Project Description

ปรัชญา

มีความรู้ ทักษะ และสร้างนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีจิตสำนึกความเป็นครู และมีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคม

วามสำคัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมแล้ว หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 ยังเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ใน 6 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการสอนจากครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับสถานการณ์ของครูคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่าครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากมีความต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ มีการใช้เหตุผลที่แน่นอน โดยใช้ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด

ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้สามารถ ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสอน/ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตั้งแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์

5. นักวิชาการศึกษา

6. นักสถิติ

7. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

8. นัก Data Mining

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต)   102 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)  60 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)  10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BEM-201 หลักการคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
BEM-202 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
BEM-205 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  11
BEM-208 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(2-2-5)
BEM-207 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
BEM-203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 2(1-2-3)
BEM-204 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  6
BEM-210 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
BEM-206 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 2
BEM-303 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEM-401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
BEM-404 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติศึกษา 2(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BEM-209 การสำรวจเรขาคณิต 3(2-2-5)
BEM-212 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BEM-301 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BEM-211 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(2-2-5)
BEM-214 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BEM-302 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 4
BEM-403 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(2-2-5)
BEM-405 การวิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  3
BEM-213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 2
BEM-304 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BEM-402 การสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 2(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 17

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566 2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(พละ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600 31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร