แบบฟอร์มงานทะเบียน/วิชาการ

REG. 01 คำร้องทั่วไป
REG. 02 คำร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา
REG. 03 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
REG. 04 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์
REG. 05 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณี ลงล่าช้า
REG. 06 คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน
REG. 07 คำร้องขอเลื่อนสอบ/ขาดสอบ
REG. 08 คำร้องขอแก้ไขผลการศึกษา ( แก้ I )
REG. 09 คำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนักศึกษา
REG. 10 คำร้องขอลาออก
REG. 11 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่
REG. 12 คำร้องแจ้งเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
REG. 13 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
REG. 14 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
REG. 15 ขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาของนักศึกษา
REG. 16 ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
REG. 17 คำร้องขอใบแปล / ใบแทน (กรณีสูญหาย)