั่วไป สพป.อุบลราชธานีเขต 5 194/44 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
191 194/195 นางสาวระมัย  บุญมาปัด ทั่วไป อบต.เซเป็ด 194/45 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
192 194/196 นายวรวิทย์   ธรรมเที่ยง ครูผู้สอน บ้านนาขาม 194/46 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
193 194/197 นางสาวกมลทิพย์   เอมโอษฐ์ ครูผู้สอน ธันยธรณ์พิทยา 2 194/47 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
194 194/198 นางสาวช่อลดา   ทาบุดดา ครูผู้สอน ธันยธรณ์พิทยา 2 194/48 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
195 194/199 นางสาวสาวิตรี   ไชยจันทร์ ครูผู้สอน บ้านโพนยาง 194/49 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
196 194/200 นางสาวรัตนาวจี   ไชยวงค์ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 194/50 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
197 195/201 นางสาวสุพิศ   ชิณกะธรรม ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 195/1 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
198 195/202 นายกุลเดช   เชื้อพหล ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 195/2 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
199 195/203 นางสาวจุฬาลักษณ์   วิจิตรเชื้อ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 195/3 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
200 195/204 นางสาวพิมพ์ใจ  ลีลา ทั่วไป  – 195/4 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
201 195/205 นางสาวอุบลวรรณ   โสโพธิ์ ทั่วไป อบต.ท่าเมือง 195/5 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
202 195/206 นางสาวภาวิณี   หาญไชย ทั่วไป บ้านนาอุดม 195/6 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
203 195/207 นางสาวทิพวรรณ  ผ่านเมือง ทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี 195/7 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
204 195/208 นางสาวกัญญา   พรมขันธ์ ทั่วไป อบต.ห้วยติ๊กชุ 195/8 อาคาร President (ชั้น 4) ห้องฟองจันทร์
205 195/209 นางสาววารุณี   จำเสมอ ครูผู้สอน บ้านโนนรัง 195/9 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
206 195/210 นางสาวสุปราณี   คำแหง ทั่วไป  – 195/10 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
207 195/211 นางสาวศิริพร   เวียงคำ ครูผู้สอน บ้านเทิน 195/11 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
208 195/212 นางสาวธิดารัตน์   จ๊ะสุนา ครูผู้สอน บ้านโคกก่อง 195/12 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
209 195/213 นางสาวอรทัย   สายราษฎร์ ทั่วไป  – 195/13 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
210 195/214 นายชินดนัย   หิทรักษ์ ทั่วไป ศรีเมืองวิทยาคาร 195/14 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
211 195/215 นางอัมพรพนา   ศรีพุทธา ทั่วไป บ้านโนนสมบูรณ์ 195/15 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
212 195/216 นางสาวพชิราภร   สุวรรณกูฎ ครูผู้สอน วารินชำราบ 195/16 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
213 195/217 นางสาวพิมพ์ชนก   ศรีประภาพงศ์ ทั่วไป  – 195/17 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
214 195/218 นางมะลิลา   จารุเกษม ทั่วไป  – 195/18 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
215 195/219 นายธนกร   มุทาลัย ครูผู้สอน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 195/19 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
216 195/220 นางสาวมินตรา   แก้วแสน ครูผู้สอน บ้านนาเลิง 195/20 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
217 195/221 นางสาววาสนา   จันทร์พวง ทั่วไป วท.เดชอุดม 195/21 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
218 195/222 นายพีรพัฒน์   ฝ่ายบุตร ทั่วไป โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 195/22 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
219 195/223 นางสาวละอองดี  สีหันต์ ครูผู้สอน วท.เดชอุดม 195/23 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
220 195/224 นางสาวปิยะวัลย์   วงศ์ก่อ ทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว 195/24 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
221 195/225 นางสาวกุสุมา   แบบพิมาย ทั่วไป  – 195/25 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
222 195/226 นางสาวสุมาลี   สมวงค์ ทั่วไป บ้านคำแหลม 195/26 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
223 195/227 นางสาวสุทธาทิพย์   สมโสภา ทั่วไป  – 195/27 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
224 195/228 นางสาวจิราภรณ์   ภูษา ทั่วไป  – 195/28 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
225 195/229 นางสาววิมพ์วิภา   กะนะหาวงศ์ ครูผู้สอน บ้านสร้างมิ่ง 195/29 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
226 195/230 นายณัฐวุฒิ   โพธิ์พรหม ครูผู้สอน บ้านห่องคำ 195/30 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
227 195/231 นางสาวพวงผกา   ปัญญา ทั่วไป เทศบาลบ้านสุขสำราญ 195/31 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
228 195/232 นายพงศธร   บุญปก ครูผู้สอน บ้านโคกก่องดอนนกชุม 195/32 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
229 195/233 นางสาวชมภู่  กาฬจันทร์ ครูผู้สอน บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 195/33 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
230 195/234 นางสาวรัตนา ลาวงค์ ทั่วไป  – 195/34 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
231 195/235 นายนิคม พึ่งนา ครูผู้สอน บ้านแก้งใต้ 195/35 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
232 195/236 นางสาวปภานัน อุปสุข ครูผู้สอน บ้านดาน 195/36 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
233 195/237 นางสาวณัฐวิภา โพธิกุดสัย ครูผู้สอน บ้านดาน 195/37 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
234 195/238 นางสาวทักษพร จรลอง ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 195/38 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
235 195/239 นายธีรวัฒน์ อภิบาล ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 195/39 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
236 195/240 นางสาวศิริขวัญ สาธรพันธ์ ครูผู้สอน บ้นศรีษะเกษกระบือ 195/40 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
237 195/241 นางสาวนรีกานต์ มณีฉาย ทั่วไป  – 195/41 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
238 195/242 นางสาวพฤกษา อารีย์ ทั่วไป  – 195/42 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
239 195/243 นางสาวสนธยา ไชยสิทธิ์ ครูผู้สอน เมืองอำนาจเจริญ 195/43 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
240 195/244 นางสาวราตรี ดำบรรพ์ ครูผู้สอน บ้านอีเก้ง 195/44 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
241 195/245 นางสาววิภาพร ศิลาวัฒน์ ทั่วไป  – 195/45 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
242 195/246 นายเมษยนต์ ศรีธาตุ ครูผู้สอน มารีย์นุเคราะห์ 195/46 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
243 195/247 นางสาววันวิสาข์ แสงผ่อง ทั่วไป  – 195/47 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
244 195/248 นางสาววราลักษณ์ ศรีสุข ครูผู้สอน ทวีวัฒน์ศึกษา 195/48 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
245 195/249 นางสาวจตุพร   ปัพพานนท์ ครูผู้สอน ชัยพิพัฒน์ 195/49 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
246 195/250 นางสาวอุบลทิพย์ ทามแก้ว ทั่วไป  – 195/50 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
247 196/251 นางสาวจิรัฏฐ์ ฆนรุจ ทั่วไป  – 196/1 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
248 196/252 นางสาวชลดา   ผิวงาม ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธรกิจ 196/2 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
249 196/253 นายสนฉัตร  บุญไชย ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 196/3 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
250 196/254 นางสาวพรชนก  ชื่นตา ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 196/4 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
251 196/255 นางสาวธนาภรณ์  ทำสะอาด ทั่วไป 196/5 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
252 196/256 นางสาวขวัญเรือน  บุญกอง ทั่วไป 196/6 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
253 196/257 นางสาวลมัย  ผลศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโอดนาดี 196/7 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
254 196/258 นางสาวบุสบา   รอดแจ้ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโอดนาดี 196/8 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
255 196/259 นางสาวณัฐธยาน์  อินทะหอม ทั่วไป 196/9 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
256 196/260 นางสาวสรัสวดี  โรจนันท์ ทั่วไป 196/10 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
257 196/261 นายบัณฑิต  โพธิษา ครูผู้สอน โรเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 196/11 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
258 196/262 ว่าที่ร.ต.หญิงยุภาพร  วงคำเหลา ทั่วไป 196/12 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
259 196/263 นางสาวครองขวัญ   รังสี ทั่วไป 196/13 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
260 196/264 นางสาวมะลิ  ธิตะโพธิ์ ทั่วไป 196/14 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
261 196/265 นายอัครเดช  ลือนาม ทั่วไป 196/15 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
262 196/266 นางสาวภัทรสุดา  มาลีหวล ทั่วไป 196/16 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
263 196/267 นางสาววรรณภา  แก้วชมภู ครูผู้สอน โรงเรียนดำรงวิทยา 196/17 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
264 196/268 นางสาวสภัทรพร  ลาฟอง ครูผู้สอน โรเรียนเจริญทัศน์วิทยา 196/18 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
265 196/269 นางสาวชนธิชา   น้อยชิน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงยาง 1 196/19 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
266 196/270 นางสาวดวงกมล  สุดหล้า ทั่วไป 196/20 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
267 196/271 นายชยพล  จันทวรรณ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 196/21 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
268 196/272 นางสาววิไลวรรณ  แสงใบ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 196/22 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
269 196/273 นางสาวอภิญญา  คำเก่ง ครูผู้สอน โรงเรียนโนนสัง 196/23 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
270 196/274 นางสาวสุดาวรรณ  เหลียมลุน ทั่วไป 196/24 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 1
271 196/275 นายประกิจ  พันธุ์วิไล ทั่วไป 196/25 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
272 196/276 นางสาวธัญญารัตน์  ทองศรี ทั่วไป 196/26 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
273 196/277 นางสาวหนึ่งฤทัย  ล้อมเสถียร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงสำราญ 196/27 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
274 196/278 นางสาวเพชราภรณ์  พันธ์เพชร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงสำราญ 196/28 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
275 196/279 นายณัฐพล  แปยอ ทั่วไป 196/29 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
276 196/280 นางสาวอัจฉรินาภรณ์  ชนะกุล ทั่วไป 196/30 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
277 196/281 นางสาวลลิตา  แสงงาม ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอา 196/31 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
278 196/282 นางสาวนัยนา  จอดนอก ทั่วไป 196/32 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
279 196/283 นางสาวสุนิตา  โตนันท์ ทั่วไป 196/33 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
280 196/284 นางสาวจิตรานุช  นะที ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ 196/34 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
