Project Description

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาและ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ตลอดจนพัฒนาระบบการเมืองอย่างมีเสถียรภาพบนพื้นฐานแห่งดุลยภาพระหว่างการแก้ไขปัญหากับการพัฒนาทางการเมือง

ความสำคัญ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและศาสตร์การเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ และการบริหารยุคใหม่อันสอดคล้องกับทางด้านสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยี และการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และทำหน้าที่ในการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง

3. เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเมืองการปกครอง  ให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอในการนำองค์ความรู้ทางด้านนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและการปกครอง

4. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

5. อาจารย์สอนด้านการเมืองการปกครองระดับอุดมศึกษา

6. ประกอบอาชีพอิสระ/อาชีพส่วนตัว

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 2.1
   1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน N/C N/C
   2. หมวดวิชาพื้นฐาน N/C N/C
   3. หมวดวิชาบังคับ 12
   4. หมวดวิชาเลือก 6
   5. ดุษฎีนิพนธ์ 54 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 54

แผนการศึกษา                               

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 6

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12

 ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

 ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 3

-ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ  4

– การนําเสนอที่คนพบ (Finding Presentation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ  5

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ (Publicity of Dissertation)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 48

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-901 ดุษฎีนิพนธ์ 6

– การสอบดุษฎีนิพนธ (Dissertation Defense)

6(6-0-12)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-101 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)
DPS-102 การวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
DPS-103 การวิเคราะห์การเมืองและพัฒนาการด้านการเมืองจากมุมมองภายหลังสมัยใหม่นิยม 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-104 ผลกระทบจากสงครามที่มีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศต่างๆ ของโลก 3 (3-0-6)
DPS – XXX 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 15

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS – XXX วิชาเลือก 3 (3-0-6)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 1

-การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (Topic Defense)

6 (6-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 2

-การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Proposal Defense)

6 (3-0-12)
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 30

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 3

– ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology Presentation)

– การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ (Finding Presentation)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DPS-902 ดุษฎีนิพนธ์ 4

– การสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Publicity of Dissertation)

– การสอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Defense)

6 (6-0-12)

6 (6-0-12)

  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 54

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ผู้สมัครเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหรือมีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งอาจจะอนุโลมให้เข้าศึกษาได้โดยต้องไม่ขัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

 

 

 ค่าสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  รวมทั้งสิ้น ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)*
 ค่าสมัคร  ค่าขึ้นทะเบียน  ค่าประกัน  รวม
       1,000        2,000           2,000            5,000       550,000            555,000
แผนการชำระเงิน (เฉพาะค่าเทอม)
 ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 1/1  1/2  1/3  2/1  2/2  2/3  รวมค่าเทอม
     90,000     130,000               –         130,000       100,000            100,000         550,000
 *ค่าใช้จ่ายเกียวกับวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ และค่าขอจบ

**excluding international student service fees**

อาจารย์ประจำหลักสูตร