เกี่ยวกับ


ประวัติ

          มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเริ่มมาจากโรงเรียนเทคนิคสิทธิธรรม  และในปี พ.ศ. 2526  เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อดำเนินรอยตามในการบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน  ตราบจนทุกวันนี้โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออก   เฉียงเหนือก็ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เดิม และได้ก่อตั้งวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

          ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548  สภาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเอกสารและหลักฐานแสดงความพร้อมด้านต่างๆต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย  และวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานอุดมศึกษาเอกชน เป็นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ”  เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2552  และในปี  2558  มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  14  สาขา  ได้แก่  สาขาการบัญชี   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการตลาด สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาการจัดการ  สาขาการจัดการ(ภาษาอังกฤษสาขานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม  สาขานิเทศศาสตร์  สาขาปฐมวัย  สาขาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  และสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม  ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 1 สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาชีพครู  ในระดับปริญญาโท   มี  5  สาขา  ได้แก่  สาขาบริหารการศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์  และสาขาบัญชี และในระดับปริญญาเอกมี  4  สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาบริหารธุรกิจ  สาขารัฐศาสตร์  และสาขาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 12 ไร่ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและการกีฬาบริการแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  1,332  คน  และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ได้ขยายการบริการด้านการศึกษาให้กับชุมชนออกไป ด้วยการก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงการศึกษาอย่างแท้จริง

ที่ตั้ง    

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   มีที่ตั้งอยู่พื้นที่สองส่วน  คือ

          ส่วนที่หนึ่ง เป็นพื้นที่ตั้งตามคำขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย อยู่เลขที่ 749/1 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที่  8  ไร่  0.4  ตารางวา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดซื้อที่ดินรวมอาคาร 1 หลัง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 74 ตารางวา ซึ่งติดกับที่ดินเดิม รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 9 ไร่ 74.4 ตารางวา  พื้นที่ส่วนที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยอยู่ติดกับถนน 4 ช่องจราจร  ซึ่งเป็นเส้นทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  ไปจังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม  ทิศเหนือติดกับโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันตกติดกับชุมชนวัดหนองบัว ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอุบลราชธานี  5  กิโลเมตร

          ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเพิ่มเติม อยู่ในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่  110 ไร่  1 งาน  68.1  ตารางวา อยู่ห่างจากพื้นที่ส่วนที่หนึ่ง  5.5 กิโลเมตร

โทรศัพท์  045-283770-2  โทรสาร 045-283773  เว็บไซต์  www.umt.ac.th

 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ

 เครื่องหมายมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ประกอบด้วยโครงสร้างที่มาจาก

          โครงสร้างตัวอักษร (สีฟ้า) หมายถึง Unique University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นหนึ่งเดียวในด้านการจัดการและเทคโนโลยี

          โครงสร้างตัวอักษร M (สีดำ) หมายถึง การจัดการ (Management) ลักษณะมุมยอดแหลมแต่มั่นคงด้วยฐานทั้งสาม โครงสร้างความมั่นคงแสดงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบไทย ซึ่งฐานทั้งสามหมายถึง การบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business) สังคม (Social) และต้นทุนมนุษย์ (Human Capital)

          โครงสร้างตัวอักษร (สีแสด) หมายถึง เทคโนโลยี (Technology) ลักษณะน้ำพุหรือพลุดอกไม้ไฟแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง สดใส

ความหมายโดยรวม คือ ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย

สีประจำสถาบัน  ได้แก่  สีฟ้า สีดำ และสีแสด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ปรัชญา

Imagine  Beyond  Knowledge

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีสร้างสรรค์

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยยึดหลักความต้องการของชาติและระดับภูมิภาค  เพื่อนำไปสู่การวางแผนและการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีระบบติดตามและการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการชั้นนำแบบมืออาชีพ ด้วยการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) ให้มีพื้นฐานในความรู้ ทักษะต่างๆ  และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator Center) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

3. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) อย่างเป็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) จากความรู้ที่ได้รับ เพื่อหาแนวทางพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)

4. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างครบมิติ (Synergy) กับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม และอื่นๆ ในรูปของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU – Memorandum of Understanding)

5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไปสู่นานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการจัดการและเทคโนโลยี  พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  หรือวัฒนธรรม  ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งในและต่างประเทศ

4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

เป้าหมายหลัก 6 ด้าน ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น .. 2555-2559 ประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (New Learning  Approach)

เป้าหมายที่ 2 : การพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการและวิจัยสร้างสรรค์ (Creativity Academic and Research)

เป้าหมายที่ 3 : การสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการและเทคโนโลยี (High Potential Management and Technology Students)

เป้าหมายที่ 4 : การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Good Governance & Modern Management)

เป้าหมายที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Networking and Resource Utilization)

เป้าหมายที่ 6 : การพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)