Project Description

ปรัชญา

ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ให้แก่สังคม

ความสำคัญ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชี  มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาการบัญชี  มีความชำนาญในวิชาชีพทั้งภาคปฏิบัติและเทคโนโลยีที่จำเป็น  สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตรงตามความต้องการของธุรกิจ มีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบัญชีให้เป็นผู้มีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1 ด้านการทำบัญชี

2 ด้านการสอบบัญชี

3 ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7 ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านการเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี

10. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129   หน่วยกิต  โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 12 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
    3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
   3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการเรียน (สหกิจศึกษา)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-302

GEN-301

ACC-101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักการบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
GEN-401

GEN-201

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-202 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)
ACC-202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกอาเซียน 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-301 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
ACS-306 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
ACS-303 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
ACS-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACS-307 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-302 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
ACS-304 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MGC-208 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
ACS-404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3(2-2-5)
ACS-403 สัมมนาการการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
ACS-402 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

ACF-419 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-2)
xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 16(15-2-32)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

ACF-420 สหกิจศึกษา 5(450)
  รวม 5(450)

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)

แผนการเรียน (ไม่มีสหกิจศึกษา)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-302

GEN-301

ACC-101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักการบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

BBA-103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
BBA-101 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล 3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
BBA-204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ACC-102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)
BBA-203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
BBA-304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-102 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
GEN-401

GEN-201

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่

3(3-0-6)

3(3-0-6)

  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-202 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)
ACC-202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BBA-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
BBA-201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกอาเซียน 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

ACS-301 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
ACS-306 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
ACS-303 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
ACS-401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
ACS-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACS-307 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
  รวม 18(18-0-36)

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

ACS-302 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
ACS-304 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MGC-208 วิธีการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
ACS-404 โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3(2-2-5)
ACS-403 สัมมนาการการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
ACS-402 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
  รวม 18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
AC-Fxxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12(12-0-24)

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

xxx-xxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
ACF-xxx เอกเลือก 3(3-0-6)
  รวม 9(9-0-18)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี หรือ

4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันที่ กระทรวงศึกษาธิการ และก.พ. ให้การรับรอง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่นให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นหรือ

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะการบัญชี ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
  ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร    2,500         –         –          –         –           –         –
  ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
  ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
  ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400 32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร