งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ขยายเวลารับสมัครและส่งบทความ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

1.กำหนดการประชุมวิชาการ

2.ใบสมัครและกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ

3.รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

4.หนังสือตอบรับ

5.วิธีตั้งค่า Fonts ไม่ให้เคลื่อน หรือ ตกหล่น เมื่อนำเสนอบนเครื่องอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ สุพรรณี ศรีธัมมา

097-3269713