281 196/285 นางสาวสุดารัตน์  สืบสิมมา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเตย 196/35 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
282 196/286 นางสาวอวิกา  สีทาน้อย ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 196/36 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
283 196/287 นางสาวชลิดา  กัลยารัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงสีโท 196/37 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
284 196/288 นายกษิติ  แก้วทน ทั่วไป 196/38 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
285 196/289 นางสาวสิริกร  หอมกระโทก ทั่วไป 196/39 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
286 196/290  นายกฤศรันย์  สีสัน ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 196/40 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
287 196/291 นางสาวอรัญญา  วงรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกุดกลอย 196/41 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
288 196/292 นายธนูฤทธิ์  เกษสุวรรณ ทั่วไป 196/42 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
289 196/293 นางสาวศิรินภา  รุ่งเรือง ทั่วไป 196/43 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
290 196/294 นางสาวรชยา  ศิริโรจน์พัฒนกุล ทั่วไป 196/44 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
291 196/295 นางสาวมลฤดี  สีละพันธ์ ทั่วไป 196/45 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
292 196/296 นายคมสันต์  ตาจันทร์ ทั่วไป 196/46 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
293 196/297 นางสาวณัฎฐิมา  แก้วตาแสง ครูผู้สอน โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 196/47 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
294 196/298 นางสาวลักษ์มณี  หนูเปีย ทั่วไป 196/48 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
295 196/299 นายอธิพงศ์  ตลอดพงษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านคำสมอ 196/49 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
296 196/300 นางสาวปรียานุช  ชื่นสด ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 196/50 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
297 197/301 นางสาวารี  บัวคำ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพลไว 197/1 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
298 197/302 นายกริณทร์ธร  องคุณา ทั่วไป 197/2 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
299 197/303 นางสาวสาลินี  บุ้งทอง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนรัง 197/3 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
300 197/304 นางสาววิไลวรรณ  ศรีวิชา ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 197/4 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
301 197/305 นางสาวสุทธิดา  แก้วกัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาห่อม 197/5 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
302 197/306 นายอรรถกานท์  บัวศรียอด ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาห่อม 197/6 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
303 197/307 นางสาวเพชรดา  บูคะธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านผึ้ง 197/7 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
304 197/308 นางสาวอนุสา  บุญมาศ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านผึ้ง 197/8 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
305 197/309 นางสาวปิยนารถ  แก้วนันชัย ทั่วไป 197/9 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
306 197/310 นางวลัยลักษณ์  จงวิวัฒน์ถาวร ทั่วไป 197/10 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
307 197/311 นางสาวสุดาพร  สายตรง ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 197/11 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
308 197/312 นางสาววิไลพร  วิชาธรณ์ ทั่วไป 197/12 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
309 197/313 นางสาวพนมพร  ธานี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 197/13 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
310 197/314 นายปริยวิศว์   สมิทธิรัตน์ ทั่วไป  – 197/14 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
311 197/315 นางสาวรุ่งนภา   พวงพันธ์ ครูผู้สอน บ้านโนนค้อกุคุ 197/15 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
312 197/316 นางสาวดนิตา   ปัสสา ครูผู้สอน บ้านโพนเมือง 197/16 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
313 197/317 นางสาวอัญชลี   ทาทอง ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 197/17 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
314 197/318 นางสาวสุวรรณา   ถนอมสุข ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 197/18 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
315 197/319 นายสุวิชา   เชื้อตาอ่อน ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 197/19 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
316 197/320 นางสาวภาชินีภักดี   อัมพันธ์ ทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 197/20 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
317 197/321 นายสาธิต   พรมรักษ์ ทั่วไป  – 197/21 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
318 197/322 นางสาวธัญญชน   ปัตตาลาคะ ครูผู้สอน บ้านบัวยาง 197/22 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
319 197/323 นางสาวศิริกุล   บุญกอง ทั่วไป บ้านทุ่งเพียง 197/23 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
320 197/324 นายณัฐนิพนธ์   บุตรพรม ทั่วไป  – 197/24 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
321 197/325 นางสาวเจนจิรา   ภางาม ครูผู้สอน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 197/25 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
322 197/326 นางสาวประมวล   สมพล ทั่วไป บ้านนาส้มมอ 197/26 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
323 197/327 นางสาวศรินญากรณ์   เยาวะศรี ทั่วไป บ้านโนนก่อ 197/27 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
324 197/328 นางสาวศศินันท์   ทรงพระ ทั่วไป  – 197/28 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
325 197/329 นางสาวปาหนัน   เกษียร ครูผู้สอน ศิริเกษวิทยา 197/29 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
326 197/330 นางสาวภัทราพร   ผักระโทก ทั่วไป  – 197/30 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
327 197/331 นายวชิรศักดิ์   มีสวัสดิ์ ทั่วไป 197/31 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
328 197/332 นางสาวพรรษศิรินทร์   สงวนสิน ครูผู้สอน ตระกาลพืชผล 197/32 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
329 197/333 นางสาวอรุณี   อุดม ทั่วไป บ้านหนองเงินฮ้อย 197/33 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
330 197/334 นางสาวนิสาชล   จันทร์แรม ครูผู้สอน บ้านบ่อหิน 197/34 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
331 197/335 นายมนตรี   เผ่าพันธุ์ ทั่วไป บ้านสร้อย 197/35 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
332 197/336 นางสาวนฤมล   จันทนะชาติ ครูผู้สอน อาเวมารีอา 197/36 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
333 197/337 นางสาวสุภาภรณ์   แก่นแก้ว ครูผู้สอน บ้านโชคอำนวย 197/37 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
334 197/338 นางสาวสราลีค์   สุนนท์ ครูผู้สอน บ้านโชคอำนวย 197/38 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
335 197/339 นางสาวศิริประภา   เสาร์แก้ว ทั่วไป หมู่บ้านสำราญกรีนวิลล์ 197/39 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
336 197/340 นายกิตติวัฒน์   จันทร์ลือชัย ทั่วไป บ้านกุดชมพุ 197/40 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
337 197/341 นางสาวจิตรลดา   ศรีเมือง ครูผู้สอน เบ็ญจะมะมหาราช 197/41 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
338 197/342 นายพริสา   สีดา ครูผู้สอน บ้านแกใหญ่ 197/42 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
339 197/343 นายนันทชัย   ปัญญาดิลก ทั่วไป  – 197/43 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
340 197/344 นางสาวยุวบล   นันทะโคตร ทั่วไป ตระกาลพืชผล 197/44 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
341 197/345 นายปฎิญญา   ไพรศรี ทั่วไป ชุมชนบ้านนาเยีย 197/45 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
342 197/346 นายอดิศักดิ์  สมนึก ทั่วไป 197/46 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
343 197/347 นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองคู 197/47 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
344 197/348 นางสาวจิราพร  บุญเจริญ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 197/48 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
345 197/349 นางสาวชรินรัตน์  สินเติม ทั่วไป โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 197/49 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
346 197/350 นางสาวภณิดา  ไชยวรรณ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 197/50 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
347 202/351 นางวสาวสุธินี  ผาดี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 202/1 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
348 202/352 นายชัยพร  มณีวรรณ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยิบริหารธุรกิจรักไทย 202/2 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
349 202/353 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีมาตย์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 202/3 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
350 202/354 นางสาวกนิษฐา  พลอยเพชร ทั่วไป 202/4 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
351 202/355 นางสาวเบญจมาศ  พลยุทธ์ ทั่วไป โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 202/5 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
352 202/356 นางสาวชัชรีย์  วงษ์ศรีแก้ว ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ 202/6 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
353 202/357 นางสาวภัทรียา  คำโกน ทั่วไป 202/7 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
354 202/358 นางสาวนิตยา  แก้วเมฆ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ 202/8 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
355 202/360 นายวรรณชัย  ไชยนาท ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 202/10 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
356 202/361 นางสาวทิพวรรณ  ต้นเกตุ ทั่วไป 202/11 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
357 202/362 ว่าที่ร.ต.หญิงนิยมพร  บุญสังข์ ทั่วไป สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน 202/12 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
358 202/363 นางสาวพัตรานุช  พุทธรักษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 202/13 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
359 202/364 นางสาวปติญญา  บุญสนัด ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์  ค้อวัง 202/14 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
360 202/365 นางสาวภัทรพร  โสดาวัลย์ ทั่วไป โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์  ค้อวัง 202/15 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
361 202/366 นายอธิป  ผุดเพชรแก้ว ครูผู้สอน กศน.เดชอุดม 202/16 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
362 202/367 นางสาวสรัญญา  กุหลาบขาว ทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 202/17 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
363 202/368 นางสาวจินตนา  คงดี ทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 202/18 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
364 202/369 นางสาววชิราภรณ์  เจริญท้าว ทั่วไป 202/19 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
365 202/370 นางสาวอภิญญา  ผุดเพชรแก้ว ครูผู้สอน กศน.เดชอุดม 202/20 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
366 202/371 นางสาวพรนิภา  จันไทย ทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาจะหลวย 202/21 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
367 202/372 นางสาวมานิตา  การโคกกรวด ครูผู้สอน โรงเรียนเทพนิมิต 202/22 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
368 202/373 นางสาวปิยมาศ  สาสีมา ครูผู้สอน โรงเรียนเทพนิมิต 202/23 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
369 202/374 นางสาวทิพย์อักษร  ดิชวงศ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 202/24 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
370 202/375 นางสาวภารดา  นพแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนางิ้ว 202/25 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
371 202/376 นางสาวสุธิดา  พิมพ์พรมมา ทั่วไป TescoLotus 202/26 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
372 202/377 นายอภิชัย  สาระสิทธิ์ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชานี 202/27 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
373 202/378 นายรัฐนันท์  ผาสุก ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 202/28 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 2
374 202/379 นายณัฐพงษ์  แสงสว่าง ครูผู้สอน โรงเรียนโนนรังน้อย 202/29 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
375 202/380 นางสาวจุรีรัตน์  ประดับศรี ทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 202/30 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
376 202/381 นางสาวสุดารัตน์  โคพะทา ครูผู้สอน โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 202/31 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
377 202/382 นายอภินันต์  ควรเสนา ครูผู้สอน โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 202/32 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
378 202/383 นายวีระชัย  กาสา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพินโท 202/33 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
379 202/384 นางสาวศุภรัตน์  พันธ์โสภา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 202/34 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
380 202/385 นางสาวรวีวรรณ  อุทานุเคราะห์ ครูผู้สอน โรงเรียนอัดไชยมงคลวิทยาคม 202/35 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
381 202/386 นางสาวสุวรรณี  มุสิกสาร ครูผู้สอน โรงเรียนนารีนุกูล 202/36 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
382 202/387 นางสาวณัฎฐ์ธนัน  วงค์พิมน ครูผู้สอน โรงเรียนศิริเกษวิทยา 202/37 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
383 202/388 นายกฤาฎา  วรรณจักร ทั่วไป 202/38 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
384 202/389 นางสาวบุญหลาย  บุญจริง ครูผู้สอน โรงเรียนศิริเกษวิทยา 202/39 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
385 202/390 นายธนาธิป  ยางงาม ทั่วไป 202/40 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
386 202/391 นางสาวสิระพร  สายสิทธิ์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 202/41 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
387 202/392 นางสาวกัญญาวรรณ  สาหมาน ทั่วไป โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 202/42 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
388 202/393 นางสาวอุษณียากรณ์  อินธิเสน ทั่วไป ธนาคารไทยเครดิต 202/43 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
389 202/394 นางสาวพัชราภรณ์  สาสะเดาะห์ ทั่วไป สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 202/44 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
390 202/395 นายธีระลัย  บำเพ็ญ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเขมราฐ 202/45 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
391 202/396 นางสาวพิรุณพร  ทิพประมวล ทั่วไป 202/46 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
392 202/397 นายพชร  พรมลาย ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 202/47 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
393 202/398 นายณัฐดนัย  ศรีโท ครูผู้สอน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 202/48 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
394 202/399 นายธีรพงษ์ พิลา ทั่วไป  – 202/49 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
395 202/400 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วมหา ครูผู้สอน โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 202/50 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
396 203/401 นางสาวสิริยาภรณ์ อ่อนโยน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 203/1 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
397 203/402 นางสาวอินทิรา เอี่ยมโคกสูง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนรัง 203/2 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
398 203/403 นายมนตรี สีโคอุ่น ทั่วไป  – 203/3 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
399 203/404 นางสาวจุฑารัตน์ ไชยจักร ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 203/4 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
400 203/405 นางสาวศศินา สามาอาพัฒน์ ทั่วไป  – 203/5 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
401 203/406 นางสาวสุทธิดา นีระพจน์ ทั่วไป  – 203/6 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
402 203/407 นายณัฐพงศ์ คำนวณ ครูผู้สอน  โรงเรียนบ้านนามึน 203/7 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
403 203/408 นางสาวนิรันดา สมบัติใต ครูผู้สอน กศน.เดชอุดม 203/8 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
404 203/409 นายพรประสิทธิ์ บุตรอ่อน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนกุง 203/9 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
405 203/410 นายอนุชิต ชูช้าง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้นาบาก 203/10 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
406 203/411 นายยุทธพงษ์ พันธ์วิไล ครูผู้สอน โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 203/11 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
407 203/412 นางสาวชุติปภา หัถวงษ์ ทั่วไป  – 203/12 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
408 203/413 นางสาววันเพ็ญ ดวงมาลา ทั่วไป  – 203/13 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
409 203/414 นายอนุชา โสมโสภา ทั่วไป  – 203/14 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
410 203/415 นายาอนุชิต วันโท ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชานี 203/15 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
411 203/416 นายธีระพล สีดำ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชานี 203/16 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
412 203/417 นายปธานิน พลพวก ครูผู้สอน โรงเรียนนารีนุกูล 203/17 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
413 203/418 นางสาวยลดา  สร้อยมาลุน ครูผู้สอน โรงเรียยนบ้านหนงเดียงน้อยโนนใหญ่ 203/18 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
414 203/419 นายธนวัต ปลั่งกลาง ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 203/19 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
415 203/420 นายอัครวัฒน์ บุราเลข ทั่วไป  – 203/20 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
416 203/421 นายวรพงศ์ ปรัสพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 203/21 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
417 203/422 นางสาวเนตรนภา กุมารสิทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 203/22 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
418 203/423 นางสาวฑิตฐิตา  ดีเลข ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 203/23 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
419 203/424 นายวัชชิระ  มิ่งขวัญ ทั่วไป 203/24 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
420 203/425 นายบุญรัตน์  เชตะวัน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอนคนทา 203/25 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
421 203/426 นายธนานุวัธน์  นันทวัตร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงยาง 203/26 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
422 203/427 นางสาวเริงนภา  ค่าแพง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสามัคคี 203/27 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
423 203/428 ว่าที่ร.ต.ศักดิ์นรินทร์  สถิตรัชตสถาพร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 203/28 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
424 203/429 นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์ ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 203/29 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
425 203/430 นางสาวนารินทร์  ประสมพลอย ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 203/30 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
426 203/431 ว่าที่ร.ต.หญิงณัฏฐภัทร์  บุญเต็ม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านไทยโนนทราย 203/31 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
427 203/432 นางสาวกัญยรัตน์  สุปินะ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 203/32 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
428 203/433 นางสาวพรพิมล  มารัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดหัวสะพาน 203/33 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
429 203/434 นางสาวศิริวรรณ  จรลี ทั่วไป 203/34 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
430 203/435 นางสาววิพัฒวดี  ดวงใจ ครูผู้สอน โรงเรียนกิตติวิทยากร 203/35 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
431 203/436 นางสาวพัชรี  อัมพร ครูผู้สอน โรงเรียนเทพนิมิต 203/36 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
432 203/437 นายกิตติพงษ์   สมคะเน ทั่วไป 203/37 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
433 203/438 นางสาวมนตรา  วงกลม ทั่วไป 203/38 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
434 203/439 นางสาวรัตนา  เอ้โถบุตร ครูผู้สอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 203/39 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
435 203/440 นาวสาวจุฑารัตน์  ปอนสำโรง ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 203/40 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
436 203/441 นายปัญญา  บุดสี ทั่วไป 203/41 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
437 203/442 นางสาวสุภาวดี   อำพรทิพย์ ทั่วไป 203/42 อาคาร President (ชั้น 3) ห้องLecture 3
438 203/443 นางสาวรัชนีกร  แก้วปัญญา ทั่วไป แสงจันทร์ ดิจิตอลแล็บ 203/43 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
439 203/444 นายธวัชชัย  ใผปางแก้ว ทั่วไป TQM  อำนาจเจริญ 203/44 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
440 203/445 นางสาวปิยะภัทร  ทองมาก ครูผู้สอน กศน.อำเภอกันทรลักษ์ 203/45 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
441 203/446 นางสาววันวิสาข์  ละเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองหิน 203/46 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
442 203/447 นางสาวดวงตา  เคนคำ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 203/47 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
443 203/448 นางสาวเยาวภา  เสนาพรหม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 203/48 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
444 203/449 นายทีปกร  มืดนนท์ ทั่วไป 203/49 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
445 203/450 นางสาวแววรัตน์  ต้นเกตุ ครูผู้สอน โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 203/50 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
446 204/451 นายพงษ์เกษม   ทองปน ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 204/1 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
447 204/452 นางสาวลัดดาวัลย์  ทองปน ทั่วไป บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 204/2 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
448 204/453 นางสาวกนกอร  เผ่าพันธุ์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 204/3 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
449 204/454 นายเอกชัย  สุธรรมวิจิตร ครูผู้สอน โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 204/4 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
450 204/455 นางสาวลิรดา  สรายหอม ทั่วไป 204/5 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
451 204/456 นายกฤชนนท์  ลอดบุญมา ครูผู้สอน โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 204/6 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
452 204/457 นายศุภชัย  โลมารักษ์ ทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบล 204/7 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
453 204/458 นายกอร์ปพงษ์  เอื้อทาน ทั่วไป 204/8 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
454 204/459 นางสาวเกศินี  สีวงศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอาอุบลราชธานี 204/9 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
455 204/460 นางสาวละอองดาว  อินทรีย์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอนแรด 204/10 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
456 204/461 นางสาวนภาวรรณ  เชยบุรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอนแรด 204/11 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
457 204/462 นางสาววิภารัตน์   วงค์ป้อม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 204/12 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
458 204/463 นายนิธิพงษ์   ศรีชมภู ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาดู่ 204/13 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
459 204/464 นายกิตติ   กลมเกลียว ครูผู้สอน โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 204/14 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
460 204/465 นางสาวโสภา  เวียงคำ ทั่วไป โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 204/15 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
461 204/466 นางสาวนันท์นภัส  อยู่ประสงค์ ครูผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 204/16 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
462 204/467 นางสาววาสนา  ภูติยา ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสะเกษ 204/17 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
463 204/468 นายสรรเพชญ  แสนแสง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรสะเกษ 204/18 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
464 204/469 นางสาวขวัญสุดา  ธรรมนิยม ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคกันทราลักษ์ 204/19 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
465 204/471 นายนพรัตน์  วรรณโสภา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบัวงาม 204/21 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
466 204/472 นายชัยยงค์  สำโรง ทั่วไป โรงเรียนนารังวิทยา 204/22 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
467 204/473 นางสาวเจนจิรา  ชิงชัย ทั่วไป โรงเรียนกแมดขันติธรรมวิทยา 204/23 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
468 204/474 นางสาววนิลลัดดา  ทานะเวทย์ ครูผู้สอน โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 204/24 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
469 204/475 นายอานุภาพ  ศรีจำนงค์ ทั่วไป โรงเรียนโชคชัยวิทยา 204/25 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
470 204/476 นายจิตรภณ  รักษ์มณี ทั่วไป 204/26 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
471 204/477 นายสันติ  แสงสวย ทั่วไป 204/27 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F103
472 204/478 นายสุวภัทร  อุ่นศิริ ครูผู้สอน โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 204/28 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
473 204/479 นายไพศาล  สุขอนันต์ภศา ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 204/29 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
474 204/480 นางสาวอรทัย  หิรัญสิงห์ ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 204/30 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
475 204/481 นางสาวสิริวิมล  เพ็งบุญมา ทั่วไป 204/31 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
476 204/482 นางสาวจิราภรณ์  ขาวสอาด ครูผู้สอน วิทยาลัยตานวนไทร 204/32 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
477 204/483 นางสาวลัดดา  คลังบุญวาส ทั่วไป โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 204/33 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
478 204/484 นางสาวรุ่งอรุณ  เจริญบุญ ทั่วไป 204/34 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
479 204/485 นางสาวพิมพ์ประภา  สหพงษ์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองผ่อ 204/35 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
480 204/486 นางสาววรรณภา  ทองศรี ทั่วไป โรงเรียนนากระแซงศึกษา 204/36 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
481 204/487 นางสาวพัชริดา  พจน์ชนะ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 204/37 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
482 204/488 นางสาวแสงแข  หวังผล ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 204/38 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
483 204/489 นางสาวนลินทิพย์  หอมจินดา ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 204/39 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
484 204/490 นายชัยพร  รักรี ครูผู้สอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 204/40 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
485 204/491 นางสาวสาวิตรี  สาธุ ครูผู้สอน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 204/41 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
486 204/492 นางสาววรรณนิภา  พุทธรักษา ครูผู้สอน ร.ร.สมเด็จพระศณีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี 204/42 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
487 204/493 นางสาววิลาสินี  วงศ์จันลา ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 204/43 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
488 204/494 นายสุวัฒน์  แสงอรุณ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 204/44 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
489 204/495 นายเกริกกฤษณ์  พรหมลา ทั่วไป โรงเรียนบ้านกันตรวจ 204/45 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
490 204/496 นายกิตติพัชญ์  สุขรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 204/46 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
491 204/497 นายนัฐพงษ์  พรหมวิภา ครูผู้สอน โรงเรียนวัดไร่น้อย 204/47 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
492 204/498 นายอิสรพงษ์  ศิลาราช ครูผู้สอน โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 204/48 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
493 204/499 นายวรวุฒิ  สุทนต์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองแคน 204/49 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
494 204/500 นายนิติภ๔มิ  วุฒิเศลา ทั่วไป 204/50 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
495 205/501 นายอภิวัฒน์  นิลไชย ทั่วไป โรงเรียนบ้านสามัคคี 205/1 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
496 205/502 นางสาวศิรภัสสร  ดำเนิน ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 205/2 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
497 205/503 นายเกรียงบูรณ์  ชัยสุรจินดา ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 205/3 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
498 205/504 นางสาวผกามาศ  สารการ ทั่วไป โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช 205/4 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
499 205/505 นางสาววรรณภา  นาจาน ครูผู้สอน โรงเรียนอ่างศิลา 205/5 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
500 205/506 นางสาวรุ่งนภา  สืบพงษ์เสือ ทั่วไป 205/6 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
501 205/507 นางสาวธารินี  แสงส่อง ครูผู้สอน โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 205/7 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
502 205/508 สิบเอกทรงวิทย์  กูฎโสม ครูผู้สอน โรงเรียนวัดไร่น้อย 205/8 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
503 205/509 นางสาวจุฑามาศ   ศรีโยธี ครูผู้สอน โรงเรียนวัดไร่น้อย 205/9 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
504 205/510 นางสาวประภาศรี  สืบเสน ทั่วไป โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 205/10 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
505 205/511 นางสาวปวีณา  วงศ์ที ครูผู้สอน โรงเรียนบ้าบก 205/11 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
506 205/512 นายพรพิชิต  คำโสภา ทั่วไป โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาคม 205/12 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F104
507 205/513 นายสากล  ภูตะเวช ทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 205/13 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
508 205/514 นายธนวัฒน์  ปุริมาตร์ ทั่วไป 205/14 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
509 205/515 นายภูติภัค  เลี่ยมดี ทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว 205/15 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
510 205/516 นางปาริษา  เลี่ยมดี ทั่วไป รพ.สต.อโลก 205/16 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
511 205/517 นางสาวนิดา  ศรีถาการ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอน 205/17 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
512 205/518 นายชวลิต ผลยลาภ ทั่วไป  – 205/18 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
513 205/519 นายสุขิตกุล นามลัย ทั่วไป  – 205/19 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
514 205/520 นางสาวปิยะภรณ์ ดวงพิลา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 205/20 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
515 205/521 นางสาวสุวนันท์ ราชตรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกุดยาลาน 205/21 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
516 205/522 นางสาววรางคณา คืนดี ครูผู้สอน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 205/22 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
517 205/523 นางสาวอริสรา วงค์เขียว ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเลิงบาก 205/23 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
518 205/524 นางสาวอัษฎาภรณ์ ศรีหงษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 205/24 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
519 205/525 นางสาวศศิวิมล ทวี ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอาอุบลราชธานี 205/25 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
520 205/526 นางสาวนภาภรณ์ มะณีงาม ครูผู้สอน โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 205/26 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
521 205/527 นางสาวนิภาพร ผิวทอง ทั่วไป  – 205/27 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
522 205/528 นางสาวกาญจนา ทองใบ ครูผู้สอน โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 205/28 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
523 205/529 นางสาวจิราภรณ์ ไชยมหา ครูผู้สอน โรงเรียนเจริญวิทยา 205/29 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
524 205/530 นางสาวสุชาวดี อยู่สิงห์โต ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 205/30 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
525 205/531 นางสาวปองขวัญ ครองยุทธ ทั่วไป  – 205/31 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
526 205/533 นางสาวกัญญ์ชลา โสภาลุน ครูผู้สอน ร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 205/33 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
527 205/534 นางสาวสุภาพร นันทวงค์ ทั่วไป  – 205/34 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
528 205/535 นางสาวชนัดดา มุสิกะวัน ทั่วไป  – 205/35 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
529 205/536 นางสาวเกศรา นาคูณ ครูผู้สอน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 205/36 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
530 205/537 จ.ส.ต.บุญเลิศ เชื้อพันธ์ ทั่วไป  – 205/37 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
531 205/538 นางสาววัลภา ละม้ายศรี ครูผู้สอน โรงเรียนการกุศลสระทอง 205/38 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
532 205/539 นางสาวอุไรรัตน์ ร่มโพธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีแสงธรรม 205/39 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
533 205/540 นางสาวเพียงพร สมบูรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 205/40 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
534 205/541 นางสาวขวัญฤทัย กล้าหาญ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเหล่มะเขียว 205/41 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
535 205/542 นางสาวกนกอร กรอองสินแก้ว ทั่วไป  – 205/42 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
536 205/543 นางสาวนริศรา บัวพรม ทั่วไป  – 205/43 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
537 205/544 นางสาวจุฑามาศ เหล่าออง ทั่วไป  – 205/44 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
538 205/545 นางสาววัชราภรณ์ มูลราช ทั่วไป  – 205/45 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
539 205/546 นายเฉลิมรัฐ พูลเพิ่ม ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 205/46 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
540 205/547 นายวีรภัทร เคนบุบผา ทั่วไป  – 205/47 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F105
541 205/548 นางสาวดาวฤกษ์ วรรณอำไพ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดเวฬุวัน 205/48 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
542 205/549 นายทองแดง สายบุญ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านคำกลาง 205/49 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
543 205/550 นายโชตินันทพงศ์ ดีพรม ทั่วไป  – 205/50 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
544 207/551 นางสาวจันจิรา ทองผา ครูผู้สอน โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 207/1 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
545 207/552 นางสาวน้ำฝน บุญธรรม ทั่วไป  – 207/2 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
546 207/553 นางสาวนงนุช ดอกแก้ว ทั่วไป  – 207/3 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
547 207/554 นายธีรภัทร ถนอมพล ครูผู้สอน โรงเรียนจานเตยวิทยาปรชาสวรรค์ 207/4 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
548 207/555 นายเศรษฐณัฐ แสงแดง ทั่วไป  – 207/5 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
549 207/556 นางสาวศศิญา โพธิ์แก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพิณโท 207/6 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
550 207/557 นางสาวศศิธร บุญนูน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพิณโท 207/7 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
551 207/558 นางสาวอุไรพร โสภากุล ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 207/8 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
552 207/559 นางสาวเบญจวรรณ หน่อแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนอำนาจเจริญ 207/9 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
553 207/560 นายพศวัต คำเติม ครูผู้สอน โรงเรียนอำนาจเจริญ 207/10 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
554 207/561 นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีพเลิงนกทา 207/11 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
555 207/562 นางสาวนิศาชล สะอาด ครูผู้สอน โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 207/12 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
556 207/563 นางสาววรรณภา ชุมชัย ครูผู้สอน โรงเรียนศูลย์พลาญปอย 207/13 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
557 207/564 นางสาวมันทณา สุวะไกร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 207/14 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
558 207/565 นางสาวรุ่งทิพย์ ใจภักดี ทั่วไป  – 207/15 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
559 207/566 นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 207/16 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
560 207/567 นางสาวเบญจมาศ ไหว้พรหม ทั่วไป  – 207/17 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
561 207/568 นางสาวปราณี สิมาทอง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาส่วงวิทยา 207/18 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
562 207/569 นายรุ่งศักดิ์ ชัยลา ทั่วไป  – 207/19 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
563 207/570 นางสาวเทจิต ทองดี ครูผู้สอน โรงเรียนนาส่วงวิทยา 207/20 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
564 207/571 นายวราวุธ ดุจมะยูร ครูผู้สอน โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 207/21 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
565 207/572 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณฑกานต์ วงค์โสภา ครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 207/22 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
566 207/573 นางสาวภารดี คิดไว ทั่วไป  – 207/23 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
567 207/574 นางสาวฐิติพร เศวตวงค์ ทั่วไป  – 207/24 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
568 207/575 นางสาวธิดารัตน์ ชัยคำจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 207/25 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
569 207/576 นางสาวพรรณธิตา พวงนาค ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 207/26 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
570 207/577 นางสาวสุปรียา วงค์คำ ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 207/27 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
571 207/578 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ผาลีพัฒน์ ทั่วไป  – 207/28 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
572 207/579 นางสาววัฒนา สงใส ทั่วไป  – 207/29 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
573 207/580 นางสาววิรัญรัตน์ ศรีวิพัฒน์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 207/30 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
574 207/581 นางสาวจิตราภรณ์ คำวงศ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเดชอุดม 207/31 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
575 207/582 นางสาวกัญญ์ชวัลกร ชยกรสุตะภักกดิ์ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยว 207/32 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F108
576 207/583 นางสาวอินทุอร ถาพร ครูผู้สอน โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 207/33 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
577 207/584 นางสาวเพ็ชรัตน์ จารุการ ครูผู้สอน โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2 207/34 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
578 207/585 นางสาวสุภาวดี สายบัว ครูผู้สอน โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2 207/35 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
579 207/586 นางสาวบุญเย็น งามแสง ครูผู้สอน โรงเรียนศิริเกษวิทยา 207/36 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
580 207/587 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีตรา หิรัญพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสุวิช 207/37 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
581 207/588 นางสาวมานิตา บุตรบุราน ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 207/38 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
582 207/589 นางสาวสมคิด แก้วกล้า ทั่วไป  – 207/39 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
583 207/590 นางสาวณัฏฐณิชา วรรณโณรัตน์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 207/40 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
584 207/591 นายกาญจนชัย ณ เชียงใหม่ ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 207/41 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
585 207/592 นางสาวทิพวรรณ งามฉลวย ทั่วไป  – 207/42 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
586 207/593 นายณัฐดนัย อ้วนเกลี้ยง ทั่วไป  – 207/43 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
587 207/594 นายอธิป สาระ ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลพนา 207/44 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
588 207/595 นางสาวอิศราภรณ์ แก้งพวง ทั่วไป  – 207/45 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
589 207/596 นางสาวสุภารักษ์ กล่อมใจ ครูผู้สอน โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 207/46 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
590 207/597 นางสาววิมลศิริ ศิริทิพย์ ทั่วไป  – 207/47 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
591 207/598 นางสาวพลอยสวย หวังจุลกลาง ทั่วไป  – 207/48 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
592 207/599 นางสาวนิภาพร ทองสะอาด ทั่วไป  – 207/49 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
593 207/600 นางสาวสุภาพร ประเสริฐ ทั่วไป  – 207/50 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
594 208/601 นางสาวช่อเพชร คำทวี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 208/1 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
595 208/602 นางสาวคุณากร บุญสมญา ครูผู้สอน โรงเรียนพระกุมารอุบล 208/2 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
596 208/603 นางสาววิจิตรรา ไชยะโอชะ ครูผู้สอน โรงเรียนเจริญวิทยา 208/3 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
597 208/604 นางสาววาสิฏฐี ทองอ่ำ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดไร่น้อย 208/4 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
598 208/605 นางสาวณัฐิยา สร้อยคำ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบาก 208/5 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
599 208/606 นางสาวขวัญจิตรา สุวรรณา ทั่วไป  – 208/6 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
600 208/607 นายประภาน โครตพัฒน์ ทั่วไป  – 208/7 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
601 208/608 นายเจษฎา  พันธ์คูณ ทั่วไป  – 208/8 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
602 208/609 นายกิตติพงษ์ วงษ์ชา ทั่วไป  – 208/9 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
603 208/610 นายวิชญ์นเรนฤทธิ์ จันทร์ส่อง ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 208/10 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
604 208/611 นางสาวปรารถนา เปผักแว่น ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพิณโท 208/11 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
605 208/612 นางสาวอัสราภา บุญปัญญา ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล 1 208/12 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
606 208/613 นางสาวณัฐสุชา แสงทอง ทั่วไป  – 208/13 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
607 208/614 นางสาวนาฎลดา โอสถศรี ทั่วไป  – 208/14 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
608 208/615 นางพรอุมา แสนทวีสุข ครูผู้สอน โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2 208/15 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
609 208/616 นายธนกฤต พันธุ์เกษตร ทั่วไป  – 208/16 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
610 208/617 นายาสวิส พยุงเวทย์ชกุล ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอา 208/17 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F109
611 208/618 นายธีรวัฒน์ เปรมชู ครูผู้สอน โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 208/18 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
612 208/619 นายทศพร รินเตชะ ทั่วไป  – 208/19 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
613 208/620 นางสาวอังคณา ปัตกุมมา ทั่วไป  – 208/20 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
614 208/621 นายธวัชชัย งามดี ทั่วไป  – 208/21 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
615 208/622 นางสาวจิตตินันท์ อินปั๋น ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 208/22 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
616 208/623 นายศิริพงศ์ มานะพิมพ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 208/23 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
617 208/624 นางสาวจุฑามาศ นิลโคตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 208/24 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
618 208/625 นางสาววรารัตน์ งามดี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพิณโท 208/25 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
619 208/626 นางสาวสมัยพร ดาผา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพิณโท 208/26 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
620 208/627 นางสาวพัชรา  จำปาดี ทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 208/27 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
621 208/628 นางกุสุมา  แข็งแรง ทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนวนสนทรามุกดาหาร 208/28 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
622 208/629 นางสาววราภรณ์  แก้วใส ทั่วไป กศน.อำเภอตระการพืชผล 208/29 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
623 208/630 นายไพชยนต์  มาสู่ ทั่วไป บริษัทจดหน่วย PMC 208/30 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
624 208/631 นางสาวสิริวิมล  นิ่มนวล ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอา 208/31 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
625 208/632 นายบดินทร์  นิลหล้า ทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 208/32 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
626 208/633 นางสาวศยามล  แก้วโสภา ทั่วไป โรวงเรียนบ้านทับเมย 208/33 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
627 208/634 นางสาวศิริขวัญ  แก้วแสน ครูผู้สอน โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 208/34 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
628 208/635 นายสุริยา  ป้องเขตต์ ทั่วไป 208/35 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
629 208/636 นางสาวภิญญามาศ  ภูจักรแก้ว ทั่วไป 208/36 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
630 208/637 นางสาวกรรณิกา  สีหา ครูผู้สอน โรเงรียนบ้านสร้อย 208/37 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
631 208/638 นางสาวพอรินทร์  ขุมทอง ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 208/38 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
632 208/639 นางสาวนิตา  บุตดา ทั่วไป 208/39 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
633 208/640 นางสาวเพียงจันทร์  อยู่คง ทั่วไป โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 208/40 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
634 208/641 นางธิดาวรรณ์  เงาศรี ทั่วไป อบต.จาน 208/41 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
635 208/642 นางสาวเบญจวรรณ  คนกาญจน์ ทั่วไป โรงเรียนหัวเฉียวกงฮัก 208/42 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
636 208/643 นางสาวเสาวรินทร์  ชาแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช 208/43 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
637 208/644 นางสาวอติภา  มาลาสาย ครูผู้สอน โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช 208/44 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
638 208/645 นางสาวกัญยาภัค  สุกใส ทั่วไป 208/45 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
639 208/646 นางสาวดวงใจ  แก้วรักษา ทั่วไป 208/46 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
640 208/647 นางสาวเกวลี  กระสังข์ ทั่วไป 208/47 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
641 208/648 นางสาวเกวลิน  สวัสดิ์พันธ์ ทั่วไป 208/48 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
642 208/649 นางสาวอุรา  ผาสุก ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 208/49 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
643 208/650 นางสาวจันทร์สุดา  พรมทา ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ 208/50 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
644 209/651 นางสาวอุบลวรรณ  นาโพนงาม ทั่วไป อบต.กุศกร 209/1 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
645 209/652 นายจักรพันธ์   จันทณ์เหลือง ทั่วไป 209/2 อาคารฟอง (ชั้น 1) ห้อง F110
646 209/653 นางสาวจตุพร  ศรีสมมาตย์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านกุดกง 209/3 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
647 209/654 นางสาวรัตนภรณ์   พรมฤทธิ์ ทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ 209/4 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
648 209/655 นางสาวจุฑามาศ  หาสุระ ทั่วไป 209/5 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
649 209/656 นางสาวมนฑกานต์  อ้นโสดา ทั่วไป 209/6 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
650 209/657 นายเปรม  มหากิจเดชยากร ทั่วไป 209/7 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
651 209/658 นางสาวกาญจนา  มะพรรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์วิทยา 209/8 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
652 209/659 นางสาวอุไร  สุอำพันธ์ ทั่วไป สพป.อุบลราชธานี เขต 5 209/9 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
653 209/660 นางสาวชฎาพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์วิทยา 209/10 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
654 209/661 นางสาวอรยา  ยะพลหา ทั่วไป 209/11 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
655 209/662 นางสาวศรัญญา  นุรักษา ครูผู้สอน โรงเรียนยบ้านนาส่วง 209/12 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
656 209/663 นางสาวชุติมา  ดวงจิตต์ ทั่วไป 209/13 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
657 209/664 นายทศพล  ภูธนาทรัพย์ ทั่วไป 209/14 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
658 209/665 นางสาวละอองดาว  แสนทวีสุข ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแคน 209/15 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
659 209/666 นางสาวเบญจวรรณ  วรรณฉวี ทั่วไป 209/16 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
660 209/667 นางสาวพิมลวรรณ   มาตขาว ทั่วไป 209/17 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
661 209/668 นางสาวพุ่มพร  ศิริโชติ ทั่วไป 209/18 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
662 209/669 นายสุเทพ  ทรัพย์ศิริ ครูผู้สอน โรวงเรียนพุทธศึกษาอุปถัมภ์ 209/19 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
663 209/670 นางสาวณิชนันทน์ ทั่วไป 209/20 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
664 209/671 นางสาวนิภาพร  อินทนาม ครูผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมม่วงสามสิบ 209/21 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
665 209/672 นางสาวนงนุช  อุทธสิงห์ ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 209/22 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
666 209/673 นางสาวสุปราณี   สิมพันธ์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 209/23 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
667 209/674 นางสาวจิตรเลขา  ผ่องแผ้ว ครูผู้สอน โรงเรียนอำนาจเจริญ 209/24 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
668 209/675 นางสาวลัดดาวรรณ  จุใจล้ำ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสร้างโพน 209/25 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
669 209/676 นายกิตติยวัฒน์  รัตนกุล ครูผู้สอน โรงเรียนอำนาจเจริญ 209/26 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
670 209/677 นางสาวพรทิพย์  ผลาแรง ครูผู้สอน โรงเรียนอำนาจเจริญ 209/27 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
671 209/678 นางสาวนิษฐา  ใจนวนว ทั่วไป 209/28 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
672 209/679 นางสาวรกิณา  เขาวนะพานิช ครูผู้สอน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 209/29 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
673 209/680 นายเอกลักษณ์  สุขมา ทั่วไป 209/30 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
674 209/681 นางสาวศศิวิมล  พรมสิงห์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง 209/31 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
675 209/682 นายวราพงษ์ ปะจะเนย์ ทั่วไป  – 209/32 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
676 209/683 นางสาวเมธิญญา มัดธนู ทั่วไป  – 209/33 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
677 209/684 นางสาวนันทิกานต์ สุพิชญ์ ทั่วไป  – 209/34 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
678 209/685 นายปิยนันท์ อินทรามาลัย ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร 209/35 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
679 209/686 นางสาวกันตา ศรัทธาพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโพนทอง 209/36 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
680 209/687 นางสาวยุบล บุญมากระจ่าง ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 209/37 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
681 209/688 นายวิทวัส ทิพย์ประพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 209/38 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
682 209/689 นางสาวพัชรี โพธิจักร์ ทั่วไป  – 209/39 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
683 209/690 นางสาวชิดชนก สีหาบุตร ครูผู้สอน โรงเรียนวุฒิศึกษา 209/40 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
684 209/691 นางสาวจันจิรา สาธุพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนวุฒิศึกษา 209/41 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
685 209/692 นายเกษฎา ห้าวหาญ ทั่วไป  – 209/42 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F201
686 209/693 นางสาวจุฑามาศ ปานประโคน ทั่วไป  – 209/43 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
687 209/694 นางสาวชลธิชา หารวย ครูผู้สอน กศน.อำเภอเดชอุดม 209/44 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
688 209/695 นางสาวดาหวัน รัตนวงศ์ ครูผู้สอน กศน.อำเภอเดชอุดม 209/45 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
689 209/696 นางสาวณภัสนันท์ กำลังหาญ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 209/46 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
690 209/697 นางสาวจุไรรัตน์ อักโข ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 209/47 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
691 209/698 นางสาววนิดา สัญญะลักษณ์ ทั่วไป  – 209/48 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
692 209/699 นางสาวณัฐนิชา เกษมพร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 209/49 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
693 209/700 นางสาวญาณัจฉรา อัครศักดิ์ศรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านธาตุน้อย 209/50 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
694 210/701 นางสาววีรยา วีสี ครูผู้สอน โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 210/1 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
695 210/702 นางสาวจงรักษ์ บุญวัง ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลอุบล 210/2 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
