ห้างสรรพสินค้า


ห้างสรรพสินค้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ในการสัญจรไปมาสามารถเดินทางไปยังศูนย์การค้าต่างๆได้หลากหลายแห่ง โดยมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาที่เหมาะสม และห้างสรรพสินค้าต่างๆยังรวบรวมสถานบริการไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารบริการต่างๆ คลินิกทันตกรรม คลินิกเพื่อสุขภาพความงาม ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ โรงภาพยนตร์ ตลอดจนศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถืออีกมากมาย ทำให้นักศึกษายูเอ็มทีมีการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพเหมาะสม มีความพร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียนกับบริการการศึกษาที่มีระดับมาตรฐานสากล