สำนักวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

   “ สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีส่วนร่วม ”

 

พันธกิจ  ( Mission )

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

2. จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

3. จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ

4. บุคลากรด้านการสอนมีตำแหน่งทางวิชาการตามสาขาวิชา

5. บุคลากร มีความรู้ทักษะการสอน การวิจัย นวัตกรรม

6. มีระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ระบบบริหารจัดการ ให้เกิดความคล่องตัว

8. เป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) รับรองโดย สกอ.

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะตามหลักสูตร

3. อาจารย์ครูมีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. บุคลากรความรู้ ความสามารถและตำแหน่งทางวิชาการตามสาขาวิชา

5. บุคลากรมีผลงานวิชาการ นวัตกรรมหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเรียนการสอน

6. กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

7. ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

8. ระบบบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว ทันสมัยและมีคุณภาพ

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

1

ลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 1 (สำหรับนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี)

1-30 มิ.ย. 63

2

ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 2 (สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี)

1-10 ก.ค. 63

3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

21 มิ.ย. 63

4

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

1 ก.ค. 63

5

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน  2562

20 ก.ค. 63

6

ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน  2562

25 ก.ค. 63

7

การยื่นคำร้องขอเพิ่ม / ถอน / เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา

8 – 15 ก.ค. 63

8

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องแก้ไขผลการศึกษา I ของภาคฤดูร้อน  2562  (สำหรับนักศึกษา)

10 ก.ค. 63

9

วันสุดท้ายการส่งผลแก้ไขผลการศึกษา I ของภาคฤดูร้อน 2562 (สำหรับอาจารย์)

15 ก.ค. 63

10

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ช่วงที่ 2

22 -30 ก.ค. 63

11

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

29-30 ส.ค. 63

12

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ช่วงที่ 3 (ผลการเรียนเป็น W)

1- 15 ส.ค. 63

13

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

18 – 25 ต.ค. 63

14

ปิดภาคเรียน 1/2563

26 ต.ค. 63

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

1

ลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 1  (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

1-30 ต.ค. 63

2

ลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 2  (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

15 -30 ต.ค 63

3

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

25 ต.ค. 63

4

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

4  พ.ย. 63

5

การยื่นคำร้องขอเพิ่ม / ถอน / เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา

1 – 15 พ.ย. 63

6

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

31 ต.ค. 63

7

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องแก้ไขผลการศึกษา I ของภาคเรียนที่ 1/2563

 (สำหรับนักศึกษา)

15 พ.ย. 63

8

วันสุดท้ายการส่งผลแก้ไขผลการศึกษา I ของภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับอาจารย์)

29 พ.ย. 63

9

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ช่วงที่ 2

1 – 15  ธ.ค. 63

10

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

27 – 26 ธ.ค. 63

11

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ช่วงที่ 3 (ผลการเรียนเป็น W)

1-10 ม.ค. 64

12

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

17 ก.พ. – 7 มี.ค. 64

13

ปิดภาคเรียน 2/2563

8 มี.ค. 64

 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2563

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

1

ลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 1  (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

20-28 ก.พ. 64

2

ลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 2  (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

1 – 16  มี.ค. 64

3

เปิดเรียน ภาคฤดูร้อน 2563

17  มี.ค. 64

4

การยื่นคำร้องขอเพิ่ม / ถอน / เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา

18 – 31 มี.ค. 64

5

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

28  มี.ค. 64

6

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

.4  เม.ย. 64

7

การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการศึกษา I ภาคเรียนที่  2/2563

1 พ.ค. –11 มิ.ย. 64

8

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ช่วงที่ 2

1-10 เม.ย. 64

9

สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2563

10-11 เม.ย. 64

10

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา ช่วงที่ 3 (ผลการเรียนเป็น W)

17 -30  เม.ย. 64

11

สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2563

22-23  พ.ค. 64

12

ปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน 2563

24  พ.ค. 64

 

 

 

 

 

 

กำลังดำเนินการปรับปรุง

 

 

กำลังดำเนินการปรับปรุง

 

 

กำลังดำเนินการปรับปรุง

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อเอกสาร เอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Font TH-Sarabun-PSK th-sarabun-psk

ฝ่ายทะเบียน

ชื่อเอกสาร เอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์ม
     
ที่อยู่ ติดต่อผู้ประสานงาน
  • 749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.อุบลราชธานี 34000

  • 045 283772
  • จันทร์ – อาทิตย์
    8:30 AM – 4:30 PM

สุพรรณี ศรีธัมมา

097-3269713

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

2020-10-29T11:34:32+07:00

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ให้แก่สังคม เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี และทักษะด้านเทคโนโลยี

2020-10-29T11:35:52+07:00

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้เพื่อผดุงความยุติธรรมภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

2020-10-27T14:09:00+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( 4 ปี)

การใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ

2020-10-27T14:09:13+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

มีความรู้ ทักษะ และสร้างนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกความเป็นครู และมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคม

2020-10-27T14:09:19+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

“ผลิตครูพลศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

2020-10-26T16:18:54+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จะสามารถพัฒนา การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จ สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2020-10-27T09:14:15+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2020-10-27T09:13:20+07:00

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรการเรียนการสอนในสถานศึกษามีความสามารถวิจัยด้านหลักสูตรและความสามารถด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตร

2020-10-27T09:10:54+07:00

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2020-10-26T16:26:44+07:00

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มุ่งพัฒนาและ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาระบบการเมืองอย่างมีเสถียรภาพบนพื้นฐานแห่งดุลยภาพระหว่างการแก้ไขปัญหากับการพัฒนาทางการเมือง

2020-10-27T08:51:10+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

2020-10-26T16:11:42+07:00

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

บุคลากรประจำฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ตำแหน่งวิชาการ ผอ.ฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (International Business)