Project Description

 “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพทางวิชาการคู่คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้เพื่อผดุงความยุติธรรมและนำการพัฒนาสังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เนติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบสุขของสังคม”

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) มีความสามารถในการพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม และมีความรู้ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในการขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนทางศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคมรวมทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านความรู้ (Knowledge) ได้รับการพัฒนาเป็นนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานิติศาสตร์อย่างแท้จริง สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

อย่างอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์บูรณาการศาสตร์ทางนิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงสถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมายในการปรับแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numeral Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ นิติกร ทนายความ พนักงานคุมประพฤติ

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ พนักงานมหาวิทยาลัย

3. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชน นักหนังสือพิมพ์ พนักงานสินเชื่อ

4. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรม/องค์กรมหาชน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   30      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6        หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์              6        หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        9
หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      9        หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  94      หน่วยกิต

– วิชาบังคับ                           82      หน่วยกิต

– วิชาเอกเลือก
12      หน่วยกิต


3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 

6  หน่วยกิต

แสดงแผนการศึกษา  

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN–302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
GEN–201 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่ 3
GEN–202 โลกและอาเซียน 3
GEN–301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
GEN–401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
LWC–201 หลักกฎหมายเอกชน 2
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 17

นักศึกษาชั้นปีที่  1

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GEN–303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ 3
GEN–101 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต 3
GEN–102 ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและสังคม 3
GEN–402 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3
GEN–403 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
LWC–203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
รวม 18
หน่วยกิตสะสม 35

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–202 หลักกฎหมายมหาชน 2
LWC–206 กฎหมายลักษณะหนี้ 3
LWC–207 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 2
LWC–209 กฎหมายอาญา 1 3
LWC–218 กฎหมายปกครอง 3
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 51

 

นักศึกษาชั้นปีที่  2

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–204 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3
LWC–205 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3
LWC–208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการนอกสั่งลาภมิควรได้ 2
LWC–210 กฎหมายอาญา 2 3
LWC–211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 2
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 67

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–212 กฎหมายเอกเทศสัญญา 3 2
LWC–214 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ 3
LWC–215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3
LWC–216 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3
LWC–219 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 2
LWC–220 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3
รวม 16
หน่วยกิตสะสม 83

นักศึกษาชั้นปีที่  3

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2
LWC–217 กฎหมายลักษณะมรดก 3
LWC–221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3
LWC–222 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3
LWC–226 กฎหมายแรงงาน 3
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 100

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–223 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3
LWC– 224 กฎหมายลักษณะพยาน 3
LWC–225 กฎหมายภาษีอากร 3
LWC–227 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2
LWC–228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 17
หน่วยกิตสะสม 117

 

นักศึกษาชั้นปีที่  4

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LWC–229 กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศ 2
LWC–230 กฎหมายล้มละลาย 3
LWC–231 หลักวิชาชีพและคุณธรรมของนักกฎหมาย 2
LWS–XXX วิชาชีพเลือก 3
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3
รวม 13
หน่วยกิตสะสม 130

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

คณะ/สาขา ค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนที่
 1-2564  2-2564  3-2564  1-2565  2-2565  1-2566  2-2566
คณะนิติศาสตร์ ค่าหน่วยกิต (1,200)  25,200  25,200  10,800  25,200  25,200  25,200  25,200
ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  2,500         –         –          –         –           –         –
ค่าบำรุงการศึกษารายปี  1,200         –         –  1,200         –  1,200         –
ค่าบำรุงการศึกษารายภาค  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200  6,200
ค่าปฏิบัติการภาษา         –         –         –          –         –           –         –
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         –         –         –          –         –           –         –
รวม  35,100  31,400  17,000  32,600  31,400  32,600  31,400

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร