Project Description

ปรัชญา

ผลิตครูปฐมวัยให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ความสำคัญ

สถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นสภาวะที่ไร้พรหมแดน คนในสังคมสามารถเรียนรู้และสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดหลักการสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)คือหลักการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย    ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559, น.4) หลักการดังกล่าว จะบังเกิดย่างยั่งยืน จำเป็นต้องวางรากฐานของคนโดยเริ่มต้นจากช่วงวัยแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่า “ปฐมวัย”

ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมกอบกู้วิกฤตผ่านการพัฒนาคนด้วยการสร้างคนสร้าง ความรู้เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวงครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลกโดยการให้การศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง มีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทำหน้าที่ ให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัยให้แก่เยาวชน     หล่อหลอมให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันนักการศึกษาในประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากระบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นให้เด็กเรียนรู้แต่เฉพาะเนื้อหาวิชาการภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา จึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาการคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และการมีทักษะทางสังคม (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย, 2556) และหนึ่งในทักษะที่จาเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นคือ ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) โดยสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดในด้านนี้คือความตระหนักทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากอคติและความแตกแยกในทุกๆ ด้าน การสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้อื่นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดในทุกคนและทุกวัยเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนาติดตัวไปใช้ได้ในอนาคตนั้น และควรเริ่มตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยเพราะการพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) จังหวัดอุบลราชธานีจึงถือเป็นจังหวัดที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ดังนั้น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงบริบทเฉพาะของจังหวัดจึงได้เปิดรายวิชาการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนจำเป็นต้อง พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อวางรากฐานให้ประเทศมั่นคง และบุคคลที่จะดูแลเด็กควรเป็นคนที่มีคุณภาพพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวว่า “เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้มีความศรัทธา มั่นคงคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผล” ด้วยเหตุผลที่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรเพื่อจะผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรแบบบุณาการ และเน้นการนำความรู้และประสบการณ์มาหลอมรวมเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันท่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านโภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับเด็ก ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

2. รับราชการครู

3. ครูผู้ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ครูโรงเรียนเอกชน

5. ประกอบการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
               หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
              กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
                  วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    (ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)                               60 หน่วยกิต
                 วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต)                               40 หน่วยกิต
                 วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                               10 หน่วยกิต
                 วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
                           (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                              
               หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                               6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา


ชั้นปีที่
1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-201 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-202 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-208 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-214 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-204 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-209 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง  2
BED-405 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  9
BED-203 การพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-212 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย Curriculum 3(2-2-5)
BED-206 ศิลปะสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BED-301 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  6
BED-207 การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-211 สื่อ ของเล่น และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย Materials, Toys and 3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอก 3
BED-302 การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ระดับการศึกษาปฐมวัยSTEM learning 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 5
BED-210 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
BED-205 ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 4
BED-303 การจัดกิจกรรมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
BED-304 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 2
BED-401 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
รวม 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 2
BED-213  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 6
BED-402 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-2-5)
BED-403 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-2-5)
BED-404 การจัดสารนิทัศน์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

 

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(ปฐมวัย) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200 6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร