หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

2021-06-24T18:01:14+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                       

1. ปรัชญา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2. ความสำคัญ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและศาสตร์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ และการบริหารยุคใหม่อันสอดคล้องกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี และการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยดังนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครองและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีความสามารถในการประยุกต์ วิชาการด้านการเมืองการปกครองประสานงานแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำรวจ

2. ปลัดอำเภอ

3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ผู้อำนวยการสำนักงาน

5. นิติกร

6. พนักงานสินเชื่อ

7. ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

8. ธนาคารและสถานประกอบการ

9. อาชีพอิสระ

10. ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก(2) แผน ข
1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
2) หมวดวิชาบังคับ 21 21
3) หมวดวิชาเลือก 3 9
4) การค้นคว้าอิสระ 6
5) วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
MPS-105 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-106 ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-102 การวิเคราะห์การเมืองและแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-103 ประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
MPS-104 การบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน ก(2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-107 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 3(3-0-6)
MPS- XXX วิชาเลือก………………………………………………… 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

แผน ก(2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์)

สอบวิทยานิพนธ์

6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ก(2) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-902 วิทยานิพนธ์ (ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์)

สอบวิทยานิพนธ์

6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
MPS-105 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-106 ขอบข่ายและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MPS-102 การวิเคราะห์การเมืองและแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-103 ประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
MPS-104 การบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 3(3-0-6)
MPS-107 คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง  การปกครองและการบริหาร 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
MPS- XXX วิชาเลือก…………………………………………………….. 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MPS-901 การค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนสอบการศึกษาอิสระ) สอบการศึกษาอิสระ 6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 หมายเหตุ  : นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, หลักรัฐศาสตร์ และภาษอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์จะต้องศึกษาวิชา MPS-001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น MPS-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์และ MPS-003 หลักรัฐศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามหลักสูตรปกติทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรัฐศาสตร์ 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       150,000            154,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           50,000               –                   –         150,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

2021-06-24T18:03:16+07:00

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

ความสำคัญของหลักสูตร

โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 7 มาตรา 53 กำหนดให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้กำหนดให้องค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วยพระราชบัญญัติสภาครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  มาตรา 9 กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

จากพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว  ทำให้บุคลากรที่มีความสามารถที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนเป็นจำนวนมาก ไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำต้องขวนขวายให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ซึ่งมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเปิดดำเนินการหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ จึงขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างชื่อเสียง และรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะและสมรรถนะดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้- ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และมีทักษะในการสอน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเคร่งครัดในมาตรฐานวิชาชีพครู

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้ทำงานได้ดีทั้งรูปของทีม และทำงานโดยลำพังตนเอง

4. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย

5. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้  วิธีการสอน วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม

5.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่

5.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

5.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.6 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. นักวิจัยด้านการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  35   หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ  (Required Course) 27   หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8    หน่วยกิต

รวม   35    หน่วยกิต

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2557 (เก่า) กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1   ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2562)
โครงสร้างหลักสูตร 
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ

9 รายวิชา 27  หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3  รายวิชา   8  หน่วยกิต

รวม   12  รายวิชา  35  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
35 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ

9  รายวิชา 

27  หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3  รายวิชา   8   หน่วยกิต

รวม  12  รายวิชา   35  หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ

GDT.531 การจัดการเรียนรู้

3 หน่วยกิต

GDT.532 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

3 หน่วยกิต

GDT.534 การบริหารจัดการในห้องเรียน

3 หน่วยกิต

GDT.550 การวิจัยทางการศึกษาและการ

วิจัยในชั้นเรียน

3 หน่วยกิต

GDT.551 หลักการศึกษาและความเป็นครู

3 หน่วยกิต

GDT.552 จิตวิทยาสำหรับครู

3 หน่วยกิต

GDT.553 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.554 การวัดและประเมินผลการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.558 การพัฒนาหลักสูตร

3 หน่วยกิต

รวม 27 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับGDT.551 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

3 หน่วยกิต

GDT.552 ภาษาและวัฒนธรรม

3 หน่วยกิต

GDT.553 การประกันคุณภาพการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.554 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3 หน่วยกิต