696 210/703 นางสาวยุพิน แสงสุวรรณ ทั่วไป  – 210/3 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
697 210/704 นายธนชัย ประสานวงศ์ ครูผู้สอน โรงเรียนดำรงวิทยา 210/4 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
698 210/705 นายพชร รบกล้า ครูผู้สอน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 210/5 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
699 210/706 นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์เมือง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านป่าข่า 210/6 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
700 210/707 นางสาวพิณทอง มีพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอนประทาย 210/7 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
701 210/708 นางสาวปริมประภา ปัญญาดี ทั่วไป  – 210/8 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
702 210/709 นางสาวขณิตฐา มั่นใจ ทั่วไป  – 210/9 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
703 210/710 นางสาวพรพิมล บันลือ ทั่วไป  – 210/10 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
704 210/711 นางสาวปริญรัตน์ คำฝอย ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์วิทยา 210/11 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
705 210/712 นางสาวสุกัญญา เสาเวียง ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์วิทยา 210/12 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
706 210/713 นายกิตติพงษ์ ภูหมั่น ทั่วไป  – 210/13 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
707 210/714 นางสาวกนกอร นามโล ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 210/14 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
708 210/715 นางสาวชิดชนก ทองภาส ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 210/15 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
709 210/716 นายพิชัยศักดิ์ สุระมะณี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 210/16 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
710 210/717 นางสาวเบญจวรรณ ปัสสาสัย ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 210/17 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
711 210/718 นางสาวกานต์ธิดา บัวรินทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 210/18 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
712 210/719 นางสาวยุวดี กวานกลม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบะ 210/19 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
713 210/720 นางสาวภัสรา เกื้อกูล ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิเขมราฐ 210/20 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
714 210/721 นายนิติพล พลพวก ทั่วไป  – 210/21 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
715 210/722 นางสาวพัทรศยา วรรณวัตร ครูผู้สอน กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น 210/22 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
716 210/723 นายอิทธิพล บุดดีคำ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 210/23 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
717 210/724 นางสาววรินยุพา จูงพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 210/24 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
718 210/725 นายประชา อาระพงษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนแดง 210/25 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
719 210/726 นางสาวศรสลัก โสสุด ทั่วไป  – 210/26 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
720 210/727 นายปฏิพาน เสระทอง ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 210/27 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
721 210/728 นางสาวสุพัฒตา ประไพชาติ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 210/28 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
722 210/729 นายบัณฑิต ศรีดา ทั่วไป  – 210/29 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
723 210/730 นางสาวศิริประภา ยัญญะจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 210/30 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
724 210/731 นางสาวทิพย์สุดา เรืองถาวรกุล ทั่วไป  – 210/31 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
725 210/732 นางสาวนิศารัตน์ ตาบุดดา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเสารีก 210/32 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F202
726 210/733 นางสาวกนกนภา โกกะพันธ์ ทั่วไป  – 210/33 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
727 210/734 นายศิริศักดิ์ จันพูล ทั่วไป  – 210/34 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
728 210/735 นายอนุวัฒน์ ยาตรา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตาดแต้ 210/35 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
729 210/736 นางสาววีริยา ธานี ทั่วไป  – 210/36 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
730 210/737 นายศิริชัย สมคะเณย์ ทั่วไป  – 210/37 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
731 210/738 นางสาววิมลณัฐ ดำมา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 210/38 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
732 210/739 นางสาวพหัส รัตนศรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 210/39 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
733 210/740 นางสาวกมลรัตน์ เกษมสุข ทั่วไป  – 210/40 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
734 210/741 นางสาวมะลิวัลย์ พิมสาร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านคึม 210/41 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
735 210/742 นายนัชพณ ยังแสนภู ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลภูพาน 210/42 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
736 210/743 นายสราวุธ ทานะเวช ครูผู้สอน โรงเรียนเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 210/43 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
737 210/744 นายสุภราช ศรีวะรมย์ ครูผู้สอน โรงเรียนเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 210/44 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
738 210/745 นายกิตติภัค วงษ์ศิริ ครูผู้สอน โรงเรียนเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 210/45 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
739 210/746 นางสาวกานต์สินี แก้วโสภา ครูผู้สอน โรงเรียนอำนาจเจริญ 210/46 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
740 210/747 นางสาวอัญชลี ทองโพธิ์ศรี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 210/47 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
741 210/748 นางสาวมนรดา ปทุมราษฎร์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเสาเล้า 210/48 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
742 210/749 นางสาวอรอุมา ไกยกิจ ครูผู้สอน โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 210/49 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
743 210/750 นางสาวปัญญารัตน์ ศรีแย้ม ครูผู้สอน โรงเรียนวิจิตราพิทยา 210/50 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
744 211/751 นางสาวทิพย์วัลย์ สุขดี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 211/1 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
745 211/752 นายคมกฤช ปริวัน ครูผู้สอน โรงเรียนวิจิตราพิทยา 211/2 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
746 211/753 นางสาวนรารัตน์ ไชยสัจ ครูผู้สอน โรงเรียนอาเวมารีอา 211/3 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
747 211/754 นางสาวศรินยา สุขโท ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 211/4 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
748 211/755 นางสาวสุพัตรา ชมพู ครูผู้สอน โรงเรีนบ้านเหล่าขวาง 211/5 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
749 211/756 นางสาวกิติยากร ธงศรี ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 211/6 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
750 211/757 นายกำชัย จันทะมาตย์ ทั่วไป  – 211/7 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
751 211/758 นายกรวุฒิ ภูริรักษ์ ทั่วไป  – 211/8 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
752 211/759 นางสาวณัฐชนก เล็กพังเทียม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 211/9 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
753 211/760 นางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์ ทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 211/10 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
754 211/761 นายกิตติศักดิ์ แถมศิริ ทั่วไป  – 211/11 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
755 211/762 นางสาวพัชรพร โพธาราม ทั่วไป  – 211/12 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
756 211/763 นางสาวรัมภาพรรณ ตุ้มจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 211/13 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
757 211/764 นางสาวจันทกานต์ เหล่าเก้า ครูผู้สอน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 211/14 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
758 211/765 นางสาวนันธิดา ปราบจันดี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 211/15 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
759 211/766 นางชนาพร คชธานี ครูผู้สอน กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 211/16 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
760 211/767 นางสาวชลิตา สีลาไหม ครูผู้สอน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 211/17 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
761 211/768 นางสาวกิตติยา โชติพันธ์ ทั่วไป  – 211/18 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
762 211/769 นายวันชัย ยาเลิศ ทั่วไป  – 211/19 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
763 211/770 นางสาวนฤมล หมูนคำ ครูผู้สอน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 211/20 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
764 211/771 นางสาวพรรณนิตรา พูลเพิ่ม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านยางขี้นก 211/21 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
765 211/772 นางสาวสุภัชชา เวียงสมศรี ทั่วไป  – 211/22 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F203
766 211/773 นางสาววิภาศิริ เลิศศรี ทั่วไป  – 211/23 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
767 211/774 นางสาวปัฐมาวดี ศรีบุระ ครูผู้สอน สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 211/24 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
768 211/775 นางสาวชลธิชา พงษ์มา ทั่วไป  – 211/25 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
769 211/776 นายอิทธิพล สมคิด ทั่วไป  – 211/26 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
770 211/777 นางสาวประพีรพรรณ แสงแดง ครูผู้สอน โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร 211/27 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
771 211/778 นางทรายทอง สมคิด ครูผู้สอน โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสมิชชั่นอุบล 211/28 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
772 211/779 นายจิรภัทร นันทเศรษฐ์ ครูผู้สอน โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 211/29 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
773 211/780 นางสาวณัฐยา วิลาวัน ทั่วไป  – 211/30 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
774 211/781 นางสาวจริยา สุขหล้า ทั่วไป  – 211/31 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
775 211/782 นายณัฐพงษ์ พลศรี ครูผู้สอน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 211/32 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
776 211/783 นางสาวดาราวดี  กำพุฒ ทั่วไป โรงเรียนบ้านตำแย 211/33 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
