วารสารวิชาการ UMT Poly Journal


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ISSN 2673-0618

บทบรรณาธิการวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เลขทะเบียน สศก. ที่ 9 อบ/07/2562 ขอยกเลิกหมายเลข ISSN เดิม คือ 1686-7440 (ชื่อเดิมวารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และขอแจ้งหมายเลข ISSN ใหม่ คือ 2673-0618 (ชื่อใหม่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) โดยวารสารฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นคำนึงมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre ) โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 1) โดยมีค่าThai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 อยู่ที่ 0.337 และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีค่าเท่ากับ 0.262 นโยบายการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Aim & Scope รับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการบริหารการศึกษาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (double blinded) ผู้เขียนต้องยินยอมให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในวารสาร กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคมถึงมิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคมถึงธันวาคม และฉบับเสริม(supplementary)ปีละ 1 ฉบับ

กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่าง ๆ ในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย
บรรณาธิการ

 

หนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 >>คลิก<<

International Standard Serial Number (ISSN) >>คลิก<<   ตรวจสอบผล >>คลิก<<

นโยบายการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ  >>คลิก<<

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองคุณภาพ  >>คลิก<<

จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics)  >>คลิก<<

อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ   >>คลิก<<

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ด้านระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ  >>คลิก<<

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  >>คลิก<<

Thai Journals Online (ThaiJO) >>คลิก<<

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนงานวิชาการระดับนานาชาติ  >>คลิก<<

ภาพกิจกรรมของวารสารฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการThaiJO2 รุ่น 5 และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ >>คลิก<< 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12

หนังสือรับวารสารวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ >>คลิก<<

ติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ E-mail: umtpoly.journal@umt.ac.th , chaloemphon.m@umt.ac.th

โทรศัพท์ 045-283770-3 หรือ 083-4627088 , FB: Umtpoly Journal

ที่อยู่ไปรษณีย์ : ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ภนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

 

ขั้นตอนการส่งบทความ >>คลิก<<

ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมบทความวิจัย และบทความวิชาการ >>คลิก<<

แบบขอส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารวิชาการ >>คลิก<<

รูปแบบการเขียนบทความ  >>คลิก<<

แบบประเมินบทความ  >>คลิก<<

แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมบทความวิชาการ >>คลิก<<

คู่มือ   >>คลิก<<

 

 

ปีที่ 16

1. มกราคม – มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดที่นี่ => ปกหน้า , สารบัญวารสารวิชาการ ฉบับที่1 ปี2562

ปีที่ 15

1. มกราคม – มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดที่นี่ =>ปก สารบัญ , บทนำวารสารวิชาการ ฉบับที่1 ปี2561

2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่ => ปกหน้า , สารบัญวารสารวิชาการ ฉบับที่2 ปี2561

ปีที่ 14

1. มกราคม – มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับที่1 ปี2560

2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับที่2 ปี2560

3. ฉบับพิเศษเสริม(supplementary)  2560 ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับพิเศษเสริม ปี2560

ปีที่ 13

1.มกราคม-มิถุนายน 2559  ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับที่1 ปี2559

2.กรกฎาคม-ธันวาคม 2559  ดาวน์โหลดที่นี่ =>วารสารวิชาการ ฉบับที่2 ปี2559