GDT.555 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

3 หน่วยกิต

GDT.556 จิตวิทยาสำหรับครู

3 หน่วยกิต

GDT.557 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

GDT.558 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3 หน่วยกิต

GDT.559 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร

3 หน่วยกิต

รวม 27 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

GDT.556 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

3 หน่วยกิต

GDT.557 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

3 หน่วยกิต

GDT.559 การฝึกระหว่างเรียน

2 หน่วยกิต

รวม  8 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

GDT.561 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

2 หน่วยกิต

GDT.562 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                     

3 หน่วยกิต

GDT.563 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

3 หน่วยกิต

รวม  8 หน่วยกิต

รวม   12  รายวิชา 
35
หน่วยกิต
รวม 12 รายวิชา
35
หน่วยกิต

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของต้นสังกัด

5. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนโดยมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา

6. คุณสมบัติอื่น ๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าขอจบ)
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
1,000  1,000  2,000  4,000  52,500  56,500  5,000

 

 

 

แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  รวมค่าเทอม
     17,500       17,500          17,500           52,500

 

 

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วีระ ไชยศรีสุขตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Education)

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2021-06-24T18:02:28+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

  การพัฒนาการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศและสังคมโลก โดยมุ่งพัฒนา

นักบริหารการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัตินำทฤษฎีและหลักการเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารจัดการการศึกษา มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ทันสมัยและมีความเป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาทุกด้านเพื่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. มีภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการและเป็น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การการศึกษา

3. เป็นผู้บริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสูงในการบริหาร

จัดการการศึกษาในระดับต่าง ๆ

4. สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารการศึกษากับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม

5. เป็นนักวิจัยเพื่อบุกเบิกและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีหลักการระบบ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

3. รับราชการในหน่วยงานราชการด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

4. ทำงานในหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แบบ 2.1
    หมวดวิชาพื้นฐาน 6
    หมวดวิชาบังคับ 21
    หมวดวิชาเลือก  3
    ดุษฎีนิพนธ์ 36
    จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร 66

แผนการศึกษา

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-107 ระบบการจัดการทางการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-001 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-101 ทฤษฎีการศึกษาและการพัฒนา : บริบทโลกเชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-002 การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-102 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาในโลกของการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6)
DED-103 การบริหารกิจการนักเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-104 การวิเคราะห์และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการการเงิน

ทางการศึกษา

3 (3-0-6)
DED-208 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการศึกษา 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-105 คุณธรรม กฎหมาย และวิชาชีพภาวะผู้นำทางการศึกษา 3 (3-0-6)
DED-106 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3 (90)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

– การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

– ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

– การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DED-901 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 66

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรองและผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้าน

การศึกษาจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     90,000     130,000               –         130,000       100,000            100,000         550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

2021-06-27T12:39:58+07:00

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                    

ปรัชญาและความสำคัญ

           หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ    ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของไทยดังนี้

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่ห้อมล้อมธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้มีความสามารถในการประยุกต์ วิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตร    แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ 1.1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
โดยจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และอาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. แบบ 2.1 เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
โดยจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 2.1
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
    หมวดวิชาพื้นฐาน
    หมวดวิชาบังคับ 9
    หมวดวิชาเลือก 3
    ดุษฎีนิพนธ์ 48 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 48

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

12(12-0-24)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

12(12-0-24)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การนําเสนอที่ค้นพบ (Research Finding)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

 ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-901 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Defending Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

 แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-101 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
DBA-102 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและความเป็นสากล 3(3-0-6)
DBA-103 กลยุทธ์ทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-104 การจัดการทางการเงินและการตลาด (วิชาเลือก)
DBA-105 เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
DBA-106 กลยุทธ์การตลาด  (วิชาเลือก)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์  1

– นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์   2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์   3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์  4

– การนําเสนอที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์  5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DBA-902 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/64  2/64  3/64  1/65  2/65  3/65  1/66  2/66  รวมค่าเทอม
68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 68,750 550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

 

**excluding international student service fees**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
Ph.D. (International Business)
พบ.ม.
(การบริหารทรัพยากมนุษย์)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

2021-06-24T18:01:01+07:00

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทุกระดับอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถวิจัยด้านหลักสูตรและความสามารถด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้และลักษณะผู้เรียนโดยประยุกต์หลักการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

2. มีความสามารถในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

3. มีความสามารถ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใช้กระบวนการ นวัตกรรมในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

4. มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2. ผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

3. ครู อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

5. นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ

6. ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จำนวน 39 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน

หมวดวิชาสัมพันธ์

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

และวิทยานิพนธ์โดยมีจำนวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต)
1 .หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2  (หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21
3.1 วิชาบังคับ (15)
3.2  วิชาเลือก (6)
4. วิทยานิพนธ์ 12
รวมหน่วยกิต 39

การจัดแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน MCI-001 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา N/C
หมวดวิชาสัมพันธ์ MCI-011 ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) MCI-101

MCI-104

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเพื่อกระบวนการคิด

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (วิชาเลือก) MCI-204 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12
                  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน MCI-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต N/C
หมวดวิชาสัมพันธ์ MCI-012 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาบังคับ) MCI-103 นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเลือก) MCI-207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

(ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)

3(2-2-5)
รวม 9
   
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาบังคับ)

MCI-102

MCI-105

สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

สอบประมวลความรู้
วิทยานิพนธ์ MCI-901 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ MCI-901 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
รวมหน่วยกิต 39

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา ทุกสาขาวิชา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2. มีเกรดผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 2 ข้อนี้ ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        1,000           2,000            4,000       168,900            172,900
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  รวมค่าเทอม
     50,000       50,000               –           68,900               –            168,900
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กาญจนา อุปสารตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2021-06-27T16:14:03+07:00

ปรัชญาและความสำคัญ

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัย วิเคราะห์ บริหารจัดการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของไทย ดังนี้

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ การบริหารจัดการเชิงแบบบูรณาการ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้มีความสามารถในการประยุกต์วิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. รับราชการในกระทรวง กรมต่างๆ

2. ทำงานภาคเอกชน เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างร้านต่างๆ

3. เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจให้บริการต่างๆ

หลักสูตรหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2 และแผน ข

1) แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต

และ ศึกษางานรายวิชา 24 หน่วยกิต

2) แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา 30 หน่วยกิต

โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
แผน ก 2 แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) N/C N/C
หมวดวิชาบังคับ 21 21
หมวดวิชาเลือก 3 9
การค้นคว้าอิสระ 6
วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา ก 2

แผน ก 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-101

MBA-102

MBA-103

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน ก 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-104

MBA-105

MBA-106

กลยุทธ์และการจัดการการตลาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน ก 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-107

MBA-XXX

MBA-902-1

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

วิชาเลือก……………………………

วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

6(0-18-0)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

แผน ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-902 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

หมายเหตุ  : นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชี, การบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารจะต้องศึกษาวิชา MBA-001 การบัญชีการเงิน MBA-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร และ MBA-003 องค์ความรู้การจัดการสำหรับนักบริหาร ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปิดดำเนินการเรียนการสอนก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามหลักสูตรปกติทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา ข

แผน ข ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-101

MBA-102

MBA-103

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

แผน  ข    ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-104

MBA-105

MBA-106

กลยุทธ์และการจัดการการตลาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

แผน  ข    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-107

MBA-XXX

MBA-XXX

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

วิชาเลือก……………………………….

วิชาเลือก……………………………….

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 27

แผน  ข    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA-XXX วิชาเลือก………………………………. 3(3-0-6)
MBA-901 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรองและผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
 1,000  1,000  2,000  4,000  150,000  150,000
             
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)  
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน  
 1/1  1/2  2/1  2/2  รวมค่าเทอม  
 50,000  50,000  50,000  –  150,000  
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ      

 

**excluding international student service fees**

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (International Business)
M.S. (Economics)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

2021-06-24T17:59:37+07:00

ปรัชญา

“ผลิตครูพลศึกษา ให้มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์ ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

ความสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูพลศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่ทำงานสายวิชาชีพทางพลศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีความรู้ เจตคติ     และทักษะที่จำเป็นในทางวิชาการตลอดจนวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มีพัฒนาการทางกายและทางจิต

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม การปฏิบัติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกำลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย

4. ผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ

2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ

3. นักวิชาการทางพลศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเนส เจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำอำเภอ และจังหวัด

4. ผู้นำทางการกีฬา และทางการออกกำลังกาย

5. นักส่งเสริมสุขภาพ

6. นักวิชาการด้านพลศึกษา

7. ธุรกิจส่วนตัว ด้านพลศึกษา

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร  9  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  9  หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)                               60 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต)                               40 หน่วยกิต
 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                            10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                               6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BEH-201 ประวัติหลักการปรัชญาทางพลศึกษา 2(1-2-3)
BEH-202 การจัดการแข่งขันกีฬา 3(2-2-5)
BEH-203 เกมและเกมนำ 2(1-2-3)
BEH-212 ฟุตบอล 2(1-2-3)
รวม 20

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  11
BEH-204 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3(2-2-5)
BEH-205 หลักและการฝึกกีฬา 3(2-2-5)
BEH-213 วอลเลย์บอล 2(1-2-3)
BEH-208 การจัดการและการบริหารพลศึกษา 3(2-2-5)
รวม 20

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  7
BEH-206 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
BEH-207 การดูแลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล 2(1-2-3)
BEH-215 บาสเกตบอล 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 3
BEH-302 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BEH-401 การเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวในกีฬา 2(1-2-3)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BEH-211 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
BEH-214 กรีฑา 2(1-2-3)
BEH-217 ฟุตซอล 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 2
BEH-304 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BEH-209 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5)
BEH-216 เซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 2
BEH-303 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEH-402 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(1-2-3)
BEH-404 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา 1 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  2
BEH-210 ชีวกลศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับเลือก 3
BEH-301 การประเมินผลทางพลศึกษา 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEH-403 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
BEH-405 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา 2 2(1-2-3)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 19

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(พละ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200   –   –  1,200   –  1,200   –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    –    –    –    –   –  –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์

2021-06-24T17:58:59+07:00

ปรัชญา

มีความรู้ ทักษะ และสร้างนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกความเป็นครู และมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคม

วามสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมแล้ว หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 ยังเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ใน 6 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการสอนจากครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับสถานการณ์ของครูคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่าครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากมีความต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ มีการใช้เหตุผลที่แน่นอน โดยใช้ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด

ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้สามารถ ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสอน/ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตั้งแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์

5. นักวิชาการศึกษา

6. นักสถิติ

7. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

8. นัก Data Mining

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต)   102 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)  60 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)  10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BEM-201 หลักการคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
BEM-202 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
BEM-205 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  11
BEM-208 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(2-2-5)
BEM-207 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
BEM-203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 2(1-2-3)
BEM-204 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  6
BEM-210 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
BEM-206 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 2
BEM-303 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEM-401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
BEM-404 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติศึกษา 2(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BEM-209 การสำรวจเรขาคณิต 3(2-2-5)
BEM-212 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BEM-301 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BEM-211 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(2-2-5)
BEM-214 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BEM-302 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEM-403 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(2-2-5)
BEM-405 การวิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  3
BEM-213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 2
BEM-304 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BEM-402 การสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 17

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566 2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(พละ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600 31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( 4 ปี)

2021-06-24T17:58:42+07:00

ปรัชญา

มุ่งสร้างครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญ

ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งทำให้ผู้ที่มีความรู้ ในสาขาวิชานี้สามารถเข้าสู่ข้อมูลด้านความบันเทิง ด้านความรู้หรือด้านเศรษฐกิจได้ทั่ว โลกในการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันข้อมูลข่าวสารต่างถูกนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาคมอื่นๆสถาบันอุดมศึกษาย่อมมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่บัณฑิตพึงมี และให้การศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษาสำหรับใช้ในอาชีพการงานในอนาคต หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ครูหรืออาจารย์ทุกระดับการศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสามารถ ในภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ดังนั้นการที่ประเทศชาติจะมีทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจยุค 4.0 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้การศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู ต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม  และวรรณคดี รวมทั้งสามารถแปลภาษาอังกฤษได้

ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆที่เน้นทักษะสัมพันธ์ได้

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาการรู้หนังสือและมีจิตวิญญาณในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได้

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ

ผลิตบัณฑิตให้สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3. นักธุรกิจทางด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ หรือเกี่ยวข้อง

4. ผู้จัดหลักสูตรหรือผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

(ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)  60 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                               10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
                           (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                              
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                                6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  10
ENG-201 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2(1-2-3)
ENG-202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-203 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-204 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-217 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล 2(1-2-3)
รวม 21

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  10
ENG-205 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-206 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-207 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-208 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2(1-2-3)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  6
ENG-209 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-210 ปริทัศน์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 5
ENG-301 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
ENG-303 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  4
ENG-212 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-214 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 5
ENG-302 วรรณกรรมภาษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 2(1-2-3)
ENG-304 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 4
ENG-215 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-216 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 5
ENG-401 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2(1-2-3)
ENG-403 การสอนทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  6
ENG-218 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-219 อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-220 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 5
ENG-402 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
ENG-404 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(ภาษาอังกฤษ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200 6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา  6,000 6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  41,100  37,400  23,000  38,600  37,400  38,600  37,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

2021-06-24T17:58:26+07:00

ปรัชญา

ผลิตครูปฐมวัยให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ความสำคัญ

สถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นสภาวะที่ไร้พรหมแดน คนในสังคมสามารถเรียนรู้และสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดหลักการสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)คือหลักการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย    ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559, น.4) หลักการดังกล่าว จะบังเกิดย่างยั่งยืน จำเป็นต้องวางรากฐานของคนโดยเริ่มต้นจากช่วงวัยแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่า “ปฐมวัย”

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมกอบกู้วิกฤตผ่านการพัฒนาคนด้วยการสร้างคนสร้าง ความรู้เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวงครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลกโดยการให้การศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง มีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทำหน้าที่ ให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัยให้แก่เยาวชน     หล่อหลอมให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันนักการศึกษาในประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากระบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นให้เด็กเรียนรู้แต่เฉพาะเนื้อหาวิชาการภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา จึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาการคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย, 2556) และหนึ่งในทักษะที่จาเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นคือ ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) โดยสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดในด้านนี้คือความตระหนักทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากอคติและความแตกแยกในทุกๆ ด้าน การสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้อื่นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดในทุกคนและทุกวัยเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนาติดตัวไปใช้ได้ในอนาคตนั้น และควรเริ่มตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยเพราะการพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จังหวัดอุบลราชธานีจึงถือเป็นจังหวัดที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ดังนั้น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงบริบทเฉพาะของจังหวัดจึงได้เปิดรายวิชาการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนจำเป็นต้อง พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อวางรากฐานให้ประเทศมั่นคง และบุคคลที่จะดูแลเด็กควรเป็นคนที่มีคุณภาพพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวว่า “เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้มีความศรัทธา มั่นคงคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผล” ด้วยเหตุผลที่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรเพื่อจะผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรแบบบุณาการ และเน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันท่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับเด็ก ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

2. รับราชการครู

3. ครูผู้ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ครูโรงเรียนเอกชน

5. ประกอบการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
               หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
                  วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)                               60 หน่วยกิต
                 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต)                               40 หน่วยกิต
                 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                               10 หน่วยกิต
                 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
                           (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                              
               หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                               6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา


ชั้นปีที่
1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-201 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-202 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-208 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-214 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-204 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-209 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง  2
BED-405 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-203 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-212 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย Curriculum 3(2-2-5)
BED-206 ศิลปะสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BED-301 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BED-207 การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-211 สื่อ ของเล่น และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย Materials, Toys and 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BED-302 การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ระดับการศึกษาปฐมวัยSTEM learning 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BED-210 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-205 ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 4
BED-303 การจัดกิจกรรมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
BED-304 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BED-401 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 2
BED-213  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 6
BED-402 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-2-5)
BED-403 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-2-5)
BED-404 การจัดสารนิทัศน์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

 

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(ปฐมวัย) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตร

ติดต่อเรา

749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Phone: 045 283 772

Go to Top