777 211/784 นางสาวาพิทศชา  พรมดีศ์ ทั่วไป โรงเรียนยึวทูตศึกษา 2 211/34 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
778 211/785 นางสาวณัฐยาภรณ์  สุมา ครูผู้สอน โรงเรียนเตรีมบัณฑิต 211/35 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
779 211/786 นายรัตนชัย  จันทร์พวง ครูผู้สอน โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 211/36 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
780 211/787 นางสาวสุจิตรา  สิงสถาน ครูผู้สอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 211/37 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
781 211/788 นางสาวสุมิตรา  ระหาร ครูผู้สอน โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 211/38 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
782 211/789 นางสาวจุฑาทิพย์  มุลสุมาลย์ ครูผู้สอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 211/39 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
783 211/790 นางสาวศิริกัญญา  พรมบุดดี ครูผู้สอน โรงเรียนพะลานวิทยาคม 211/40 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
784 211/791 นางสาวนงนุช  นนพละ ทั่วไป โรงเรียนบ้านพอก 211/41 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
785 211/792 นางสาวสิรินาถ  สุขรักษา ทั่วไป มิตซูไทยยนต์ 211/42 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
786 211/793 นางสาววิชชุภรณ์   เสริมแสง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 211/43 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
787 211/794 นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเหนือ 211/44 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
788 211/795 นายเทิดศักดิ์   เครือจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 211/45 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
789 211/796 นางสาวนันทิชา  สีสมยา ทั่วไป 211/46 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
790 211/797 นายสันติพงษ์   เหมือนนท์ ครูผู้สอน โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 211/47 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
791 211/798 นางสาวกานต์สินี  พื้นทอง ทั่วไป โรงเรียนบ้านยางน้อย 211/48 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
792 211/799 นายปฏิญญา  จันทะเสน ทั่วไป 211/49 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
793 211/800 นางสาวกรกนก  บุญเสริฐ ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 211/50 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
794 212/801 นายนิรันดร์  สานุการ ทั่วไป โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 212/1 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
795 212/802 นายวิชิต  แก้วชัยสงค์ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 212/2 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
796 212/803 นางสาวศศิธร  หนองแบก ทั่วไป โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 212/3 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
797 212/804 นางสาวสุจารี   รวมธรรม ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 212/4 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
798 212/805 นางสาวชมพูนุท  จันทร์เรือง ทั่วไป โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 212/5 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
799 212/806 นางสาวกิ่งดาว  กันภักดี ทั่วไป 212/6 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
800 212/807 นางสาววรรณธณา  ทีเขียว ทั่วไป 212/7 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
801 212/808 นางสาวณัชชา  ใจช่วง ทั่วไป โรงเรียนบ้านเหล้าฝ้าย 212/8 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
802 212/809 นางสาวพิชญ์ธัญรดา  มายูร ทั่วไป ร้านจงเจริญแก๊ส 212/9 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
803 212/810 นางสาวฐิติชญาณ์  ผุยพรม ครูผู้สอน กศน.อำเภอม่วงสามสิบ 212/10 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
804 212/811 นางสาวศศิธร  ดวงแก้ว ทั่วไป บริษัทเจวีเอ็มซัพพลาย จำกัด 212/11 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
805 212/812 นางสาวอุบลวัลย์  สุนันทา ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 212/12 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F204
806 212/813 นางสาววราชินี  สัทธานุ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 212/13 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
807 212/814 นายสุรสิทธิ์  ติดมา ทั่วไป 212/14 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
808 212/815 นายณฐปภพ  วอทอง ครูผู้สอน โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช 212/15 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
809 212/816 นางสาววิลาวัณย์  ชอบชิน ครูผู้สอน โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 212/16 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
810 212/817 นางสาวสิดาพร  มะผล ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 212/17 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
811 212/818 นางสาวจินดาพร  ภูมิคง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง 212/18 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
812 212/819 นางสาวอัจฉราภรณ์  ธิษาไชย ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห่องปอ 212/19 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
813 212/820 นายไสว  วารีพัฒน์ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก 212/20 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
814 212/821 นางสาวมธุรส  แก้วมงคล ทั่วไป โรงเรียนแสงหิรัญ 212/21 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
815 212/822 นางสาวพิชญธิดา  รบกล้า ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 212/22 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
816 212/823 นางเจนจิรา  พรมผิว ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านธาตุ 212/23 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
817 212/824 นายทินภัทร  จันทร์ภักดี ครูผู้สอน กศน.อำเภอเดชอุดม 212/24 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
818 212/825 นางสาวพวงเพชร  จันทร์ส่อง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 212/25 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
819 212/826 นายลัทธ์  พิมพกรรณ ทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำเขตสุรินทร์ 212/26 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
820 212/827 นางสาวเจนจิรา  พวงจำปา ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาลบวารินวิชาชาติ 212/27 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
821 212/828 นางสาวขวัญฤทัย  สมาฤกษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 212/28 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
822 212/829 นางสาววิภาดา  สุวรรณไตรย์ ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 212/29 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
823 212/830 นางสาวกนกวรรณ  เพียจุล ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 212/30 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
824 212/831 นายรุจิรุจน์  ศรีประยูร ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหินลัว 212/31 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
825 212/832 นางสาวอารายา  พึ่งหนู ครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 212/32 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
826 212/833 นางสาวชลธิชา  อุ่นเจริญ ทั่วไป ห้องสมุดเฉลิมราชกุมาร 212/33 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
827 212/834 นางสาวกรกมล  ไชยโกฏิ ทั่วไป 212/34 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
828 212/835 นายนครินทร์  มินิปาล ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 212/35 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
829 212/836 นาวงสาวสุณัฐฐากร  สาวงค์ตุ้ย ทั่วไป 212/36 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
830 212/837 นางสาวธัญพิชชา  คำสวัสดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 212/37 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
831 212/838 นายเมทะนี  สายพันธ์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 212/38 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
832 212/839 นางสาววิภาพร  แถมพันธ์ ทั่วไป 212/39 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
833 212/840 นางสาวธนิตา  คำมีแก่น ทั่วไป โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 212/40 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
834 212/841 นางสาวฐิติภรณ์  เกษศิริ ทั่วไป 212/41 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
835 212/842 นายณัฐพงค์  วังคะฮาต ทั่วไป 212/42 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
836 212/843 นางสาวชมัยพร  สันตะวงค์ ครูผู้สอน โรงเรียนปัญจรักษณ์ 212/43 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
837 212/844 นายอาทิตย์  สุจริต ทั่วไป กศน.ตาลสุม 212/44 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
838 212/845 นางสาวลำใย  จันทอน ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองถาวร 212/45 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
839 212/846 นางสาวศิริพร  นิยมชาติ ทั่วไป อบต.ม่วงสามสิบ 212/46 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
840 212/847 นางสาววลัยลักษณ์  สู่บุญ ทั่วไป โรงเรียนบ้านสำราญ 212/47 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
841 212/848 นางสาวกาญจนา  กาเผือก ทั่วไป โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 212/48 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
842 212/849 นายธนาธิป  แสงงาม ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 212/49 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
843 212/850 นายมนตรี  ป้องพันธ์ ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 212/50 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
844 213/851 นายวสันต์  แดง ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 213/1 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
845 213/852 นางผกามาศ  ไชยแสง ทั่วไป ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 213/2 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F205
846 213/853 นายปริญญา  พรหมจันทร์ ทั่วไป โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 213/3 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
847 213/854 นางสาวพรรณนิดา  ดุจนาค์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองหวาย 213/4 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
848 213/855 นายอิทธิพล  จินารัตน์ ครูผู้สอน วิยาลัยโปลีเทคอำนาจเจริญ 213/5 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
849 213/856 นางสาวสายขิม  ติ่งทอง ครูผู้สอน โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 213/6 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
850 213/857 นายกฤษธนารุต  สุทธิวงศ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโพนงาม 213/7 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
851 213/858 นางสาวณรัก  จัมปะโสม ทั่วไป โรงเรียนบ้านลาดสมดี 213/8 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
852 213/859 นางสาวนริศรา  เพียรความสุข ทั่วไป ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 213/9 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
853 213/860 นางสาวปรียาภรณ์  ภู่บุบผา ทั่วไป โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ 213/10 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
854 213/861 นางสาววรนิษฐา  คำศรี ครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์เอเมลี 213/11 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
855 213/862 นายณัฐวุฒิ  จันทกาญจน์ ครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์เอเมลี 213/12 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206
856 213/863 นางสาวปัญจภรณ์  คำเก่ง ทั่วไป โรงเรียนวัลภลราชบำรุง 213/13 อาคารฟอง (ชั้น 2) ห้อง F206