Project Description

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

การผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามหลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการยุคใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีสมรรถนะในสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ให้เป็นพลังสำคัญของชาติ ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างเป็นปกติสุข

ความสำคัญ

สภาพเหตุการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับใช้ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการบริการในระดับต่างๆได้ดี  เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ความรู้และความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน สามารถทำงานและปรับตัวให้เข้ากับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกันและบุคคลอื่นในชุมชน ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตนอยู่เสมอ

สามารถสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีมงาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยการผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. สามารถเข้าทำงานในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เรือสำราญ โรงพยาบาล สปา หรือ บริษัททัวร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการการบริการ ซึ่งนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผู้นำในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต

2. นักศึกษาที่สนใจด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. นักศึกษาที่สนใจกลุ่มธุรกิจการบินสามารถเข้าทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานราชการ เช่น การท่าอากาศยาน สายการบิน

4. การศึกษาที่สนใจกลุ่มที่พัก อาหารและงานครัว สามารถเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร หรือทำธุรกิจส่วนตัว

5. นักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำโครงการธุรกิจ นักศึกษาสามารถนำทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต

แบบศึกษาเต็มเวลาให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30  หน่วยกิต 

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        6  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  9  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          9  หน่วยกิต


หมวดวิชาเฉพาะด้าน
                             114 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     24  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพบังคับ                         60  หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว                    30  หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาการโรงแรม                      30  หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพเลือก                          30  หน่วยกิต

ก. กลุ่มความสนใจเฉพาะด้าน                  15  หน่วยกิต

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อ                  15  หน่วยกิต

งานอาชีพ

หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หน่วยกิต


การฝึกปฏิบัติงาน                                   6  หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(3-0-6)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
SIM-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(3-0-6)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(3-0-6)
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
SIM-103 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-208 หลักการตลาด 3(3-0-6)
SIM-219 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-101 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ 2(2-0-4)
SIM-104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-201 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-210 การดำเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 1  ภาษาอังกฤษ 1/ ภาษาจีน 1/ ภาษาเวียดนาม 1 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-202 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-203 การดำเนินงานนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-211 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
SIM-212 การดำเนินการและการจัดการงานแม่บ้าน 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 2  ภาษาอังกฤษ 2/ ภาษาจีน 2/ ภาษาเวียดนาม 2 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 2 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-108 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-204 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
SIM-205 การวางแผนและการจัดการนำเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-213 การดำเนินงานและการจัดการครัว 3(3-0-6)
SIM-105 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 3  ภาษาอังกฤษ 3/ ภาษาจีน 3/ ภาษาเวียดนาม 3 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 3 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-206 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
SIM-207 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
SIM-215 การสัมมนาการโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-220 การดำเนินงานและการจัดเลี้ยง 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 4  ภาษาอังกฤษ 4/ ภาษาจีน 4/ ภาษาเวียดนาม 4 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 4 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-XXX วิชาชีพเลือก 5 3(3-0-6)
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-209 สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)
SIM-214 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-216 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6)
SIM-217 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)
SIM-218 การวางแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)
SIM-XXX วิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ 5  ภาษาอังกฤษ 5/ ภาษาจีน 5/ ภาษาเวียดนาม 5 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SIM-401 การฝึกปฏิบัติงาน 6(0-12-12)
รวม 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศิลปศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร