งานวิชาการและงานทะเบียน


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักวิชาการ   

ปรัชญา

ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสทางการศึกษา เพื่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และสากล

ปณิธาน

มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯมีมาตรฐานทางวิชาการ  มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วิสัยทัศน์  

มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  ให้โอกาสทางการศึกษา  พัฒนาอย่างมีกระบวนการ  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   เพื่อให้บริการด้วยความประทับใจ  และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯอย่างมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

2. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมให้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการที่ทันสมัยและเพียงพอการให้บริการทางการศึกษา

4. ส่งเสริมให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่สามารถให้บริการและตรวจสอบได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

5. มีการควบคุมมาตรฐานทางด้านการศึกษาและการให้บริการ พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

6. ส่งเสริมให้มีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ยุทธศาสตร์

1. สร้างระบบทดสอบทางวิชาการเพื่อการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

2. มีการดูแล กำกับ ติดตามการวัดผลการเรียน โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการบูรณาการ และเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการขอตำแหน่งทางวิชาการ  และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5. จัดให้มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีในการค้นคว้าที่รวดเร็ว และสามารถให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาให้ครบถ้วน ทันสมัย และถูกต้อง พร้อมทั้งสืบค้นและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Web

 

1. งานธุรการ/ตารางเรียน/จัดทำเอกสารประกอบการสอน/สั่งหนังสือเรียน

 • งานเตรียมการประชุม และจัดประชุม

 •  งานสรุปงบประมาณการเงินและบัญชี

 •  งานธุรการ/สารบรรณ/หนังสือเข้า/หนังสือออก

 •  งานพัสดุ

 •  งานประสานเรื่องตารางเรียน เทอม 1 เทอมเทอม 3 รายชื่อหนังสือเรียนทุกเทอม กับคณะต่างๆ

 •  จัดทำโครงการ

 •  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • จัดทำสรุปผลการดำเนินการเยี่ยมเยือน และประเมินคุณภาพ

 • สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพทุกสิ้นปีการศึกษา

 • นำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพต่ออธิการบดีและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • จัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย

 • จัดทำเอกสารด้านการประกันคุณภาพและเผยแพร่

 • จัดทำแผนการเยี่ยมเยือน และประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา

 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตามการแก้ไขการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

 • จัดทำโครงการ

 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. งานศูนย์หนังสือ/งานประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูล

 • ประเมินโครงการต่างๆทั้งที่สำนักวิชาการจัดและหน่วยงานต่างๆมอบหมาย

 • จัดทำเล่มสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกโครงการ

 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ

 • ประสานงานการผลิตเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ

 • จัดทำโครงการ

 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. งานหลักสูตร/วิจัยสถาบัน/งานโครงการ

 • จัดกิจกรรม/โครงการ  ประชุมด้านงานวิจัยกับสำนักวิจัย   
 • ทำฐานข้อมูลวิจัยของบุคลากรสำนักวิชาการ
 • ทำคู่มืองานหลักสูตร
 • ทำรูปแบบเล่มหลักสูตร/เอกสารแบบฟอร์มต่างๆของงานหลักสูตร
 • ดำเนินงานจัดอบรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
 • จัดทำโครงการ
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Web

การติดต่อ

สำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์   045-283-772   หรือ  087-261-7907

โทรสาร    045-283773

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์   045-283-772 ต่อ 1207 หรือ 045-283-772 ต่อ 1209