สาส์นจากอธิการบดีกิตติคุณ


ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
(The Eastern University of Management and Technology)

สถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์การจัดการศึกษาที่ยาวนานมากว่า  70  ปี  ตั้งแต่สมัยผู้ก่อตั้ง (Founder)  นายฟอง - นางจันทร์มี  สิทธิธรรม
เปิดสอนโรงเรียนเทพอำนวย  -  โรงเรียนสิทธิธรรมศาสตร์ศิลป์  และ ผู้รับใบอนุญาต  (Licensee)   นางชุติมา จินารัตน์ ได้เปลี่ยนประเภทสถาบันการศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษา ในนามวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2552

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จำนวน 22 หลักสูตร มีอาคารสถานที่ที่ทันสมัยที่สุด 2 Campus ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร (Main Campus)  และตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีอุปกรณ์การเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
E-Learning, E-registration, etc. และพร้อมจะเป็น Digital University

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในด้านการจัดการ  (Management), เทคโนโลยี (Technology) และทักษะภาษาอังกฤษ (English skill) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย