ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (The Eastern University of Management and Technology : UMT) เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานวิจัยและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจาก นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์  ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

รายงานผลการวิจัย

ดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย อาจารย์ประจำสำนักงานวิจัยอะประเมินผล