สำนักวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

   “ สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีส่วนร่วม ”

 

พันธกิจ  ( Mission )

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

2. จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

3. จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ

4. บุคลากรด้านการสอนมีตำแหน่งทางวิชาการตามสาขาวิชา

5. บุคลากร มีความรู้ทักษะการสอน การวิจัย นวัตกรรม

6. มีระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ระบบบริหารจัดการ ให้เกิดความคล่องตัว

8. เป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) รับรองโดย สกอ.

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะตามหลักสูตร

3. อาจารย์ครูมีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. บุคลากรความรู้ ความสามารถและตำแหน่งทางวิชาการตามสาขาวิชา

5. บุคลากรมีผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเรียนการสอน

6. กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

7. ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

8. ระบบบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว ทันสมัยและมีคุณภาพ

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก !

 

 

กำลังดำเนินการปรับปรุง

 

 

กำลังดำเนินการปรับปรุง

 

 

กำลังดำเนินการปรับปรุง

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อเอกสาร เอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Font TH-Sarabun-PSK th-sarabun-psk

ฝ่ายทะเบียน

ชื่อเอกสาร เอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์ม
     
ที่อยู่ ติดต่อผู้ประสานงาน
  • 749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.อุบลราชธานี 34000

  • 045 283772
  • จันทร์ – อาทิตย์
    8:30 AM – 4:30 PM

สุพรรณี ศรีธัมมา

097-3269713

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

2021-06-24T17:56:18+07:00

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ให้แก่สังคม เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี และทักษะด้านเทคโนโลยี

2021-06-24T17:56:36+07:00

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้เพื่อผดุงความยุติธรรมภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

2021-06-24T17:58:42+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( 4 ปี)

การใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ

2021-06-24T17:58:59+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

มีความรู้ ทักษะ และสร้างนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกความเป็นครู และมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคม

2021-06-24T17:59:37+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

“ผลิตครูพลศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

2021-06-24T18:00:28+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จะสามารถพัฒนา การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2021-06-27T16:14:03+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2021-06-24T18:01:01+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรการเรียนการสอนในสถานศึกษามีความสามารถวิจัยด้านหลักสูตรและความสามารถด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตร

2021-06-24T18:01:14+07:00

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2022-07-23T13:14:11+07:00

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มุ่งพัฒนาและ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาระบบการเมืองอย่างมีเสถียรภาพบนพื้นฐานแห่งดุลยภาพระหว่างการแก้ไขปัญหากับการพัฒนาทางการเมือง

2021-06-27T12:39:58+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

2021-06-24T18:03:16+07:00

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

บุคลากรประจำฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ตำแหน่งวิชาการ ผอ.ฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (International Business)