มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำเล่ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจ.อุบลราชธานี  ดังนี้

เล่ม Proceeding TAM 2021