สาส์นจากอธิการบดี


ยินดีต้อนรับสู่ UMT มหาวิทยาลัยแห่งการจัดการและเทคโนโลยี ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอแต่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญกว่า

UMT ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ สำหรับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทักษะที่ว่านี้คือ ทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถชี้นำตนเองได้และมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกต่อโลก

UMT ทำงานหนักมาโดยตลอดที่จะส่งเสริมให้มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และพวกเขาเหล่านี้จะต้องเป็น Coach ที่ดี และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพระดับที่พร้อมจะแข่งขันในเวทีโลก

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียนที่นี้

Welcome to UMT

ดร. จินติยา จินารัตน์ อธิการบดี