?ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี ?
เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียที่ 2 / 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ความทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดการจัดสอบดังกล่าวดำเนินการด้วยความเรียบร้อย สำนักวิชาการ จึงขอประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคที่เรียนที่ 2 / 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ณ ตึก President ชั้น 4 ห้องประชุมฟองจันทร์
 
 

หัวข้อ ไฟล์เอกสาร
1. ประกาศตารางสอบปลายภาค 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
2. ประกาศตารางสอบปลายภาค ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
3. ประกาศตารางสอบปลายภาค ที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
4. ประกาศตารางสอบปลายภาค ที่ 7 เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
5. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 2 ดาวน์โหลด
6. ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ดาวน์โหลด
7. ผังที่นั่งสอบ ดาวน์โหลด