Project Description

ปรัชญา

มุ่งสร้างครูภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญ

ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งทำให้ผู้ที่มีความรู้ ในสาขาวิชานี้สามารถเข้าสู่ข้อมูลด้านความบันเทิง ด้านความรู้หรือด้านเศรษฐกิจได้ทั่ว โลกในการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันข้อมูลข่าวสารต่างถูกนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาคมอื่นๆสถาบันอุดมศึกษาย่อมมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่บัณฑิตพึงมี และให้การศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษาสำหรับใช้ในอาชีพการงานในอนาคต หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ครูหรืออาจารย์ทุกระดับการศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสามารถ ในภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ดังนั้นการที่ประเทศชาติจะมีทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจยุค 4.0 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้การศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู ต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะดังนี้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม  และวรรณคดี รวมทั้งสามารถแปลภาษาอังกฤษได้

ผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆที่เน้นทักษะสัมพันธ์ได้

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาการรู้หนังสือและมีจิตวิญญาณในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได้

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ

ผลิตบัณฑิตให้สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3. นักธุรกิจทางด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ หรือเกี่ยวข้อง

4. ผู้จัดหลักสูตรหรือผู้ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต) 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)                               36 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

(ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต)  60 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต) 40 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                               10 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต
                           (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                              
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                                6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 8
BED-101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
BED-102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
BED-107 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ  10
ENG-201 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2(1-2-3)
ENG-202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-203 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-204 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-217 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล 2(1-2-3)
รวม 21

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 3
GEN-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-103 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
BED-104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  10
ENG-205 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-206 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-207 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-208 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ENG-213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2(1-2-3)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3(2-2-5)
GEN-201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ  6
ENG-209 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)
ENG-210 ปริทัศน์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 5
ENG-301 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)
ENG-303 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3(2-2-5)
GEN-202 โลกและอาเซียน 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ  4
ENG-212 วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-214 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอก 5
ENG-302 วรรณกรรมภาษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 2(1-2-3)
ENG-304 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GEN-401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 3
BED-108 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
BED-109 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ 4
ENG-215 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-216 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
  วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 5
ENG-401 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2(1-2-3)
ENG-403 การสอนทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาศึกษาทั่วไป 6
GEN-402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
GEN-403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5)
  วิชาชีพครูบังคับ 1
BED-110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-2)
วิชาเอกบังคับ  6
ENG-218 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-219 อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
ENG-220 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะทาง 5
ENG-402 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
ENG-404 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 3
BED-5×× ………………………………………… 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-111 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-9)
รวม 6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาชีพครูบังคับ 6
BED-112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-9)
รวม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2. สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู

3. ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคุรุสภา

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะศึกษาศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
(ภาษาอังกฤษ) ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200 6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา  6,000 6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  41,100  37,400  23,000  38,600  37,400  38,600  37,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร